Да­ти від­січ гра­бі­жни­цьким та­ри­фам

Дніпро за­кли­кає мі­ста Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дніпро

Мі­ський го­ло­ва Дні­пра Бо­рис Фі­ла­тов іні­ці­ю­вав мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги і за­кли­кав ін­ші мі­ста Укра­ї­ни під­пи­са­ти ко­ле­ктив­ний по­зов про­ти На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг. Про­по­зи­цію ме­ра під­три­ма­ла біль­шість де­пу­та­тів під час чер­го­вої се­сії мі­ської ра­ди, при­пи­нив­ши дію но­вих та­ри­фів на пе­рі­одд о 1 сі­чня 2017 ро­ку. Рі­ше­н­ня мі­ськра­ди на­би­рає чин­но­сті з мо­мен­ту офі­цій­ної пу­блі­ка­ції в мі­сце­вій пре­сі. Мі­ський го­ло­ва Дні­пра за­зна­чив, що та­ке рі­ше­н­ня є «по­лі­ти­чним». Він за­кли­кав ін­ших ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них гро­мад­під - пи­са­ти ко­ле­ктив­ний су­до­вий по­зов з ви­мо­гою при­ве­сти та­ри­фи до рів­ня, який лю­дям бу­де до сна­ги. Якщо На­ціо­наль­на ко­мі­сія цьо­го не зро­бить, мі­ська влада Дні­пра має на­мір розв’ язу­ва­ти пи­та­н­ня за ра­ху­нок му­ні­ци­паль­но­го бю­дже­ту. «Люди не мо­жуть не­сти та­кий фі­нан­со­вий тя­гар » , — пе­ре­ко­на­ний Б. Фі­ла­тов. Мі­ський го­ло­ва на­го­ло­сив, що пер­ші обго­во­ре­н­ня йо­го іні­ці­а­ти­ви про запровадження мо­ра­то­рію роз­по­ча­ли­ся ще два місяці то­му. Не­зва­жа­ю­чи на те, що за­раз де­які депутати мі­ськра­ди на­ма­га­ю­ться при­пи­са­ти цю іні­ці­а­ти­ву со­бі, го­лов­ний ре­зуль­тат — рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну на під­ви­ще­н­ня та­ри­фів ухва­ле­но, за­зна­чив Б.Фі­ла­тов. Окрім то­го, ді­я­ти­ме за­бо­ро­на на на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні за нев­ча­сну спла­ту за по­слу­ги ЖКГ. У рі­шен­ні мі­ськра­ди на­го­ло­шу­є­ться, що та­ри­фи ма­ють бу­ти еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ни­ми. По­трі­бні та­кож ін­де­кса­ція зар­плат, пен­сій, рів­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му від­по­від­но до тем­пів ін­фля­ції. Ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня про мо­ра­то­рій мер Дні­пра має на­мір кон­тро­лю­ва­ти осо­би­сто.

«На сьо­го­дні це одне з най­акту­аль­ні­ших зло­бо­ден­них пи­тань, і мі­ськра­ді тре­ба зро­би­ти все мо­жли­ве, аби зни­зи­ти та­ри­фи. Цей мо­ра­то­рій дасть нам змо­гу ма­кси­маль­но опти­мі­зу­ва­ти ро­бо­ту те­пло­вих ме­реж. І вже на на­сту­пній се­сії ми зро­би­мо кон­кре­тні кро­ки. Адже дер­жа­ва під­ви­щи­ла ці­ни на газ для ко­му­наль­них під­при­ємств, і ми ви­му­ше­ні пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти та­ри­фи і по­да­ва­ти їх на за­твер­дже­н­ня до НКРЕ. Сьо­го­дні ми на­ма­га­є­мо­ся під­ви­щи­ти та­ри­фи всьо­го на 10% і про­си­ти дер­жа­ву про до­по­мо­гу — пря­му суб­си­дію на якійсь пе­ре­хі­дній пе­рі­од » , — по­яснив ЗМІ рі­ше­н­ня де­пу­та­тів се­кре­тар мі­ськра­ди В’яче­слав Мі­ша­лов.

Тим ча­сом, да­ле­ко не всі пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті ві­рять у те, що мі­ській вла­ді вда­сться зу­пи­ни­ти та­ри­фне сва­ві­л­ля. «Я вва­жаю, що депутати ухва­ли­ли су­то по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня і во­но не ма­ти­ме пра­во­вих на­слід­ків. Під­ви­ще­н­ня та­ри­фів вже від­бу­ло­ся і на­бра­ло чин­но­сті з 1 липня цьо­го ро­ку. Сам по со­бі мо­ра­то­рій мо­же за­плу­та­ти ме­шкан­ців мі­ста і по­си­ли­ти про­бле­му не­пла­те­жів за ко­му­наль­ні по­слу­ги. Розв’ яза­ти пи­та­н­ня про за­кон­ність чи не­за­кон­ність під­ви­ще­н­ня та­ри­фів мо­же ли­ше суд. Про­те пер­спе­кти­ва роз­гля­ду та­ких пи­тань у су­до­вих ін­стан­ці­ях ду­же не­пев­на», — ска­зав ко­ор­ди­на­тор Дні­про­пе­тров­сько­го пра­во­за­хи­сно­го цен­тру Ва­силь Су­хов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.