КРИМ, що не ко­рив­ся оку­пан­ту

У Ки­є­ві пред­ста­ви­ли до­ку­мен­таль­но-ху­до­жню стрі­чку про спро­тив ме­шкан­ців пів­остро­ва ро­сій­ській ане­ксії

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Сьо­го­дні за кор­до­ном про си­ту­а­цію в Кри­му ді­зна­ю­ться зде­біль­шо­го з ро­сій­ських ЗМІ, то­му утво­рю­є­ться ви­крив­ле­на картина то­го, що там від­бу­ва­є­ться», — кон­ста­тує пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Емі­не Джеп­пар. Щоб хоч тро­хи змі­ни­ти цю си­ту­а­цію, в Укра­ї­ні ство­ри­ли 25-хви­лин­ний до­ку­мен­таль­но-ху­до­жній фільм «Крим. Спро­тив». Са­ма Емі­не ви­сту­пи­ла ав­то­ром ідеї та сце­на­рію стрі­чки, ре­жи­се­ром ста­ла Фа­ті­ма Осма­но­ва, ви­го­то­ви­ла фільм про­да­кшн-сту­дія FeelCan за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки.

Прем’єра при­вер­ну­ла ба­га­то ува­ги: її від­ві­да­ли Пре­зи­дент Укра­ї­ни, чи­слен­ні уря­дов­ці й на­ро­дні де­пу­та­ти, по­сли. Са­ме по­соль­ства рі­зних кра­їн, на дум­ку ав­то­рів про­е­кту, мо­жуть ста­ти пер­ши­ми май­дан­чи­ка­ми, де «Крим. Спро­тив» по­ба­чать іно­зем­ці.

Го­лов­ний ге­рой філь­му — аме­ри­кан­ський до­слі­дник Джеймс, який на по­ча­тку 2014 ро­ку опи­ня­є­ться в Кри­му. Йо­го, а по су­ті, са­мо­го се­бе зі­грав на­у­ко­вець Остін Ча­рон, ко­трий пев­ний час жив в Укра­ї­ні, ви­вчав її но­ві­тню істо­рію, зокре­ма пи­та­н­ня со­ці­аль­но- по­лі­ти­чної іден­ти­чно­сті крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. Тож лю­ди ба­чать, як си­ту­а­цію в Кри­му спри­ймає «сто­ро­н­ня лю­ди­на».

Ме­та філь­му «Крим. Спро­тив» — по­ка­за­ти про­тест жи­те­лів пів­остро­ва ро­сій­ській агре­сії. Апо­ге­єм цьо­го опо­ру стає мі­тинг 26 лю­то­го 2014 ро­ку, ко­ли ти­ся­чі лю­дей на за­клик ме­джлі­су ви­йшли до пар­ла­мен­ту Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим — цим во­ни не да­ли де­пу­та­там ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, які ле­га­лі­зу­ва­ли б за­гар­ба­н­ня Кри­му Ро­сі­єю. Кар­тин­ка крем­лів­ської про­па­ган­ди про аб­со­лю­тну під­трим­ку «рус­ско­го ми­ра» на пів­остро­ві ви­яви­ла­ся зруй­но­ва­ною.

Ма­со­ві мі­тин­ги жі­нок, ав­то­про­бі­ги під си­ньо-жов­ти­ми пра­по­ра­ми та ін­ші не­на­силь­ни­цькі ме­то­ди бо­роть­би не зу­пи­ни­ли агре­со­ра. Й ін­ший важливий фра­гмент філь­му — епі­зо­ди з об- шу­ка­ми у акти­ві­стів. Кім­на­ти, де все до­го­ри дри­ґом, жін­ка з ма­лю­ком на ру­ках роз­по­від­ає, як їй по­гро­жу­ва­ли пі­сто­ле­том, по­тро­ще­ні две­рі й пар­ка­ни... Втім, фі­нал стрі­чки все­ляє на­дію, що Укра­ї­на по­вер­не пів­острів. Лі­дер крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Му­ста­фа Дже­мі­лєв ди­ви­ться ви­ступ спів­а­чки Джа­ма­ли з пі­снею « 1944 » про де­пор­та­цію крим­ських та­тар, на йо­го очах ви­сту­па­ють сльо­зи. Про оку­па­цію Кри­му є ко­му роз­по­ві­сти, і світ не змо­же про­ков­тну­ти цю тра­ге­дію.

