Учо­ра уряд схва­лив Кон­це­пцію Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті

Ген­на­дій ЗУБКО: «До 2021-го ма­є­мо до­сяг­ти еко­но­мії 1,5 млрд куб. м га­зу що­ро­ку»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дій Зубко, пре­зен­ту­ю­чи Кон­це­пцію на за­сі­дан­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, на­го­ло­сив, що ді­яль­ність Фон­ду до­зво­лить кра­ї­ні за 5 ро­ків на­бли­зи­ти­ся до єв­ро­пей­ської мо­де­лі спо­жи­ва­н­ня і облі­ку енер­го­ре­сур­сів. «До 2021-го ма­є­мо до­сяг­ти еко­но­мії 1,5 млрд куб.м га­зу що­ро­ку, за­оща­джу­ва­ти що­ро­ку 5 млрд. гри­вень бю­дже­тних ви­трат на фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій, ство­ри­ти 75 ти­сяч ро­бо­чих місць. Крім то­го, ро­бо­та Фон­ду дає старт роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су на рин­ку впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів», — на­го­ло­сив Зубко.

Основ­не пер­шо­чер­го­ве фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня — за­без­пе­че­н­ня «те­плих кре­ди­тів» — ле­жить на уря­ді, який ком­пен­сує ле­во­ву час­тку су­ми кре­ди­ту з дер­жав­но­го бю­дже­ту (40%) та до­да­тко­во за­лу­чає ко­шти мі­сце­вих бю­дже­тів (15—30%). Про це по­відо- мив сьо­го­дні го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті під час дис­ку­сії «Енер­го­ефе­ктив­ність: як дер­жа­ва до­по­ма­гає на­се­лен­ню?».

За йо­го сло­ва­ми, за та­ких умов участь у про­гра­мі для ко­жної квар­ти­ри у ба­га­то­по­вер­хів­ці не бу­де об­тя­жли­вою. Для цьо­го Агент­ство про­ра­ху­ва­ло де­кіль­ка сце­на­рі­їв уте­пле­н­ня ОСББ. На­при­клад, якщо ОСББ за­лу­чає близь­ко 100 тис. грн на та­кі за­хо­ди, як за­мі­на ві­кон у під’їздах, си­стем осві­тле­н­ня, вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків те­пла, то з ура­ху­ва­н­ня­м­уря­до­вої та мі­сце­вої під­трим­ки пла­тіж за кре­ди­том­для одні­єї квар­ти­ри у цьо­му бу­дин­ку скла­да­ти­ме ли­ше 8—29 грн у мі­сяць. Во­дно­час, ко­жна ро­ди­на за­оща­джу­ва­ти­ме на опла­ті ко­му­наль­них по­слуг близь­ко 100 грн у мі­сяць.

Якщо ОСББ за­лу­чить біль­шу су­му ко­штів — 500 тис. грн, то змо­же про­ве­сти ком­пле­ксні за­хо­ди з уте­пле­н­ня: обла­шту­ва­ти ІТП, час­тко­во уте­пли­ти бу­дів­лю або вста­но­ви­ти те­пло­вий на­сос чи со­ня­чний ко­ле­ктор. У та­ко­му ви­пад­ку пла­тіж за кре­ди­томз одні­єї квар­ти­ри ста­но­ви­ти­ме 27 — 97 грн у мі­сяць. Во­дно­час еко­но­мія ви­трат на ко­му­наль­ні по­слу­ги для квар­ти­ри бу­де в 4—5 ра­зів біль­шою, ніж роз­мір цьо­го пла­те­жу.

«Звер­ніть ува­гу, що у будь-яко­му з цих сце­на­рі­їв ви­тра­ти ОСББ ста­но­ви­ти­муть близь­ко 55% від за­галь­ної су­ми ко­штів, за­лу­че­них на уте­пле­н­ня. Тоб­то, отри­му­ю­чи уря­до­ве та мі­сце­ве від­шко­ду­ва­н­ня, на­віть спла­чу­ю­чи від­со­тки за кре­ди­том, ОСББ фа­кти­чно має мо­жли­вість при­дба­ти не­об­хі­дне йо­му обла­дна­н­ня та ма­те­рі­а­ли за по­ло­ви­ну йо­го рин­ко­вої вар­то­сті», — під­кре­слив го­ло­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.