Про мо­ре та укра­їн­ський ха­ра­ктер

«Зем­ля Ге­ор­гія» Ан­то­на Сан­чен­ка, Львів, «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва», 2016 р., 420 с.

Den (Ukrainian) - - Культура -

До книж­ки уві­йшли шість по­ві­стей пи­сьмен­ни­ка. Ан­тон Сан­чен­ко на­пи­сав «Зем­лю Ге­ор­гія», за­сно­ва­ну на сво­є­му до­сві­ді бу­ва­ло­го мо­ре­плав­ця, яко­му до­во­ди­ло­ся за­зна­ва­ти рі­зних ви­про­бу­вань у мо­рі й на бе­ре­гах да­ле­ких кра­їв. Ге­рої по­ві­стей за­зви­чай лю­ди су­во­рі, ви­три­ва­лі, від­чай­ду­шні, до­те­пні й під­при­єм­ли­ві. Хоч і се­ред них бу­ва мо­жна­зу­стрі­ти щось та­ке чу­жо­рі­дне, за­гроз­ли­ве сво­єю під­сту­пні­стю й ли­це­мір­ством... Усі по­ві­сті по­єд­нує тема мо­ря, си­ла укра­їн­сько­го ха­ра­кте­ру та­по­до­ро­жей до Гру­зії. « У книж­ці зі­бра­ні дуже дав­ні й не­що­дав­ні по­ві­сті, так що мо­жна по­рів­ня­ти, що хви­лю­ва­ло ме­не у 27 ро­ків і що є ва­жли­вим для лю­ди­ни у 50, — від­зна­чає ав­тор. По­ба­чи­ти Гру­зію на рі­зних ета­пах ми­ру та війни, а та­кож по­рів­ня­ти і при­найм­ні уяв­ля­ти, чо­го слід че­ка­ти від війни на схо­ді Укра­ї­ни. Ну, а мо­ре — по­за ча­сом і по­за кор­до­на­ми! Во­но і за­раз та­ке, по­при ві­ді­бра­ний у нас Крим».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.