Акі­хі­то зрі­ка­є­ться тро­ну

Ім­пе­ра­тор­ський ти­тул як «сим­вол дер­жа­ви та єд­но­сті на­ції» успад­кує крон­принц На­ру­хі­то

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

мпе­ра­тор Япо­нії Акі­хі­то зби­ра­є­ться в най­ближ­чі ро­ки по­ки­ну­ти трон, по­ві­до­мив те­ле­ка­нал NHK. Ім­пе­ра­то­ру 82 ро­ки, в зв’яз­ку з ві­ком йо­го здо­ров’я осла­бло. Від­так він хо­че пе­ре­да­ти пре­стол 56-рі­чно­му крон­прин­цу На­ру­хі­то. Дже­ре­ла те­ле­ка­на­лу в ото­чен­ні ім­пе­ра­то­ра роз­по­ві­ли, що він хо­че ві­ді­йти від справ до то­го, як не змо­же ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки за ста­ном здо­ров’я.

За ін­фор­ма­ці­єю NHK, Акі­хі­то вже по­ін­фор­му­вав про своє рі­ше­н­ня чле­нів ім­пе­ра­тор­ської сім’ ї. Дже­ре­ла те­ле­ка­на­лу та­кож роз­по­ві­ли, що Управ­лі­н­ня ім­пе­ра­тор­сько­го дво­ру під­шу­кує від­по­від­ний при­від, щоб мо­нарх звер­нув­ся із за­явою до народу.

Ви­со­ко­по­став­ле­ний спів­ро­бі­тник управ­лі­н­ня Сі­ні­ті­ро Яма- мо­то спро­сту­вав по­ві­дом­ле­н­ня про те, що ім­пе­ра­тор по­ін­фор­му­вав ві­дом­ство про свої на­мі­ри, по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня The Japan Times.

Акі­хі­то зі­йшов на пре­стол у 1989 ро­ці пі­сля смер­ті сво­го по­пе­ре­дни­ка Хі­ро­хі­то, від іме­ні яко­го Япо­нія всту­пи­ла в Дру­гу сві­то­ву вій­ну.

Япон­ський ім­пе­ра­тор фор­маль­но є гла­вою дер­жа­ви, але йо­го пов­но­ва­же­н­ня обме­же­ні пред­став­ни­цьки­ми фун­кці­я­ми. За кон­сти­ту­ці­єю 1947 р., ім­пе­ра­тор вва­жа­є­ться сим­во­лом кра­ї­ни і єд­но­сті на­ції.

За остан­ні ро­ки до­бро­віль­но від­ре­кли­ся від вла­ди кіль­ка єв­ро­пей­ських мо­нар­хів. У кві­тні 2013 ро­ку ко­ро­ле­ва Ні­дер­лан­дів Бе­а­трікс пе­ре­да­ла ко­ро­ну сво­є­му 45-рі­чно­му си­но­ві Віл­ле­му-Але­ксан­дру. У ли­пні то­го ж ро­ку ко­роль Бель­гії Аль­берт II зрі­кся пре­сто­лу на ко­ристь сво­го си­на Фі­лі­па. У черв­ні 2014 ро­ку йо­го тез­ка став ко­ро­лем Іспа­нії під трон­ним ім’ям Фі­ліп VI пі­сля зре­че­н­ня йо­го ба­тька Ху­а­на Кар­ло­са.

«ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯПОНСЬКОГО ІМ­ПЕ­РА­ТОР­СЬКО­ГО ДВО­РУ БУ­ЛО ЧИ НЕ ЄДИ­НИМ СУТ­ТЄ­ВИМ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИМ ПОБАЖАННЯМ ПЕРЕМОЖЕНОЇ СТО­РО­НИ»

Iгор ХАРЧЕНКО,

по­сол Укра­ї­ни в Япо­нії, То­кіо:

— Рі­ше­н­ня як та­ко­го ще не­має. Є роз­по­всю­дже­на дер­жав­ною аген­ці­єю NHK ін­фор­ма­ція з цьо­го при­во­ду з по­си­ла­н­ням на не­по­і­ме­но­ва­не дже­ре­ло в Ім­пе­ра­тор­сько­му дво­рі. У свою чер­гу, офіційно ім­пе­ра­тор­ський двір ін­фор­ма­ції не під­твер­джує.

Ін­те­рес япон­ської гро­мад­сько­сті до цьо­го пи­та­н­ня, зви­чай­но, ду­же ви­со­кий, адже Ім­пе­ра­тор Акі­хі­то на­слі­ду­вав Трон Хри­зан­те­ми у 1989 ро­ці упер­ше з офі­цій­ним фор­му­лю­ва­н­ням з по­во­єн­ної кон­сти­ту­ції « як сим­вол дер­жа­ви та єд­но­сті на­ції». Япон­ський ім­пе­ра­тор­ський двір — най­стар­ша в сві­ті мо­нар­хі­чна ди­на­стія, яка ве­де свій ро­до­від від ле­ген­дар­но­го ім­пе­ра­то­ра Дзім­му з се­ре­ди­ни VII сто­лі­т­тя н.е. Став­ле­н­ня япон­ців до уні­каль­но­го сьо­го­дні у по­лі­ти­чних си­сте­мах сві­ту ін­сти­ту­ту Ім­пе­ра­то­ра мо­жна зро­зу­мі­ти хо­ча б з то­го істо­ри­чно­го фа­кту, що збереження японського ім­пе­ра­тор­сько­го дво­ру бу­ло чи не єди­ним сут­тє­вим по­лі­ти­чним побажанням переможеної сто­ро­ни, яке бу­ло сприйня­то пе­ре­мож­ця­ми за ре­зуль­та­та­ми Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Істо­рія японського ім­пе­ра­тор­сько­го дво­ру Яма­то, втім, має при­кла­ди зре­чень чин­но­го ім­пе­ра­то­ра на ко­ристь спад­ко­єм­ця — остан­ній раз це ста­ло­ся 1817 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.