5

Den (Ukrainian) - - Фотопанорама -

12 ЛИПНЯ 2016 РО­КУ. МАНІЛА. ФІЛІППІНЦІ РА­ДІ­ЮТЬ ІЗ НА­ГО­ДИ ПРИЙНЯ­Т­ТЯ ГААЗЬКИМ СУ­ДОМ ВЕРДИКТУ, ЯКИМ ВІН ВІДХИЛИВ ТЕ­РИ­ТО­РІ­АЛЬ­НІ ПРЕ­ТЕН­ЗІЇ КИ­ТАЮ НА СПІРНІ ОСТРОВИ В ПІВ­ДЕН­НО-КИ­ТАЙ­СЬКО­МУ МО­РІ. ПЕКІН ЖЕ ЗА­ЯВИВ, ЩО НЕ ВИ­ЗНАЄ ВЕРДИКТ СУ­ДУ Й ОГОЛОСИВ, ЩО ГО­ТО­ВИЙ ВДА­ТИ­СЯ ДО БУДЬЯКИХ ЗА­ХО­ДІВ, ЩОБ ЗА­ХИ­СТИ­ТИ СВОЇ ІН­ТЕ­РЕ­СИ В АКВАТОРІЇ. РЕ­ГІОН Є СТРА­ТЕ­ГІ­ЧНИМ МОР­СЬКИМ ВУЗЛОМ ДЛЯ МІЖ­НА­РО­ДНОЇ ТОР­ГІВ­ЛІ, ТА­КОЖ ВІН БА­ГА­ТИЙ НА ПОКЛАДИ НАФТИ, ГА­ЗУ ТА РИБИ 9 ЛИПНЯ 2016 РО­КУ. ВАР­ША­ВА. ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ КО­МІ­СІЇ УКРА­Ї­НА — НАТО АЛЬЯНС ЗАТВЕРДИВ НА­ДА­Н­НЯ КИ­Є­ВУ КОМ­ПЛЕ­КСНО­ГО ПАКЕТУ ДО­ПО­МО­ГИ, ЯКИЙ ПЕ­РЕД­БА­ЧАЄ ДОВЕДЕННЯ УКРА­ЇН­СЬКИХ СТАН­ДАР­ТІВ БЕЗ­ПЕ­КИ ТА ОБО­РО­НИ ДО СТАН­ДАР­ТІВ НАТО. ЙДЕ­ТЬСЯ ПРО ДО­ПО­МО­ГУ В ПО­НАД 40 НАПРЯМАХ, У ТО­МУ ЧИ­СЛІ — У СФЕ­РІ КІБЕРБЕЗПЕКИ, ЛОГІСТИКИ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙ­СЬКО­ВИХ. КРІМ ТО­ГО, НАТО ЗБІЛЬШИТЬ КІЛЬ­КІСТЬ СВО­ЇХ РАДНИКІВ В УКРА­Ї­НІ ТА СТВОРИТЬ ОКРЕ­МИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД. ПІД ЧАС ВАР­ШАВ­СЬКО­ГО СА­МІ­ТУ НАТО ЛІДЕРИ КРАЇН-ЧЛЕ­НІВ АЛЬЯН­СУ ЩЕ РАЗ НАГОЛОСИЛИ НА ПІД­ТРИМ­ЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРА­Ї­НИ

13 ЛИПНЯ 2016 РО­КУ. ЛОНДОН. НО­ВИМ ПРЕМ’ЄР-МІ­НІ­СТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ СТА­ЛА ТЕРЕЗА МЕЙ, ЯКА ЗМІ­НИ­ЛА НА ПО­СА­ДІ ДЕВІДА КЕМЕРОНА. 59-РІ­ЧНА МЕЙ СТА­ЛА ДРУ­ГОЮ ПІ­СЛЯ МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР ЖІНКОЮ, ЯКА ОЧО­ЛИТЬ БРИТАНСЬКИЙ УРЯД. ОДРА­ЗУ ПІ­СЛЯ ВХО­ДЖЕ­Н­НЯ НА ПО­СА­ДУ ВО­НА ЗРО­БИ­ЛА КЛЮ­ЧО­ВІ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ ДО НО­ВО­ГО УРЯ­ДУ ТА СТВО­РИ­ЛА ПО­СА­ДУ МІ­НІ­СТРА З ПИ­ТАНЬ ВИХОДУ З ЄС. ТЕРЕЗА МЕЙ ПООБІЦЯЛА У ПРО­ЦЕ­СІ ВИХОДУ З ЄС ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЄДНІСТЬ ДЕР­ЖА­ВИ ТА ЗБУ­ДУ­ВА­ТИ КРА­ЩУ БРИТАНІЮ

Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК. Фото Рейтер

12 ЛИПНЯ 2016 РО­КУ. ДАЛЛАС. ЧИННИЙ ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБА­МА ТА ЙО­ГО ПОПЕРЕДНИК НА ЦІЙ ПО­СА­ДІ ДЖОРДЖ БУШ-МО­ЛОД­ШИЙ РА­ЗОМ ІЗ СВО­Ї­МИ ДРУЖИНАМИ ВЗЯ­ЛИ УЧАСТЬ У МЕМОРІАЛЬНІЙ СЛУ­ЖБІ НА ЧЕСТЬ ВША­НУ­ВА­Н­НЯ ПАМ’ЯТІ П’ЯТЬОХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ 8 ЛИПНЯ ВНА­СЛІ­ДОК СТРІЛЯНИНИ ПІД ЧАС МИР­НИХ ПРОТЕСТІВ ГРО­МА­ДЯН. ГЛА­ВА БІ­ЛО­ГО ДО­МУ ЗА­КЛИ­КАВ АМЕ­РИ­КАН­ЦІВ ДО ЄД­НО­СТІ, ВТІМ ВІД­ЗНА­ЧИВ, ЩО СУ­СПІЛЬ­СТВО ПОКЛАДАЄ НА ПОЛІЦІЮ НАД­ТО ВАЖКИЙ ТЯ­ГАР І НЕСЕ НАД­ТО МАЛУ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІСТЬ ЗА ВЛА­СНІ ВЧИНКИ

10 ЛИПНЯ 2016 РО­КУ. ПАРИЖ. ПОРТУГАЛІЯ ВПЕР­ШЕ СТА­ЛА ЧЕМПІОНОМ ЄВ­РО­ПИ З ФУТ­БО­ЛУ, ЗАБИВШИ ЄДИ­НИЙ ГОЛ У ДРУ­ГО­МУ ЕКС­ТРА-ТАЙМІ ТА ЗДОЛАВШИ ГОСПОДАРІВ ТУРНІРУ. ДО­СІ НАЙВИЩИМ ДО­СЯ­ГНЕ­Н­НЯМ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ ЗБІР­НОЇ БУ­ЛО ДРУ­ГЕ МІ­СЦЕ НА ЧЕМ­ПІО­НА­ТІ 2004 РО­КУ, ТО­ДІ У ФІНАЛІ ВО­НИ ПОСТУПИЛИСЯ ГРЕКАМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.