Від ба­ран­чи­ка Шо­на до ко­ро­ля Лі­ра

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Оде­са — Ки­їв

Цьо­го ро­ку для уча­сті у між­на­ро­дно­му кон­кур­сі ОМКФ бу­ло ві­ді­бра­но 12 пов­но­ме­тра­жних філь­мів з 16 кра­їн, се­ред яких упер­ше за істо­рію фе­сти­ва­лю бу­де по­ка­за­но мю­зикл — «До­чки дан­син­гу» Агнє­шки Смо­чинь­ської (Поль­ща), ра­ні­ше від­зна­че­ний спец­при­зом­жу­рі на фо­ру­мі не­за­ле­жно­го кі­на «Сан­денс».

У на­ціо­наль­но­му кон­кур­сі за­яв­ле­но п’ять пов­но­ме­тра­жних і 20 ко­ро­тко­ме­тра­жних кар­тин, а «Гні­здо гор­ли­ці» Та­ра­са Тка­чен­ка ві­зьме участь одно­ча­сно в на­ціо­наль­но­му і між­на­ро­дно­му кон­кур­сах. По­че­сним­го­сте­мОМКФ-2016 ста­не ні­ме­цький ре­жи­сер Крі­сті­ан Пе­тцольд, який пред­ста­вить свою ре­тро­спе­кти­ву.

Го­лов­не жу­рі Оде­сько­го фе­сти­ва­лю очо­лить во­ло­дар пре­мій «Оскар» і BAFTA, кі­но­ре­жи­сер, сце­на­рист, пи­сьмен­ник, по­ет Кри­сто­фер Гем­птон. Се­ред ін­ших ві­до­мих уча­сни­ків жу­рі — бри­тан­ський про­дю­сер Ре­бек­ка О’Бра­єн, чиї філь­ми «Ві­тер, що гой­дає ве­рес» і «Я, Де­ні­ел Блейк» здо­бу­ли «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» в Кан­нах.

Тра­ди­цій­на подія пер­шо­го фе­сти­валь­но­го ве­чо­ра — по­каз ні­мо­го філь­му у су­про­во­ді сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру на По­тьом­кін­ських схо­дах. «Шер­лок Холмс» (ре­жи­сер — Ар­тур Бер­те­лет, США, 1916) про­тя­гом­три­ва­ло­го ча­су вва­жав­ся втра­че­ним, про­те рік то­му в ар­хі­вах Фран­цузь­кої си­не­ма­те­ки бу­ло зна­йде­но ко­ту­шки з ори­гі­наль­ни­ми плів­ка­ми. Му­зи­чне оформ­ле­н­ня для по­ка­зу на­пи­сав До­нальд Со­син — один з про­від­них сві­то­вих ком­по­зи­то­рів, які пи­шуть для ні­мо­го кі­но.

Оче­ви­дно по­пу­ляр­ною се­ред гля­да­чів бу­де по­за­кон­кур­сна про­гра­ма «Фе­сти­валь фе­сти­ва­лів». У цій се­кції мо­жна бу­де по­ба­чи­ти

«Мо­ре у во­гні» (Джан­фран­ко Рос­сі, Іта­лія, 2016) — єди­ний до­ку­мен­таль­ний фільм, що здо­був «Зо­ло­то­го ве­дме­дя» Бер­лін­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, «Клан» (Па­бло Тра­пе­ро, Ар­ген­ти­на, «Срі­бний лев» за кра­щу ре­жи­су­ру у Ве­не­ції то­рік), «Фран­ко­фо­нія» (Оле­ксандр Со­ку­ров, Фран­ція — Ні­меч­чи­на — Гол­лан­дія, 2015), «Укра­їн­ські ше­ри­фи» (Ро­ман Бон­дар­чук, Укра­ї­на, спе­ці­аль­ний приз жу­рі на між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі до­ку­мен­таль­но­го кі­но в Ам­стер­да­мі (IDFA), 2015). Окре­мо, у про­гра­мі спе­цпо­ка­зів від­бу­де­ться очі­ку­ва­на прем’єра но­вої ро­бо­ти ви­да­тно­го ро­сій­сько­го і єв­ро­пей­сько­го до­ку­мен­та­лі­ста Ві­та­лія Ман­сько­го «Рі­дні» про те, як по­дії остан­ніх двох ро­ків впли­ну­ли на укра­їн­ських ро­ди­чів ре­жи­се­ра.

У ре­тро­спе­кти­ві «Шек­спір у кі­ні», під­го­тов­ле­ній спіль­но з Бри­тан­ською Ра­дою в Укра­ї­ні і Бри­тан­ським­кі­но­ін­сти­ту­том(BFI), бу­де по­ка­за­но п’ять най­ва­жли­ві­ших екра­ні­за­цій тво­рів Бар­да: «Гам­лет» Ло­у­рен­са Олів’є (1948), «Ро­мео і Джу­льєт­та» Фран­ко Дзе­фі­рел­лі (1968), «Мак­бет» Ро­ма­на По­лан­ськи (1971), «Кни­ги Про­спе­ро » Пі­те­ра Грі­ну­ея ( 1991) і «Ко­роль Лір» Пі­те­ра Бру­ка (1971).

Осо­бли­вою вті­хою і для ді­тей, і для до­ро­слих ста­не під­бір­ка ро­біт ані­ма­цій­ної сту­дії «Аар­дман» (Ве­ли­ко­бри­та­нія), чиї пла­сти­лі­но­ві пер­со­на­жі — Вол­лес і Гром­міт, ба­ран­чик Шон — про­сто під­ко­ри­ли світ. У про­гра­мі гля­да­чі по­ба­чать сім­най­кра­щих ані­ма­цій­них кар­тин сту­дії.

Сьо­мий оде­ський кі­но­фе­сти­валь за­вер­ши­ться 23 ли­пня. Гран­прі ОМКФ — «Зо­ло­тий Дюк», що при­су­джу­є­ться за під­сум­ка­ми го­ло­су­ва­н­ня гля­да­чів. Мі­жна­ро­дне жу­рі на­го­ро­джує пе­ре­мож­ців у ка­те­го­рі­ях «най­кра­щий фільм», «най­кра­ща ре­жи­сер­ська ро­бо­та» і «най­кра­ща актор­ська ро­бо­та».

Зав­тра в Оде­сі роз­по­чи­на­є­ться VII Мі­жна­ро­дний кі­но­фе­сти­валь

ВІДКРИЄ КІНОФОРУМ КАРТИНА «МАРГАРИТА» (РЕ­ЖИ­СЕР — КСАВ’Є ДЖАННОЛІ) — СПІЛЬНА ПРОДУКЦІЯ ФРАНЦІЇ, ЧЕХІЇ ТА БЕЛЬГІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.