Viter при­ле­тів із Ка­на­ди

Учо­ра зна­ний у сві­ті фоль­клор­ний ан­самбль роз­по­чав га­стро­лі Укра­ї­ною

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Низ­ка кон­цер­тів від­бу­ва­є­ться з на­го­ди 25-ї рі­чни­ці Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни та 125-ї рі­чни­ці пе­ре­се­ле­н­ня укра­їн­ців до Ка­на­ди. Роз­по­чав своє тур­не укра­їн­ський на­ро­дний ан­самбль Viter в Іва­но-Фран­ків­ську, да­лі кон­цер­ти від­бу­ду­ться в Чер­нів­цях (22 ли­пня), Він­ни­ці (23 ли­пня) та Ки­є­ві (24 ли­пня), по­ві­до­ми­ли ор­га­ні­за­то­ри га­стро­лей.

На­га­да­є­мо, ан­самбль Viter (Ві­тер) бу­ло за­сно­ва­но 20 ро­ків то­му в мі­сті Едмон­тон ( Ка­на­да). Спо­ча­тку існу­вав як тан­цю­валь­ний гурт при все­сві­тньо ві­до­мій хо­ре­о­гра­фі­чній шко­лі Шум­ка, по­тім став са­мо­стій­ним твор­чим ко­ле­кти­вомз мас­шта­бним­хо­ром­та ор­ке­стром, пред­став­ля­ю­чи ори­гі­наль­ні по­ста­нов­ки. У сво­їх ви­сту­пах Viter по­єд­нує укра­їн­ське тра­ди­цій­не на­ро­дне ми­сте­цтво з су­ча­сни­ми мо­ти­ва­ми. Ху­до­жнім ке­рів­ни­ко­ман­сам блю є Та­ша Ори­сюк, ба­лет­мей­сте­ри — Те­ренс Вар­тон і Сте­фан Па­хо­лок, ке­рів­ник хо­ру — Ле­ся По­го­ре­цька.

Сьо­го­дні Viter — до­бре ві­до­мий ан­самбль не ли­ше в Ка­на­ді, а й за кор­до­ном. Ко­ле­ктив з успі­хом га­стро­лю­вав у Ав­стрії, Ар­ген­ти­ні, Бра­зи­лії, Угор­щи­ні, Хор­ва­тії. В Укра­ї­ні ка­над­ці ви­сту­па­ли вже чо­ти­ри ра­зи! Во­стан­нє во­ни бу­ли 2012 ро­ку, але цьо­го­річ впер­ше при­їха­ли пов­ним­скла­до­мі по­ка­зу­ють мас­шта­бну про­гра­му, роз­по­ві­ла пред­став­ник ан­сам­блю в Укра­ї­ні Оль­га Ей­ріх. Ни­ні в ко­ле­кти­ві ви­сту­па­ють 60 ви­ко­нав­ців ві­ком від 18 до 45 ро­ків. Це пра­прав­ну­ки пер­ших пе­ре­се­лен­ців із Укра­ї­ни.

До ре­чі, 24 ли­пня від­зна­ча­ти­муть 125-річ­чя пер­шо­го пе­ре­се­ле­н­ня укра­їн­ців до Ка­на­ди, і са­ме цьо­го зна­мен­но­го дня ки­я­ни та го­сті на­шої сто­ли­ці по­ба­чать май­стер­ність ми­тців на кон­цер­ті, який від­бу­де­ться в Жов­тне­во­му па­ла­ці.

ФОТО З САЙТА VIDIA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.