«Ро­змо­ва і з іко­ною, і з Ма­ле­ви­чем...»

У «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» пред­ста­ви­ли ви­став­ку «Ар­хів за­сте­ре­жень» зна­ме­ни­то­го укра­їн­сько­го ху­до­жни­ка Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016 Фото Руслана КАНЮКИ, «День»

■ В екс­по­зи­ції, при­уро­че­ній до 85-річ­чя ми­тця, — йо­го аб­стра­ктно- сим­во­лі­чні тво­ри рі­зних пе­рі­о­дів. « Ар­хів — це ци­клі­чність. По­пе­ре­дже­н­ня, що ча­си, які вже ми­ну­ли, мо­жуть по­вер­ну­ти­ся. Про­те ар­хів за­свід­чує і те, що бі­ди не під­то­чать нас усе­ре­ди­ні, а нав­па­ки — збіль­шать дух ща­стя й во­лі до жи­т­тя » , — по­яснює Оле­ксандр Ду­бо­вик.

■ За сло­ва­ми ху­до­жни­ка, в екс­по­зи­ції мо­жна про­слід­ку­ва­ти акцент на плин­но­сті жи­т­тя і ча­су, на то­му, що для гар­мо­ній­но­го сві­то­с­прийня­т­тя не­об­хі­дне куль­тур­не пе­ре­ро­дже­н­ня. Епо­хи від­рі­зня­ю­ться одна від ін­шої не тіль­ки рів­нем те­хно­ло­гій, а й та­кож рів­нем агре­сив­но­сті. Обра­зи ці­єї ви­став­ки в ре­аль­но­му, сим­во­лі­чно­му та есте­ти­чно­му пла­ні свід­чать про три­во­жний, не­спо­кій­ний час, у яко­му ми жи­ве­мо. То­му основ­на ме­та для укра­їн­ців — єд­на­н­ня нав­ко­ло ду­хов­них цін­но­стей всу­пе­реч по­ва­лен­ню мо­раль­них прин­ци­пів та прі­о­ри­те­тів.

■ Крім сим­во­ліст­ських сми­слів гли­бин­но­сті та са­краль­но­сті вну­трі­шньо­го сві­ту, від­кри­ва­є­ться дух по­шу­ку, аван­гар­ду істо­ри­чно­го жи­во­пи­су ХХ сто­лі­т­тя і на­віть пра­во­слав­но­го іко­но­пи­су. Зокре­ма, на кар­ти­нах «Пре­зи­дія» (2002 — 2007) та «Чор­ний ква­драт» (2015) мо­жна роз­гле­ді­ти пев­ні на­тя­ки на пе­ре­о­сми­сле­н­ня обра­зів Ісу­са Хри­ста, Бо­го­ро­ди­ці, му­че­ни­ків та свя­тих.

■ «Ро­бо­ти Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка роз­кри­ва­ють йо­го ін­ди­ві­ду­аль­ність, але її, мо­жли­во, не всі зро­зу­мі­ють. Про­цес роз­га­ду­ва­н­ня йо­го кар­тин мо­же три­ва­ти від кіль­кох хви­лин до го­дин», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми від­ві­ду­ва­чка, сту­ден­тка Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го лін­гві­сти­чно­го уні­вер­си­те­ту Ка­те­ри­на Ро­зум­на.

■ У за­хва­ті від ро­біт по­слі­дов­ни­ка Ка­зи­ми­ра Ма­ле­ви­ча та май­стра аб­стра­кції ху­до­жник В’яче­слав Ро­го­вий. «Вра­жа­ють тво­ри 1990-х ро­ків, оскіль­ки во­ни близь­кі ме­ні по ду­ху й те­пе­рі­шньо­му сприйня­т­тю сві­ту», — за­ува­жує ми­тець.

■ Про твор­чість Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка сво­го ча­су влу­чно ви­сло­вив­ся ав­то­ри­те­тний фран­цузь­кий ми­сте­цтво­зна­вець Жан-Клод Мар­ка­де: «Він (Оле­ксандр Ду­бо­вик. — Авт.) ве­де роз­мо­ву і з іко­ною, і з Ма­ле­ви­чем, і зі шко­лою Ма­тю­ши­на, і з бой­чу­кі­змом, і зі спе­ктра­лі­змом Бо­го­ма­зо­ва, але рі­ше­н­ня аб­со­лю­тно спе­ци­фі­чні: кар­ти­ни Ду­бо­ви­ка на­про­чуд жит­тє­ра­ді­сні — во­ни не­суть ра­дість зо­ру, ду­ші й ду­хо­ві».

■ Ві­до­мо та­кож, що упро­довж 1970 — 1980-х ро­ків ро­бо­ти Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка під­па­да­ли під есте­ти­чні та іде­о­ло­гі­чні за­бо­ро­ни. Тож до кін­ця 1980-х — по­ча­тку 1990-х всі йо­го кар­ти­ни за­ли­ша­лись у сті­нах ти­хої май­стер­ні на те­ри­то­рії Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри.

■ У день від­кри­т­тя ви­став­ки, 12 ли­пня, за­вер­ши­ла свою ка­ден- цію на по­са­ді ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» На­та­лія За­бо­ло­тна. «Оле­ксандр Ду­бо­вик да­рує нам не ли­ше твор­чий по­зи­тив, а й кра­су. Сім чу­до­вих ро­біт бу­дуть по­да­ро­ва­ні «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лу». Однак все ми­нає: і не­га­тив, і ра­дість. В істо­рії за­ли­ши­ться са­ме ми­тець та йо­го до­ро­бок. Про­те це не остан­ній день в істо­рії на­шо­го ми­сте­цтва. Кра­са вря­тує світ, а ми вря­ту­є­мо кра­су! — пе­ре­ко­на­на На­та­лія За­бо­ло­тна. — Без «Ар­се­на­лу» не­має на­шої сто­ли­ці, кра­ї­ни та куль­ту­ри. «Ар­се­нал» має жи­ти, бо йо­го ро­блять не тіль­ки сті­ни, а й лю­ди! Спо­ді­ва­ю­ся, на­сту­пна ко­ман­да зна­йде си­ли ство- ри­ти по­лі­ти­чний ланд­шафт для спів­пра­ці. «Ар­се­нал» став ва­го­мим куль­тур­ним брен­дом на на­шій ма­пі, і ми не да­ли йо­го за­на­па­сти­ти».

■ Ви­став­ка «Ар­хів за­сте­ре­жень» три­ва­ти­ме на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го куль­тур­но-ми­сте­цько­го та му­зей­но­го ком­пле­ксу «Ми­сте­цький Ар­се­нал» у Ки­є­ві до 7 сер­пня.

ОЛЕ­КСАНДР ДУ­БО­ВИК, «ПРЕ­ЗИ­ДІЯ» (2002 — 2007)

ДЕНЬ ВІД­КРИ­Т­ТЯ ВИ­СТАВ­КИ ОЛЕ­КСАН­ДРА ДУ­БО­ВИ­КА СТАВ ДЛЯ НАТАЛІЇ ЗАБОЛОТНОЇ (НА ФОТО — ПРАВОРУЧ) ОСТАННІМ ДНЕМ РО­БО­ТИ НА ПО­СА­ДІ ГЕНДИРЕКТОРА «МИ­СТЕ­ЦЬКО­ГО АР­СЕ­НА­ЛУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.