«Ефект Ва­си­ли­ши­на»

«Остан­ні за­три­ма­н­ня, зокре­ма за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я, по­ка­зу­ють, що ме­ди­ци­на є чи­стим бі­зне­сом», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Усьо­го чо­ти­ри дні зна­до­би­ло­ся Ро­ма­ну Ва­си­ли­ши­ну, щоб зна­йти 2,8 міль­йо­на гри­вень для вне­се­н­ня за­ста­ви. На­га­да­є­мо, 8 ли­пня СБУ та Про­ку­ра­ту­ра мі­ста Ки­є­ва за­три­ма­ли за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я під час отри­ма­н­ня ха­ба­ра, на мо­мент об­шу­ку та аре­шту в ньо­го ви­лу­чи­ли 50 ти­сяч до­ла­рів і 320 ти­сяч гри­вень. Як за­явив ген­про­ку­рор Юрій Луценко, по­са­до­вець ра­зом з ке­рів­ни­ком уро­ло­гі­чно­го цен­тру Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні Юрі­єм Сер­ня­ком ство­ри­ли схе­му по­бо­рів з пра­кти­ку­ю­чих лі­ка­рів, ви­ма­га­ю­чи з них ча­сти­ну гро­шей за про­ве­де­ні опе­ра­ції (до при­зна­че­н­ня в МОЗ Ва­си­ли­шин був го­лов­ним лі­ка­рем клі­ні­ки).

У день за­три­ма­н­ня Дні­пров­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва обрав для Ва­си­ли­ши­на за­по­бі­жний за­хід — два мі­ся­ці утри­ма­н­ня під вар­то­юз мо­жли­ві­стюв­не­се­н­ня за­ста­ви. Її ро­змір спо­ча­тку ста­но­вив п’ять міль­йо­нів гри­вень, зго­дом зни­зив­ся до май­же трьох. У по­не­ді­лок, 11 ли­пня, не­об­хі­дну су­му зна­йшли, за­сту­пник мі­ні­стра віль­ний, на час слід­ства має но­си­ти еле­ктрон­ний бра­слет.

ПІЙМАЛИ ЗА «ПРОЗОРІ ЗА­КУ­ПІВ­ЛІ»

На­ра­зі Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на від­сто­ро­ни­ли від ро­бо­ти в уря­ді. Пі­до­зрю­ва­ний вва­жає свій арешт по­лі­ти­чно­ю­спра­вою , мов­ляв, ко­мусь ду­же не спо­до­ба­лось, як він на­ла­го­див «про­зо­ру схе­му за­ку­пів­лі лі­ків для он­ко­хво­рих». У Ген­про­ку­ра­ту­рі ж на­зи­ва­ють це по­ча­тком бо­роть­би з по­са­до­вою ко­ру­пці­єю.

За гу­чним за­три­ма­н­ням ма­ють слі­ду­ва­ти не менш гу­чні роз­слі­ду­ва­н­ня, ви­кри­т­тя та ви­снов­ки. Арешт Ва­си­ли­ши­на став ви­ро­ком усій ме­ди­чній си­сте­мі. Бо як мо­жна про­во­ди­ти ре­фор­ми в охо­ро­ні здо­ров’я, впро­ва­джу­ва­ти нові прин­ци­пи фі­нан­су­ва­н­ня та одно­ча­сно «по­кри­ва­ти» ко­ру­пцій­ні схе­ми?

«Остан­ні за­три­ма­н­ня у ме­ди­чній сфе­рі, як і то­го ж го­лов­но­го са­не­пі­дем­лі­ка­ря (Свя­то­сла­ва Про­та­са. — Авт.), в яко­го зна­йшла­ся ба­га­та ма­ма та вне­сла за­ста­ву на по­над 400 ти­сяч гри­вень, по­ка­зу­ють, що си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я є чи­стим бі­зне­сом, ко­ли про па­ці­єн­та вза­га­лі не йде­ться. Це за­ро­бля­н­ня гро­шей лю­дьми, які тут пра­цю­ють», — за­зна­чає член прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Центр про­ти­дії ко­ру­пції» Оле­ксан­дра Усті­но­ва.

ГРО­МАД­СЬКІСТЬ ПОПЕРЕДЖАЛА...

Пі­сля звіль­не­н­ня Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі но­вим мі­ні­стром охо­ро­ни здо­ров’я ціл­ком міг ста­ти Ро­ман Ва­си­ли­шин. То­ді гро­мад­ськість попереджала, що цьо­го ка­те­го­ри­чно не мо­жна до­пу­ска­ти. У пер­шу чер­гу, йо­му за­ки­да­ли при­че­тність до ви­кра­де­н­ня акти­ві­стів з Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні у ча­си Май­да­ну, зокре­ма ни­ні­шньо­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Іго­ря Лу­цен­ка та ге­роя Не­бе­сної Со­тні Юрія Вер­би­цько­го.

