Кві­ти для Ро­гов­це­вої

16 липня свя­тку­ва­ти­ме день на­ро­дже­н­ня Ада Ми­ко­ла­їв­на

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ЛИПКІВСЬКА

Гу­чних свя­тку­вань у су­бо­ту не бу­де — да­та не кру­гла, ли­ше пе­ре­дю­ві­лей­на. От на­сту­пно­го лі­та!.. А що, вла­сне, на­сту­пно­го?

Так. Є дві кни­ги спо­га­дів, і обі­ця­ють, що да­лі бу­де...

Ідуть кіль­ка ви­став — і га­строль­ні, і «Ва­ся має за­те­ле­фо­ну­ва­ти» у Те­а­трі на Лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра, не­щод­па­но по­нов­ле­ний. До ре­чі, тра­ди­цій­ний да­ру­нок гля­да­чам теж бу­де: у по­не­ді­лок, 18- го, на сце­ні На­ціо­наль­ної опе­ре­ти — хіт остан­ніх се­зо­нів, « Схо­же на ща­стя», у чу­до­во­му пар­тнер­стві зі Сві­тла­ною Ор­лі­чен­ко.

Так, і кі­но — на­скіль­ки во­но вза­га­лі є ни­ні в Укра­ї­ні — не за­бу­ває.

Та все ж му­ляє...

...Ко­лись, іще пі­сля пер­шо­го Май­да­ну Ро­ман Ві­ктюк — із вла­сти­вою йо­му екс­пре­сі­єю — ви­гу­кнув: « Я по­ві­рю у якісь змі­ни в цій кра­ї­ні ли­ше то­ді, ко­ли Ро­гов­це­ва ма­ти­ме свій те­атр»! «Свій», «те­атр» — над­то гу­чно. Я, вла­сне, не про кон­кре­тні на­зви чи фор­ма­ти — а про те, чи має сьо­го­дні А. Ро­гов­це­ва — як на­ше ви­ня­тко­ве на­ціо­наль­не на­дба­н­ня — на­ле­жні мо­жли­во­сті, те­ри­то­рію для вті­ле­н­ня сво­єї ха­ри­зми, для пе­ре­да­чі сво­го уні­каль­но­го до­сві­ду?

Во­на ні­де не ви­кла­дає, грає « дис­кре­тно » , на рі­зних, ча­сто ви­пад­ко­вих ло­ка­ці­ях... І вза­га­лі: ли­ше удо­ма, на ку­хні чи в се­лі, для го­стей та ону­ків — або на спо­ра­ди­чних твор­чих ве­чо­рах — це не­при­пу­сти­мо, зло­чин­но ма­ло!

...Тож я став­лю за­пи­та­н­ня, на які са­ма не маю від­по­від­ей. Про­сто над­си­лаю ці дум­ки у по­ві­тря, вго­ру, ку­дись...

Бо ж над­то фа­хо­во ми всі­єю кра­ї­ною зав­жди ку­са­є­мо лі­кті, ко­ли вже ні­чо­го не змі­ни­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.