Орен­да ко­му­наль­но­го май­на – он-лайн

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні про­те­сту­ва­ли си­сте­му­еле­ктрон­них ау­кціо­нів на ба­зі те­хно­ло­гії Blockchain

«Те­хно­ло­гія пе­ре­да­чі в орен­ду і про­да­жу об’єктів ко­му­наль­ної, а у подаль­шо­му і дер­жав­ної вла­сно­сті під­на­звою eAuction 3.0 впер­ше впро­ва­джу­є­ться на мі­сце­во­му рів­ні. І при­єм­но го­во­ри­ти про те, що пер­шим мі­стом в Укра­ї­ні, де пра­цю­ва­ти­ме ця де­цен­тра­лі­зо­ва­на си­сте­ма, став Хер­сон», — за­явив на пре­зен­та­ції на­чаль­ник мі­сько­го управ­лі­н­ня ко­му­наль­ної вла­сно­сті Мкр­тич Мкр­тчян.

eAuction 3.0 на ба­зі те­хно­ло­гії Blockchain — це но­ва си­сте­ма еле­ктрон­них ау­кціо­нів, яка має на ме­ті про­дов­жи­ти успі­шний до­свід си­сте­ми ProZorro в Укра­ї­ні. еAuction 3.0 мі­ні­мі­зує ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки і вплив по­са­дов­ців на про­цес пе­ре­да­чі в орен­ду або про­да­жу ко­му­наль­но­го май­на. Під­час пре­зен­та­ції у Хер­со­ні при­су­тнім про­де­мон­стру­ва­ли те­сто­вий ва­рі­ант ау­кціо­ну зі сто­ро­ни про­дав­ця. «Си­сте­ма пра­цює до­ста­тньо про­сто. Уча­сни­ку не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти­ся на одно­му з пор­та­лів, де бу­де ого­ло­ше­но про ау­кціон, обра­ти лот, при­єд­на­ти­ся до уча­сті у тор­гах, зро­би­ти став­ку че­рез си­сте­му «При­ват-банк» та до­че­ка­ти­ся са­мих тор­гів. Да­лі мо­жна під­ні­ма­ти став­ки. Си­сте­ма пов­ні­стю ано­нім­на, ми не зна­є­мо хто ку­пує. Кри­те­рії від­бо­ру уча­сни­ків — це їхні пра­виль­но за­пов­не­ні до­ку­мен­ти», — роз­по­від­ає Сер­гій Ка­лі­ні­чен­ко, один із роз­ро­бни­ків eAuctoins 3.0.

За сло­ва­ми Мкр­тчя­на, рі­ше­н­ня про пов­но­цін­не впро­ва­дже­н­ня eAuctoins 3.0 пла­ну­ють прийня­ти на сер­пне­вій се­сії мі­ськра­ди, де депутати по­вин­ні вне­сти змі­ни в по­ря­док пе­ре­да­чі в орен­ду ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Пер­ші еле­ктрон­ні тор­ги пла­ну­ють роз­по­ча­ти у ве­ре­сні. «Спо­ча­тку ау­кціо­ни про­во­ди­ти­му­ться па­ра­лель­но — за но­вою та ста­рою схе­ма­ми че­рез ого­ло­ше­н­ня в дру­ко­ва­них ЗМІ. Але за ко­ро­ткий ви­про­бу­валь­ний тер­мін, спо­ді­ва­юсь, ми змо­же­мо пов­ні­стю пе­ре­йти на еле­ктрон­ну си­сте­му», — вва­жає Мкр­тич Мкр­тчян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.