Ге­ро­ям-зем­ля­кам, по­ле­глим в АТО,

В Ужго­ро­ді спо­ру­дять пам’ятник

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

На по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку на За­кар­пат­ті роз­по­чав­ся ми­сте­цький кон­курс на проект пам’ятни­ка ге­ро­ям-зем­ля­кам, які за­ги­ну­ли в зо­ні бо­йо­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни з ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми та се­па­ра­ти­ста­ми. Під­сум­ки кон­кур­су жу­рі під­би­ло 30 черв­ня.

Се­ред низ­ки про­е­ктів, за­про­по­но­ва­них про­від­ни­ми ми­тця­ми-мо­ну­мен­та­лі­ста­ми краю, най­біль­шу при­хиль­ність отри­ма­ла ро­бо­та Ва­си­ля Ола­ши­на — ав­то­ра ба­га­тьох зна­них пам’ ятни­ків, зокре­ма й кня­зю Фе­до­ро­ві Ко­ря­то­ви­чу, що вста­нов­ле­ний у Му­ка­чів­сько­му зам­ку. У вів­то­рок, 12 ли­пня, го­ло­ва За­кар­пат­ської ОДА Ген­на­дій Мо­скаль вру­чив пе­ре­мож­це­ві сер­ти­фі­кат на пра­во укла­да­н­ня уго­ди про спо­ру­дже­н­ня пам’ятни­ка на Па­гор­бі Сла­ви в Ужго­ро­ді. Тут зна­йшли свій ві­чний спо­чи­нок во­ї­ни-ужго­род­ці, які за­ги­ну­ли на схі­дних те­ре­нах Ві­тчи­зни, а та­кож бій­ці Чер­во­ної ар­мії — уча­сни­ки бо­їв за Ужго­род у Дру­гій сві­то­вій вій­ні.

За­га­ло­міз те­ре­нів За­кар­па­т­тя за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни в зо­ні АТО по­ля­гло 70 йо­го си­нів — бій­ців Зброй­них сил, до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, ДПС та під­роз­ді­лів МВС. У черв­ні цьо­го ро­ку си­ла­ми ме­це­на­тів на пло­щі за­ги­бло­го ма­йо­ра В.По­сто­ла­кі в Ужго­ро­ді бу­ло від­кри­то пам’ятний знак ге­ро­ям-ужго­род­цям, а но­вий мо­ну­мент уві­чнить пам’ять усіх за­кар­па­тців, які від­да­ли своє жи­т­тя за Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.