Юрій КО­РОЛЬ­ЧУК,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

член на­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій

На тре­тьо­му ро­ці так зва­них енер­ге­ти­чних ре­форм «уряд уві­йшов у ста­дію та­ри­фної па­ні­ки » . Чи­нов­ни­ки пу­блі­чно і від­кри­то ви­зна­ли, що вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів на газ і еле­ктро­енер­гію від­бу­ва­є­ться не рин­ко­ви­ми ме­то­да­ми, а у ру­чно­му ре­жи­мі. Це сто­су­є­ться та­ри­фу як на газ, так і на еле­ктро­енер­гію. Вла­да пра­кти­чно «плю­ну­ла» на свої ж обі­цян­ки вста­но­ви­ти еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ні тарифи, лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти енер­ге­ти­чний ри­нок, ство­ри­ти кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще. Між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни має на­сто­ро­жи­ти і без­апе­ля­цій­не втру­ча­н­ня уря­ду в дії фор­маль­но не­за­ле­жно­го ре­гу­лю­валь­ни­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.