« Ко­ли йо­го при­зна­чи­ли в апа­рат мі­ні­стер­ства за ча­сів Кві­та­шві­лі, у ба­га­тьох був шок. Він став п’ ятим чи че­твер­тим за­сту­пни­ком, зро­би­ли це ти­хень­ко за яки­мось вну­трі­шнім на­ка­зом, по­тім він став го­ло­во­ю­апа­ра­ту і, як ста­ло зро­зумі­ло, був та­ким со­бі на­гля­да­чем, — про­дов­жує Оле­ксан­дра Усті­но­ва. — Ра­ні­ше був скан­дал, що він ку­пив слу­жбо­ву ма­ши­ну за дер­жав­ні гро­ші. Оста­н­ня ідея- фікс Ва­си­ли­ши­на сто­су­ва­лась про­гра­ми з он­ко­ло­гії, щоб фі­нан­су­ва­н­ня бу­ло на рів­ні ре­гіо­нів — це про­сто зни­щи­ло б іде­ю­мі­жна­ро­дних за­ку­пі­вель! Дру­ге, чим він пе­ре­ймав­ся, це за­ку­пів­лі ма­мо­гра­фів укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. Ця ло­біст­ська та дис­кре­ди­та­цій­на нор­ма бу­ла про­су­ну­та в бю­джет, але укра­їн­ський ви­ро­бник має кон­ку­ру­ва­ти з іно­зем­ни­ми за які­стю­та ці­ною».

До­ка­зів для роз­слі­ду­ва­н­ня ви­ста­чає. Та гро­мад­ськість на­сто­ро­жує те, чо­му аре­штом Ва­си­ли­ши­на не зайня­лась Спе­ці­а­лі­зо­ва­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра. Ген­про­ку­ра­ту­ра у свою чер­гу за­пев­няє: ці про­це­су­аль­ні по­ру­ше­н­ня не ста­нуть на за­ва­ді, спра­ву по­са­дов­ця до­ве­дуть до су­ду.

МЕРІЯ ШУ­КАЄ МАХІНАЦІЇ

Ра­зом із Ва­си­ли­ши­ним на ла­ві під­су­дних гро­мад­ськість хо­че ба­чи­ти йо­го спіль­ни­ка — Юрія Сер­ня­ка, про­фе­со­ра До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту, ко­трий пе­ре­їхав до Ки­є­ва два ро­ки то­му. Так, у На­ціо­наль­но­му ме­ди­чно­му уні­вер­си­те­ті іме­ні О.О. Бо­го­моль­ця скла­лась не­про­ста істо­рія від­но­син ( чи то спів­пра­ці) з ди­ре­кто­ром уро­ло­гі­чно­го цен­тру, ко­трий по­чав ке­ру­ва­ти ним то­рік у ли­пні. Про­фе­сор та­кож вла­шту­вав­ся ви­кла­да­чем в НМУ і вста­но­вив на ка­фе­дрі свої по­ряд­ки: спів­ро­бі­тни­ки по­вин­ні спла­чу­ва­ти йо­му « да­ни­ну » за ко­жну про­ве­де­ну опе­ра­цію. Пе­ре­ві­ря­ти ці фа­кти взя­лась мі­ська вла­да пі­сля від­по­від­но­го звер­не­н­ня уні­вер­си­те­ту. Ко­мі­сія з’ ясу­ва­ла ще одну де­таль: до Ки­є­ва про­фе­сор пе­ре­їхав зі сво­їм обла­дна­н­ням, що бу­ло у вжи­тку, без сер­ти­фі­ка­тів та те­хні­чної до­ку­мен­та­ції. На ньо­му лі­ку­ва­ли па­ці­єн­тів Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні. Акт пе­ре­вір­ки до­сі не опри­лю­дни­ли, хо­ча ке­рів­ни­цтво ме­ди­чно­го ву­зу не­о­дно­ра­зо­во цьо­го ви­ма­га­ло.

«Крім гу­чної те­ми ха­бар­ни­цтва і по­ру­ше­н­ня прав ака­де­мі­чної спіль­но­ти НМУ, ви­ма­льо­ву­є­ться кар­тин­ка ігно­ру­ва­н­ня низ­ко­ю­ке­рів­ни­ків му­ні­ци­паль­ної си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я фа­кту ви­ко­ри­ста­н­ня в лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чно­му про­це­сі ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня. Пи­та­н­ня про га­ран­ту­ва­н­ня прав па­ці­єн­тів є ри­то­ри­чним. Імо­вір­но, са­ме за це пан Ва­си­ли­шин про­дов­жу­вав отри­му­ва­ти гро­ші від про­фе­со­ра Сер­ня­ка на по­са­ді за­сту­пни­ка мі­ні­стра, — ко­мен­тує ре­ктор НМУ Ка­те­ри­на Амо­со­ва. — Що­до про­гно­зу, ма­кси­мум, на що мо­жуть спо­ді­ва­ти­ся ме­ди­чна спіль­но­та і гро­мад­ськість, що оби­два фі­гу­ран­ти не по­вер­ну­ться на свої по­са­ди».

І як мі­ні­мум — що не зна­йду­ться охо­чі про­дов­жи­ти їхню спра­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.