«Оче­ви­дна схе­ма за­тя­гу­ва­н­ня спра­ви»

Суд що­до скве­ру Не­бе­сної Со­тні від­кла­да­є­ться на не­ви­зна­че­ний тер­мін

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Та­ке рі­ше­н­ня прийня­ла су­д­дя Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва Лю­дми­ла Шкур­до­ва за­мість то­го, щоб на­ре­шті ви­не­сти вер­дикт, чи пе­ре­йде зем­ля на Ми­хай­лів­ській пло­щі та ву­ли­ці Ми­хай­лів­ській, 24 — 26 у ко­му­наль­ну вла­сність мі­ста. Цьо­го рі­ше­н­ня за­снов­ни­ки скве­ру Не­бе­сної Со­тні че­ка­ють два ро­ки. На­га­да­є­мо, 2007 ро­ку ін­ве­стор отри­мав в орен­ду — за сум­нів­ним ме­ха­ні­змом — дві зе­мель­ні ді­лян­ки для бу­дів­ни­цтва тор­го­вель­но­го цен­тру з під­зем­ним­пар­кін­гом . Зем­лю кіль­ка ра­зів пе­ре­про­да­ва­ли, на­ра­зі во­на на­ле­жить ком­па­нії GPP Developers Ltd. Пі­сля по­дій Єв­ро­май­да­ну ки­я­ни обла­шту­ва­ли тут пам’ятний сквер, а мі­сто по­обі­ця­ло до­по­мог­ти з уза­ко­не­н­ням­зем лі.

За­раз на­дії на пе­ре­мо­гу та­нуть. Су­д­дя від­кла­ла спра­ву, щоб про­ве­сти екс­пер­ти­зу, чи від­по­від­а­ють до­ку­мен­ти про ви­ді­ле­н­ня зем­лі чин­но­му за­ко­но­дав­ству, й ви­зна­чи­ти ста­тус ді­лян­ки. «Ін­фор­ма­ція що­до ста­ту­су ді­лян­ки є в усіх до­ку­мен­тах, при­кла­де­них до спра- ви. Будь-яка лю­ди­на мо­же зна­йти ме­жі за­по­від­ної, осо­бли­во цін­ної зо­ни в Ін­тер­не­ті... Але суд­ді по­трі­бна екс­пер­ти­за... Во­на мо­же три­ва­ти ро­ка­ми. Це вже під­твер­ди­ли юри­сти, екс­пер­ти. Це оче­ви­дна схе­ма за­тя­гу­ва­н­ня спра­ви та очі­ку­ва­н­ня змі­ни вла­ди, вто­ми во­лон­те­рів», — про­ко­мен­ту­ва­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook спів­за­снов­ни­ця скве­ру, ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мі­сто-сад» Єв­ге­нія Ку­ле­ба.

Та­ке рі­ше­н­ня суд­ді зди­ву­ва­ло на­віть пред­став­ни­ків ме­рії. Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко, ке­рів­ник апа­ра­ту Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, вва­жає, що вла­сник че­рез суд­дю уми­сно за­тя­гує про­цес. На­сто­ро­жує ба­жа­н­ня ін­ве­сто­ра ви­ку­пи­ти зем­лю в мі­ста ні­би­то для су­спіль­них по­треб. Про це пред­став­ни­ки вла­сни­ка за­яви­ли на остан­ньо­му за­сі­дан­ні, за­зна­чив­ши, що від­по­від­ні пе­ре­го­во­ри ве­ду­ться з Ки­їв­ра­дою. Ра­ні­ше ін­ве­стор про­по­ну­вав на­віть пе­ре­не­сти сквер в ін­ше мі­сце. Але ж са­ме про­стір бі­ля Ми­хай­лів­ської пло­щі цьо­го ро­ку отри­мав від­зна­ку «Осо­бли­ве зга­ду­ва­н­ня» на кон­кур­сі «Єв­ро­пей­ська на­го­ро­да за ур­ба­ні­сти­чний пу­блі­чний про­стір». Ва­го­мий ар­гу­мент, щоб за­ли­ши­ти сквер у спо­кої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.