П’ять тисяч кон­тра­ктни­ків

По­тре­бу­ють укра­їн­ські Вій­сько­во-Мор­ські си­ли

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Для пов­но­го ком­пле­кту­ва­н­ня бо­йо­вих ча­стин та ко­ра­блів Вій­сько­во-Мор­ським си­лам Зброй­них сил Укра­ї­ни по­трі­бно на­бра­ти близько п’яти тисяч кон­тра­ктни­ків. Про це під час бри­фін­гу по­ві­до­мив на­чаль­ник управ­лі­н­ня пер­со­на­лу — за­сту­пник на­чаль­ни­ка ко­ман­ду­ва­н­ня Вій­сько­во- Мор­ських сил Зброй­них сил Укра­ї­ни, капітан I ран­гу Оле­ксандр Шев­чен­ко.

Про­тя­гом цьо­го ро­ку ВМС на­бра­ли вже 2,5 тисячі кон­тра­ктни­ків. При цьо­му за­галь­на чи­сель­ність осо­бо­во­го скла­ду ВМС ста­но­вить 15 тисяч вій­сько­вих, із них близько ше­сти тисяч слу­жать за кон­тра­ктом.

« Пі­дОд есою фор­му­є­ться окре­мий ба­таль­йон мор­ської пі­хо­ти. Це ду­же сер­йо­зний під­роз­діл, який ви­зна­че­но прі­о­ри­те­тним для ком­пле­кту­ва­н­ня. Уже ско­ро цей ба­таль­йон бра­ти­ме участь у «Сі-Бриз»-2016. На­сам­пе­ре­дє по­тре­ба у во­ді­ях. Ми го­то­ві при­йма­ти во­ді­їв усіх ка­те­го­рій » , — за­зна­чив Оле­ксандр Шев­чен­ко. Він до­дав, що ВМС та­кож по­трі­бні ар­ти­ле­ри­сти, ма­тро­си та мо­то­ри­сти.

Строк кон­тра­кту для ря­до­вих ма­тро­сів ста­но­вить від­трьох ро­ків, для сер­жант­сько­го скла­ду — три- п’ ять ро­ків, а для офі­цер­сько­го скла­ду — п’ять ро­ків. На­то­мість де­мо­бі­лі­зо­ва­ні вій­сько­во­слу­жбов­ці мо­жуть укла­да­ти кон­тракт на пів­ро­ку. На кон­та­ктну слу­жбу та­кож за­про­шу­ють іно­зем­ців. При цьо­му мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та вій­сько­во­слу­жбов­ців — сім тисяч гри­вень.

На слу­жбу до ВМС за­про­шу­ють і жі­нок. «Уже під­пи­са­но від­по­від­ні змі­ни до на­ка­зу на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу що­до роз­ши­ре­н­ня ко­ла посад, на які мо­жна при­йма­ти жі­нок-вій­сько­во­слу­жбов­ців. Є обме­же­н­ня що­до при­йо­му до спе­цна­зу, а от на бо­йо­ві по­са­ди, в то­му чи­слі й на по­са­ди ко­ман­ди­рів, жі­нок при­йма­ти мо­жна » , — роз­по­вів Оле­ксандр Шев­чен­ко.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.