Во­ло­ди­мир ХАНДОГIЙ,

Den (Ukrainian) - - День Планети -

пре зи дент Гро мадсь кої ор га ні за ції «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція зов­ні­шньої по­лі­ти­ки», екс-по­сол у Ве­ли­ко­бри­та­нії:

— Я більш ніж пе ре ко на - ний у то му, що за прем’ єр ст ва Мей по зи ція Ве­ли­ко­бри­та­нії за­ли­ши­ться не­змін ною. Во на силь ний по лі - тик і зав­жди ви­різ ня лась у ка - бі не ті Ке ме ро на як до во лі силь на фі­гу­ра, на­га­ду­ю­чи сво­єю по­зи­ці­єю Мар га рет Тет чер. Во на ма­ла до - сить ви­со­ку по­пу­ляр­ність як в уря­ді, так і в су­спіль­стві. В осо­бі Терези Мей Великобританія ма­ти­ме ду­же міцного прем’єра.

Що сто­су­є­ться тра­ди­цій­но під­трим­ки Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю єв­ро­а­тлан­ти­чних пра­гнень Укра­ї­ни. Я не мо­жу на сто від­со­тків га­ран­ту­ва­ти, оскіль­ки ба­га­то за­ле­жить від по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри і від то­го, як Укра­ї­на бу­де се­бе по­ка­зу­ва­ти, але по­зи­ція Бри­та­нії на під­трим­ку Укра­ї­ни, пе­ред­усім, у НАТО бу­де збе­рі­га­ти­ся. А ось го­во­ри­ти про під­трим­ку в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, бе­зу­мов­но, вже не до­во­ди­ться. Хо­ча сво­го ча­су ця по­зи­ція бу­ла біль­ше на­бли­же­ною до на­ших ін­те­ре­сів. Але все одно за ла­штун­ка­ми во­на та­кож бу­де під­три­му­ва­ти на­ші пра­гне­н­ня до єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. Я в цьо­му не сум­ні­ва­юсь.

Став­ле­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та­кож не за­знає змін. За­га­лом клю­чо­вою по­зи­ці­єю бри­тан­ської по­лі­ти­ки є по­слі­дов­ність. Я не ба­чу яки­хось роз­ви­тку по­дій, що мо­гло б змі­ни­ти на за­гал не­га­тив­не став­ле­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії до по­лі­ти­ки Ро­сії. І ця по­зи­ція об­тя­же­на осо­би­сти­ми фа­кто­ра­ми, зокре­ма про­це­са­ми, які від­бу­ва­ю­ться на бри­тан­сько­му не­бо­схи­лі, що­до істо­рії з Лі­тві­нен­ко, Бе­ре­зов­ським і по­стій­ні скан­да­ли, які сто­су­ю­ться роз­ві­ду­валь­ної ді­яль­но­сті. Я ду­маю, що Бри­та­нія бу­де про­дов­жу­ва­ти, при­найм­ні на цьо­му ета­пі, збе­рі­га­ти та­ку стри­ма­ну по­лі­ти­ку у від­но­си­нах з Ро­сі­єю.

Що сто­су­є­ться транс­а­тлан­ти­чної єд­но­сті, в осно­ві якої ле­жать від­но­си­ни між США, Бри­та­ні­єю та Єв­ро­пою. Якщо го­во­ри­ти про НАТО, то тут я не ба­чу ні­яких за­гроз, ри­зи­ків, що та­ка єд­ність бу­де по­ру­ше­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.