«Си­ла во­лі» — з 21 ли­пня у кі­но­про­ка­ті Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Картина ре­жи­се­ра Сті­ве­на Хо­пкін­са роз­по­від­ає ре­аль­ну істо­рію про зір­ку лег­кої атле­ти­ки Джес­сі Оу­ен­са, ко­тро­му вда­ло­ся ви­бо­ро­ти чо­ти­ри зо­ло­ті ме­да­лі на Олім­пій­ських іграх 1936 ро­ку в на­цист­ській Ні­меч­чи­ні! Зма­га­н­ня від­бу­ва­ли­ся в Бер­лі­ні, і за ни­ми сте­жив увесь світ. Одні вбо­лі­валь­ни­ки спо­ді­ва­ли­ся на пе­ре­мо­гу Джес­сі як на сим­вол спра­ве­дли­во­сті й гі­дно­сті, а ін­ші жа­да­ли йо­го по­раз­ки в ім’я трі­ум­фу фа­шист­ської іде­о­ло­гії. Кіль­ка се­кунд — і Джес­сі уві­рвав­ся в істо­рію, ки­нув­ши зу­хва­лий ви­клик са­мо­му Гі­тле­ру... На­га­да­є­мо, ре­жи­сер стрі­чки Сті­вен Хо­пкінс був но­мі­нан­том на «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, ав­тор блок­ба­сте­рів «Ви­гна­ні во­гнем» та «Хи­жак-2». У філь­мі зня­ли­ся во­ло­да­рі «Оска­ра»: Дже­ре­мі Ай­ронс («Ло­лі­та») й Ві­льям Херт («По­ці­лу­нок жін­ки-па­ву­ка»), а та­кож но­ва гол­лі­вуд­ська зір­ка Сте­фан Джеймс («Сель­ма»).

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.