ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1728 — ро­сій­ський мо­ре­пла­вець дан­сько­го по­хо­дже­н­ня Ві­тус Бе­рінг ( 1681— 1741) ви­ру­шив у пла­ва­н­ня з Кам­ча­тки на північ для від­кри­т­тя про­то­ки між Аме­ри­кою та Азі­єю. 1841 — під­пи­са­но кон­вен­цію між Ро­сі­єю, Ан­глі­єю, Францією, Прус­сі­єю і Ту­реч­чи­ною про за­бо­ро­ну вій­сько­вим ко­ра­блям і нших дер­жавв хо­ди­ти впро­то­ки Бо­сфор і Дар­да­нел­ли. 1870 — князь От­то фон Бі­смарк, гла­ва прус­сько­го уря­ду, ро­зі­слав­ши з ку­рор­тно­го мі­ста Емс по дво­рах Єв­ро­пи зі скла­де­ним ним у при­ни­зли­во­му для Фран­ції ду­сі ко­мю­ні­ке про пе­ре­го­во­ри в цьо­му міс- те­чку прус­сько­го ко­ро­ля з фран­цузь­ким по­слан­цем, спро­во­ку­вав ве­ли­че­зний ди­пло­ма­ти­чний скан­дал, при­чо­му сві­до­мо. За шість днів­по­ча­ла­ся фран­ко-прус­ська вій­на, пе­ре­мо­га вя­кій від­кри­ла шлях до ство­ре­н­ня Ні­ме­цької ім­пе­рії на чо­лі з ко­ли­шнім ко­ро­лем Прус­сії. 1882 — у Мо­скві та Пе­тер­бур­зі від­кри­ли­ся пер­ші в Ро­сії те­ле­фон­ні стан­ції. 1897 — ви­да­тний іта­лій­ський ін­же­нер та ви­на­хі­дник Гу­льєль­мо Мар­ко­ні (1874— 1937) отри­мав­па­тент на ра­діо. 1940 — на­ро­див­ся Іван Со­куль­ський, та­ла­но­ви­тий укра­їн­ський по­ет, пра­во­за­хи­сник, в’язень ра­дян­ських та­бо­рів, ав­тор «Ли­ста твор­чої мо­ло­ді Дні­про­пе­тров­ська», в яко­му бу­ло ви­слов­ле­но про­тест про­ти по­лі­ти­ки ру­си­фі­ка­ції вУкра­ї­ні, пе­ре­слі­ду­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ін­те­лі­ген­ції, плюн­дру­ва­н­ня пам’яток куль­ту­ри, цьку­ва­н­ня ро­ма­ну О. Гон­ча­ра «Со­бор» (лист на­пи­са­но в сер­пні 1968 ро­ку). По­мер 1992 ро­ку. 1964 — Ки­тай зви­ну­ва­тив Пер­шо­го се­кре­та­ря ЦК КПРС М. С. Хру­що­ва у ка­пі­та­лі­сти­чних ме­то­дах ке­ру­ва­н­ня СРСР.

1897 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.