Три­во­жна кно­пка – про­ти ѓвал­тів­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

В Ін­дії рі­вень зло­чи­нів про­ти жі­нок один з най­ви­щих у сві­ті. То­му уряд кра­ї­ни зо­бов’язав ви­ро­бни­ків те­хні­ки з по­ча­тку 2017 ро­ку обла­дна­ти всі нові мо­біль­ні те­ле­фо­ни три­во­жно­ю­кно­пко­ю­для ви­кли­ку по­лі­ції, по­ві­до­ми­ло дня­ми ви­да­н­ня Mashable. У 2018 ро­ці всі смар­тфо­ни та­кож ма­ти­муть GPS-на­ві­га­то­ри. Ці за­хо­ди вжи­ва­ють, щоб зни­зи­ти кіль­кість зґвал­ту­вань в Ін­дії. По­ді­бні іні­ці­а­ти­ви впро­ва­джу­ва­ли ра­ні­ше, але, як йде­ться в за­яві Асо­ці­а­ції мо­біль­но­го зв’яз­ку та Ін­тер­не­ту Ін­дії, во­ни не бу- ли ефе­ктив­ни­ми. На фо­то — про­тест про­ти на­силь­ства що­до жі­нок в ін­дій­сько­му мі­сті Сі­лі­ґу­рі, що від­був­ся у ли­пні 2013 ро­ку. «Ко­ли це зу­пи­ни­ться?» — на­пи­са­но на пла­ка­ті одної з акти­ві­сток. По­ді­бні акції в Ін­дії від­бу­ва­ю­ться що­ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.