«Спро­тив ане­ксії в Кри­му до­сі є. Ба­га­то жи­те­лів пів­остро­ва че­ка­ють на Укра­ї­ну, до­сі див­ля­ться укра­їн­ське те­ле­ба­че­н­ня, по­до­ро­жу­ють на ма­те­рик, на­ма­га­ю­ться здо­бу­ти укра­їн­ську осві­ту, ма­ють вза­є­мозв’язок з Укра­ї­ною, який не хо­чуть втра­ча­ти», — від­зна­чає Емі­не Джеп­пар. На­віть де­хто з ко­ман­ди філь­му до­сі жи­ве на пів­остро­ві — то­му пу­блі­чно роз­по­від­ає про проект, по су­ті, ли­ше Емі­не.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під час ви­сту­пу пі­сля прем’єри стрі­чки на­го­ло­сив, що не­об­хі­дно вне­сти змі­ни у 10 роз­діл Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни що­до на­да­н­ня крим­ським та­та­рам пра­ва на са­мо­ви­зна­че­н­ня у скла­ді су­ве­рен­ної Укра­їн­ської дер­жа­ви. «Це те, що ми за­бор­гу­ва­ли крим­ським та­та­рам. Укра­їн­ська вла­да ма­ла зро­би­ти це при­найм­ні 20 ро­ків то­му — і за­раз ситуація бу­ла б аб­со­лю­тно ін­шою», — пе­ре­ко­на­ний Пе­тро По­ро­шен­ко.

«Зав­дя­ки цьо­му філь­му світ від­чує біль лю­дей у Кри­му, їхнє пра­гне­н­ня по­вер­ну­ти­ся до сво­єї дер­жа­ви», — ска­зав про «Крим. Спро­тив» го­ло­ва ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат Чу­ба­ров. Та­кож він за­ува­жив, що остан­ні­ми мі­ся­ця­ми у сві­ті ро­би­ться ба­га­то, щоб тема по­вер­не­н­ня Кри­му ви­йшла на ви­со­кий мі­жна­ро­дний рі­вень — йде­ться про ро­бо­ту укра­їн­ської де­ле­га­ції на Пар­ла­мент­ській асам­блеї ОБСЄ, під­сум­ки са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві. «Лю­ди, які жи­вуть у Кри­му, очі­ку­ють си­стем­них, чі­тких, зро­зумі­лих кро­ків, які Укра­їн­ська дер­жа­ва ро­би­ти­ме для по­вер­не­н­ня Кри­му. Те, що на­зи­ва­є­ться стра­те­гі­єю, — про­дов­жує Ре­фат Чу­ба­ров. — І не­за­ба­ром Укра­ї­на пред­ста­вить та­ку стра­те­гію». Обна­дій­ли­вий си­гнал, адже ли­ше якщо са­мі бу­де­мо ді­я­ти за­ра­ди по­ря­тун­ку Кри­му та йо­го жи­те­лів, пе­ре­ко­на­є­мо світ, що нам по­трі­бно до­по­мог­ти.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЗНОВ, ЯК ПІ­СЛЯ ДЕПОРТАЦІЇ 1944 РО­КУ, КРИМ­СЬКИМ ТА­ТА­РАМ ТРЕ­БА ВИБОРЮВАТИ ПРА­ВО ВІЛЬ­НО ЖИ­ТИ НА РІДНІЙЗЕМЛІ. НА ФОТО — ЕМІ­НЕ ДЖЕП­ПАР І ЛІ­ДЕР КРИМ­СЬКО­ТА­ТАР­СЬКО­ГО НА­РО­ДУ МУ­СТА­ФА ДЖЕ­МІ­ЛЄВ

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

НА ПРЕМ’ЄРІ ФІЛЬ­МУ «КРИМ. СПРО­ТИВ» БА­ГА­ТО ЛЮДЕЙПЛАКАЛО. НЕ СТРИМУВАЛА ЕМОЦІЙІ СПІВАЧКА ДЖАМАЛА. «КРИМ БУВ, Є І БУ­ДЕ УКРА­Ї­НОЮ!» — НАГОЛОСИЛА ВО­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.