«ТЕ­ПЕР МО­ЖНА РОЗРОБЛЯТИ СИ­СТЕМ­НІ КАМ­ПА­НІЇ З ПРО­ТИ­ДІЇ НАСИЛЬСТВУ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

— Ви очі­ку­ва­ли, що акція на­бу­де та­ко­го роз­го­ло­су?

— Ні. Це на­віть ви­йшло за ме­жі кра­ї­ни, і в Ро­сії обго­во­рю­ють, чи з Укра­ї­ни по­ча­лась акція, чи з Ро­сії. Вдя­чна ЗМІ, які під­хо­пи­ли цю ідею. За­раз зро­зумі­ла, що тре­ба від­пу­сти­ти це. Бо я ду­же пе­ре­жи­ваю, від­чу­ваю від­по­від­аль­ність за те, що лю­ди мо­жуть отри­ма­ти мо­раль­ні трав­ми че­рез свої роз­по­віді. Але з ін­шо­го бо­ку, усі ми до­ро­слі лю­ди, зда­тні від­по­від­а­ти за вла­сні вчин­ки. І лю­ди сві­до­мі то­го, що во­ни пи­са­ли, якої ре­а­кції мо­жна очі­ку­ва­ти.

Те­ма ген­дер­но­го на­силь­ства дов­го бу­ла та­бу­йо­ва­на, але це те, з чим ми сти­ка­є­мо­ся що­дня. І те­пер на­ки­пі­ле ви­бу­хну­ло.

— Як мо­же про­дов­жи­ти­ся кам­па­нія?

— Її ре­зуль­та­ти бу­ло б до­бре по­ка­за­ти, на­при­клад, між­на­ро­дним гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям, що пра­цю­ють із ці­єю те­мою. Не­дав­но про­хо­див ве­ли­кий се­мі­нар, де го­во­ри­ли про ген­дер­но вмо­ти­во­ва­не на­силь­ство на вій­ні. Один зі спі­ке­рів за­зна­чив, що єди­не, що ми зна­є­мо про та­ке на­силь­ство, — це те, що во­но є. Жо­дних ста­ти­сти­чних да­них не­має, бо жін­ки не мо­жуть про та­ке го­во­ри­ти, во­ни від­чу­ва­ють про­ви­ну. Ду­же рід­ко во­ни звер­та­ю­ться до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, бо сти­ка­ю­ться з по­зи­ці­єю: « Са­ма ви­ну­ва­та, що це з то­бою ста­ло­ся». Мі­жна­ро­дні ор­га­ні­за­ції зна­ють, що про­бле­ма існує, але не ба­чать жо­дних фа­кти­чних під­твер­джень. Акція #ЯНе­Бо­ю­сьСка­за­ти дає ма­те­рі­ал, що уна­о­чнює си­ту­а­цію.

Те­пер фа­хо­ві ор­га­ні­за­ції змо­жуть розробляти си­стем­ні кам­па­нії, шу­ка­ти си­стем­ні рі­ше­н­ня про­бле­ми. Це бу­де не про­сто емо­цій­на ре­а­кція, як за­раз, а ро­бо­та з за­ко­но­дав­ством, з пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми, ті ж тре­нін­ги, про­сві­тни­цька ро­бо­та у на­вчаль­них за­кла­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.