Сан­дерс під­три­мав Клін­тон... але за пев­ну пла­ту

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК

По­за­вчо­ра уве­че­рі се­на­тор від шта­ту Вер­монт — Бер­ні Сан­дерс — зре­штою зі­йшов з пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нів і за­явив про під­трим­ку екс­держ­се­кре­та­ря США Гіл­ла­рі Клін­тон на спіль­но­му мі­тин­гу в Нью-Гем­пши­рі. Він, зокре­ма, на­го­ло­сив, що зро­бить все мо­жли­ве, «щоб во­на ста­ла на­сту­пним­пре­зи­ден­то­мСША». За йо­го сло­ва­ми, Гіл­ла­рі Клін­тон — най­кра­щий кан­ди­дат, який ви­рі­шить про­бле­ми кра­ї­ни та пе­ре­мо­же ре­спу­блі­кан­ця До­наль­да Трам­па у ви­бор­чих пе­ре­го­нах. Огля­да­чі за­зна­ча­ють, що за та­ку під­трим­ку від се­на­то­ра, який фа­кти­чно ви­сту­пав за вве­де­н­ня в Спо­лу­че­них Шта­тах скан­ди­нав­ської со­ці­а­лі­сти­чної мо­де­лі, Клін­тон до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти пев­ну ці­ну. Зокре­ма во­на по­го­ди­ла­ся вклю­чи­ти до прі­о­ри­те­тів сво­єї ви­бор­чої кам­па­нії про­ве­де­н­ня фі­нан­со­вої ре­фор­ми, укла­да­н­ня ли­ше ви­гі­дних для США тор­го­вель­них угод, під­ви­ще­н­ня до­та­цій на охо­ро­ну здо­ров’я та без­ко­штов­не на­вча­н­ня для сту­ден­тів.

«Я не мо­жу не від­зна­чи­ти, на­скіль­ки при­єм­ні­ши­ми бу­дуть ці ви­бо­ри, ко­ли ми ста­ли по одну сто­ро­ну», — по­ві­до­ми­ла Клін­тон, по­дя­ку­вав­ши Сан­дер­су за під­трим­ку. Те­пер же, ка­жуть екс­пер­ти, Клін­тон мо­же пов­ні­стю зо­се­ре­ди­ти­ся на то­му, щоб здо­бу­ти пе­ре­мо­гу над кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­наль­дом Трам­пом. На­сту­пним же кро­ком­для Клін­тон ста­не обра­н­ня кан­ди­да­та на по­са­ду ві­це­пре­зи­ден­та.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.