«Укра­ї­на зав­жди бу­ла ва­жли­вою для єв­ро­а­тлан­ти­чної ста­біль­но­сті»

Але­ксан­дер Він­ні­ков — го­ло­ва Пред­став­ни­цтва НАТО в Укра­ї­ні — в Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ві­та ШНАЙДЕР, Ма­рія МАТЯЖ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Гість від­зна­чив га­зе­ту «День» у ін­фор­му­ван­ні су­спіль­ства що­до ді­яль­но­сті Ор­га­ні­за­ції пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го бло­ку. На йо­го дум­ку, ве­ли­ка роль укра­їн­ських ЗМІ по­ля­гає у роз’яснен­ні ці­лей та фун­кцій Альян­су.

Го­ло­ва Пред­став­ни­цтва НАТО в Укра­ї­ні роз­по­вів про ре­зуль­та­ти са­мі­ту. Окрім по­лі­ти­чних за­яв, що НАТО під­три­мує су­ве­рен­ність Укра­ї­ни і не ви­знає оку­па­ції Кри­му, за йо­го сло­ва­ми, ва­жли­вим рі­ше­н­ням са­мі­ту для Укра­ї­ни ста­ло за­твер­дже­н­ня ком­пле­ксно­го па­ке­та до­по­мо­ги, що охо­плює і під­си­лює вже існу­ю­чі про­гра­ми до­по­мо­ги і вклю­чає но­ві, на­сам­пе­ред що­до ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру без­пе­ки.

Один із основ­них аспе­ктів ді­яль­но­сті НАТО — під­ви­ще­н­ня спро­мо­жно­сті ре­а­гу­ва­н­ня на гі­бри­дну вій­ну. Про­те, як за­зна­чає го­ло­ва Пред­став­ни­цтва НАТО в Укра­ї­ні: «Роль НАТО не в то­му, щоб на­да­ва­ти го­то­ві рі­ше­н­ня, а в то­му, щоб за­без­пе­чу­ва­ти по­лі­ти­чну під­трим­ку». Це озна­чає до­по­мо­гу в на­ла­го­джен­ні стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій, адже пред­став­ле­н­ня Укра­ї­ни на За­хо­ді по­тре­бує зна­чно біль­шої ува­ги. Це роль не ли­ше укра­їн­ської ди­пло­ма­тії, а й жур­на­лі­сти­ки. Це, зокре­ма, і зав­да­н­ня Лі­тньої шко­ли «Дня», яка про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні, вва­жає ди­пло­мат.

Про це та ба­га­то чо­го ін­шо­го і ці­ка­во­го, що про­лу­на­ло у від­вер­тій роз­мо­ві з па­ном Він­ні­ко­вим, чи­тай­те у на­сту­пних чи­слах «Дня»

ВРАЖЕННЯ

Оле­на КУРЕНКОВА, абі­ту­рі­єн­тка На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.Г. Шев­чен­ка:

— Ни­ні пи­та­н­ня Укра­ї­на — НАТО як ні­ко­ли акту­аль­не, і це, я пев­на, має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня, що у рам­ках Лі­тньої шко­ли ми, май­бу­тні ме­дій­ни­ки, мо­же­мо не про­сто сприйня­ти йо­го як фра­гмен­тар­ну но­вин­не­ву ін­фор­ма­цію, а ро­зі­бра­ти­ся в усіх аспе­ктах ва­жли­во­сті для Укра­ї­ни ці­єї спів­пра­ці, одер­жав­ши ви­чер­пні по­ясне­н­ня «з пер­ших вуст». Що під час ці­єї зу­стрі­чі я з’ясу­ва­ла для се­бе? У Єв­ро­а­тлан­ти­чно­му про­сто­рі Укра­ї­на є цен­тро­м­ува­ги, а це озна­чає, що нам­слід взя­ти­ся до пред­став­ле­н­ня се­бе що­най­кра­щим­чи­но­му сві­ті. Не­ді­є­ве очі­ку­ва­н­ня до­по­мо­ги «зго­ри», із За­хо­ду, ще звід­кись — мар­на ви­тра­та ча­су, на­то­мість нам слід ба­га­то пра­цю­ва­ти над со­бою, щоб до­ве­сти свою до­ціль­ність у се­ре­до­ви­щі кра­їн з більш гар­мо­ній­ним­ро­з­ви­тко­мі зна­чу­щою по­зи­ці­єю у сві­ті. Чи го­то­ві ми до цьо­го тут і ни­ні?

Окса­на ВОЙТКО, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка:

— Ва­жли­вість від­но­син Укра­ї­ни і НАТО у ви­гля­ді пар­тнер­ства на най­ви­що­му рів­ні та пер­спе­кти­ва ре­форм­для отри­ма­н­ня стан­дар­тів ста­ти чле­но­мНАТО є ве­ли­ким­кро­ком­до до­ся­гне­н­ня ми­ру і спів­дру­жно­сті кра­їн. Ті­шить, що укра­їн­ці все біль­ше змі­ню­ють свою дум­ку на ко­ристь спів­пра­ці та до­ла­ють не­га­тив­ні сте­ре­о­ти­пи що­до цьо­го. Від­чу­ва­ти по­лі­ти­чну під­трим­ку, на­справ­ді, є ве­ли­ким­кро­ком­до бо­роть­би з гі­бри­дною вій­ною та по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни сві­то­ві.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.