До­по­мо­жи фрон­ту, при­дбав­ши іко­ну

У львів­сько­му гар­ні­зон­но­му хра­мі Пе­тра і Пав­ла від­кри­то не­зви­чай­ну ви­став­ку-ау­кціон

Den (Ukrainian) - - День України - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів

Ав­то­ром біль­шо­сті ікон, на­пи­са­них на ста­ро­вин­ній гон­ті з цер­кви свя­то­го Юрія в Дро­го­би­чі, є ві­до­мий укра­їн­ський ху­до­жник Лев Скоп, який упро­довж остан­ніх двох ро­ків активно за­йма­є­ться во­лон­тер­ством і допомагає фрон­ту. Ко­шти, отри­ма­ні від­прод ажу цих ікон, та­кож пі­дуть на до­по­мо­гу фрон­ту, зокре­ма на при­дба­н­ня те­пло­ві­зо­ра для на­ших во­ї­нів.

Лев Скоп уже більш ніж де­ся­ти ро­ків пи­ше іко­ни на гон­ті. Він вва­жає, що та­ка іко­на має глиб­ше ду­хов­не зна­че­н­ня. «Усе, що в цер­кві, — то свя­те: чи то до­ще­чка, чи це­глин­ка. Я бе­ру ту до­шку і ма­люю іко­ну, і її уже не спа­лять. Та до­шка, чи Гон­та, ма­ти­ме но­ве жи­т­тя».

«З одно­го бо­ку, це — ма­те­рі­аль­на до­по­мо­га, а з дру­гої — люди, які при­дба­ють цю іко­ну, ма­ти­муть біль­ше мо­ти­ва­ції мо­ли­ти­ся за на­ше вій­сько, — при­єд­ну­є­ться до роз­мо­ви отець Та­рас Ми­халь­чук, який слу­жить у цьо­му хра­мі. — Та­ка ви­став­ка у нас від­бу­ва­є­ться впер­ше, але за­хо­дів чи рі­зних бла­го­дій­них акцій на до­по­мо­гу во­ї­нам чи ді­тям- си­ро­там бу­ло вже ба­га­то. Ві­до­мі ми­тці ма­лю­ва­ли з ді­тьми іко­ни, кар­ти­ни і тут же ж їх ре­а­лі­зо­ву­ва­ли. Це до­по­ма­га­ло здій­сню­ва­ти ін­ші про­е­кти».

І до ці­єї акції вже до­лу­чи­ло­ся чи­ма­ло ін­ших львів­ських ху­до­жни­ків, учні та при­я­те­лі Ле­ва Ско­па. Ко­жен день хтось при­но­сить но­ву іко­ну, а львів’ яни та го­сті мі­ста їх активно ку­пу­ють. Не­зва­жа­ю­чи на те, що укра­їн­ці ка­та­стро­фі­чно збі­дні­ли, у пер­ший день ці­єї ви­став­ки-ау­кціо­ну бу­ло зі­бра­но по­над двад­цять тисяч гри­вень...

Іко­ни на ста­ро­вин­ній гон­ті з цер­кви Юра в Дро­го­би­чі, яка уві­йшла до Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО, уже зро­би­ли чи­ма­ло до­брих справ. Улі­тку 2015 р. із ви­став­ки « Гон­та » , ор­га­ні­зо­ва­ної в На­ро­дно­му до­мі в Ки­є­ві Укра­їн­ським кри­зо­вим ме­діа- цен­тром, при­дба­ли те­пло­ві­зор. За ко­шти від­про­да­жу гонт за­ку­по­ву­ва­ли та­кти­чне спо­ря­дже­н­ня ЗСУ, на­ціо­наль­ній гвар­дії та до­бро­воль­цям, до­лу­ча­лись до збо­ру ко­штів на ав­тів­ки та опти­ку, на ме­ди­ка­мен­ти та лі­ку­ва­н­ня по­ра­не­них. Ма­лень­кі ікон­ки на гон­тах обе­рі­га­ють на­ших хло­пців на пе­ре­до­вій і вті­ша­ють по­ра­не­них у го­спі­та­лях,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.