«У НАС Є КУЛЬТ УСПІ­ШНО­СТІ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

— За ва­ши­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, чи стає укра­їн­ське су­спіль­ство від­вер­ті­шим?

— Ні, аб­со­лю­тно. Нав­па­ки стає за­кри­ті­шим. Лю­ди­на, по су­ті, ста­ла фун­кці­єю. Ця фун­кція має ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, бу­ти успі­шною. Якщо лю­ди­на по­ка­же слаб­кість, це ав­то­ма­ти­чно озна­чає, що во­на мо­же бу­ти не­успі­шним фа­хів­цем. У нас є культ успі­шно­сті, а будь-яка від­вер­тість по­ка­зує лю­ди­ну не як ро­бо­та, а як лю­ди­ну, слаб­ку і вра­зли­ву. Ба­чу це по сво­їй ро­бо­ті як фе­мі­ніс­тка, як ген­дер­на акти­віс­тка. Вар­то ме­ні на­пи­са­ти щось від­вер­те, як одра­зу по­чи­на­ють цьку­ва­ти за те, що я про­я­ви­ла слаб­кість. Але я ро­блю це зу­ми­сно, щоб при­вча­ти лю­дей до та­ких про­я­вів.

За­раз не прийня­то го­во­ри­ти про біль, емо­ції та пе­ре­жи­ва­н­ня. Лю­ди ста­ють ре­клам­ни­ми кар­тин­ка­ми, у яких зав­жди все до­бре.

— Ця де­мон­стра­ція слаб­ко­сті мо­же ста­ти дже­ре­лом си­ли?

— Важ­ко ска­за­ти. Вмі­лі ма­ні­пу­ля­то­ри зна­ють, як зро­би­ти бо­ля­че жер­тві на­силь­ства, що роз­по­ві­ла свою істо­рію. Але, до ре­чі, у рам­ках ці­єї кам­па­нії від­вер­тість ста­ла кон­вер­то­ва­ною си­лою. Пі­дня­ті го­ло­си — біль, який жін­ки пе­ре­жи­ва­ли на­о­дин­ці, яким ні з ким не мо­гли по­ді­ли­ти­ся. І ми об’єд­на­ли ці го­ло­си та зро­би­ли по­ту­жну хви­лю, яка руй­нує ста­рі устої, змі­нює гро­мад­ську дум­ку. Тож слаб­кість дій­сно ста­ла си­лою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.