Iз при­сма­ком «Ма­три­ці»

У Ки­є­ві ві­до­мий оде­ський ав­тор пер­фор­ман­сів, об’єктів, ін­ста­ля­цій Юрій Гу­сєв пред­ста­вив ви­став­ку «Аген­ти ча­су»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­ри­на СНІЖИНСЬКА, «Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» Фо­то Артема СЛІПАЧУКА, «День»

■ Ро­бо­ти май­стра де­мон­стру­ють у ко­ли­шньо­му осо­бня­ку Мо­ги­льов­це­ва (ми­сте­цький центр «Шо­ко­ла­дний бу­ди­но­чок»). Ко­жна кар­ти­на ху­до­жни­ка — це осо­бо­вий мо­мент, вир­ва­ний із за­галь­но­го пли­ну ча­су. Ав­тор по­ка­зав йо­го че­рез пря­мі лі­нії, які на­га­ду­ють зо­бра­же­н­ня, що з’яв­ля­ю­ться на те­ле­е­кра­ні при слаб­кій пе­ре­да­чі си­гна­лу. Ці лі­нії гар­мо­ній­но за­вер­шу­ють епі­зод, який пе­ре­да­но че­рез обір­ва­ний на по­ло­тні жи­во­пи­сний па­саж.

— На кар­ти­нах зо­бра­же­но ка­дри дру­го­го пла­ну, пе­ре­ва­жно з істо­ри­чних філь­мів. Нам зда­є­ться, що ми ба­чи­мо на по­ло­тні, на­при­клад, XVIII сто­лі­т­тя, але це — ома­на, фейк, — вва­жає Ма­рат ГЕЛЬМАН, ми­сте­цтво­зна­вець, арт-ме­не­джер, ко­ле­кціо­нер і ку­ра­тор ви­став­ки.

■ Сам ху­до­жник так окре­слив ідеї сво­єї ви­став­ки: «По-пер­ше, я хо­тів по­ка­за­ти су­ча­сну лю­ди­ну, в го­ло­ві якої вже дав­но па­нує мікс із ко­лись по­ба­че­них сві­тлин, філь­мів та се­рі­а­лів. А що­до ча­су, то в та­кий спо­сіб спро­бу­вав за­фі­ксу­ва­ти, як все у щось пе­ре­ті­кає: ве­чір на­ро­джує ніч, ніч на­ро­джує день; ми­ну­ле ви­тво­рює те­пе­рі­шнє, а те­пе­рі­шнє пе­ре­хо­дить у май­бу­тнє».

■ Ці без­пе­рерв­ні пе­ре­ті­ка­н­ня одно­го від­різ­ку ча­су в ін­ший вда­ло під­кре­слю­ю­ться кон­тра­стом, який ви­ни­кає при спів­став­лен­ні зраз­ків су­ча­сно­го жи­во­пи­су ху­до­жни­ка та ін­тер’єру «Шо­ко­ла­дно­го бу­ди­но­чку».

■ Одним із го­стей ви­став­ки був Ан­тін Му­хар­ський, те­ле­ве­ду­чий, актор, який вже дав­но за­хо­плю­є­ться ро­бо­та­ми оде­сько­го ху­дож- ни­ка: «Ігор Гу­сєв уже по­сів своє мі­сце в істо­рії су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Ці кар­ти­ни-ка­дри на­тя­ка­ють, що обра­зи, які жи­вуть у на­шій сві­до­мо­сті, є ру­ко­твор­ни­ми, за­кла­де­ни­ми в неї мас-ме­дій­ни­ми стру­кту­ра­ми. Ми жи­ве­мо в мо­дер- ній епо­сі ци­фро­вих те­хно­ло­гій, яка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ци­фро­вим ми­сле­н­ням, що й зо­бра­же­но на по­ло­тнах».

■ Ви­став­ку «Аген­ти ча­су» мо­жна по­ба­чи­ти до 30 ли­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.