ЦЕЙДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1021 — ми­тро­по­лит Ки­їв­ський Іо­анн І (за по­хо­дже­н­ням­грек чи бол­га­рин) уро­чи­сто від­крив і про­сла­вив мо­щі свя­тих ру­ських кня­зів Бо­ри­са та Глі­ба й уста­но­вив день вша­ну­ва­н­ня їхньої пам’яті. 1099 — уча­сни­ки пер­шо­го хре­сто­во­го по­хо­ду взя­ли штур­мом Єру­са­ли­мі ви­рі­за­ли май­же всіх му­суль­ман та єв­ре­їв (близь­ко 40 ти­сяч лю­дей), спа­ли­ли ме­че­ті й си­на­го­ги. 1602 — на­ро­див­ся Джу­ліо Ма­за­рі­ні, фран­цузь­кий кар­ди­нал, ві­до­мий дер­жав­ний ді­яч, про­дов­жу­вач спра­ви кар­ди­на­ла Рі­ше­льє, пер­ший мі­ністр Франції (1643—1661). 1722 — по­мер Іван Ско­ро­пад­ський, укра­їн­ський вій­сько­вий та по­лі­ти­чний ді­яч, геть­ман Лі­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни (1708—1722). Бе­з­успі­шно на­ма­гав­ся про­ти­сто­я­ти мо­сков­ським пла­нам­лі­кві­да­ції ко­за­цької ав­то­но­мії. На­ро­див­ся 1646 р. 1808 — по­мер Ар­тем Ве­дель, ви­зна­чний укра­їн­ський ком­по­зи­тор, ди­ри­гент, спів­ак, скри­паль. На­ро­див­ся 1767 р. 1903 — на­ро­див­ся Ір­вінг Сто­ун, ві­до­мий аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник, та­ла­но­ви­тий ав­тор ху­до­жніх біо­гра­фій зна­ме­ни­тих лю­дей (тво­ри: «Жа­до­ба жи­т­тя», «Мо­ряк у сі­длі», «Му­ки й ра­до­щі»). По­мер 1989 р. 1995 — по­мер Олесь Гон­чар, ви­да­тний укра­їн­ський пи­сьмен­ник ( тво­ри: «Пра­по­ро­но­сці», «Трон­ка», «Со­бор»), пер­ший ла­у­ре­ат пре­мії іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка (1962 р.), го­ло­ва Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни (1959— 1971), ака­де­мік НАН Укра­ї­ни (1978). На­ро­див­ся 1918 р. 2000 — Ге­ор­гій Гон­га­дзе офі­цій­но звер­нув­ся до Ген­про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни з про­ха­н­ням­пе­ре­ві­ри­ти зло­ві­сні фа­кти сте­же­н­ня за ним. До за­ги­бе­лі жур­на­лі­ста за­ли­ша­ло­ся 64 дні.

Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1995 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.