«Го­ре­зві­сний ди­ле­тант»

У сві­ті зди­во­ва­ні при­зна­че­н­ням екс-ме­ра Бориса Джон­со­на мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Британії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Но­вий прем’єр-мі­ністр Великобританії Тереза Мей по­за­вчо­ра зро­би­ла свої пер­ші шість при­зна­чень. Ко­ли­шній ке­рів­ник МЗС кра­ї­ни Фі­ліп Хем­монд­став мі­ні­стром фі­нан­сів. Майкл Фел­лон збе­ріг свою по­са­ду мі­ні­стра обо­ро­ни. Ем­бер Радд, екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки та клі­ма­тич- них змін, отримала ко­ли­шню по­са­ду Мей, очо­лив­ши мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ. Но­во­ство­ре­не «мі­ні­стер­ство Brexit» очо­лив єв­ро­ске­птик Де­ві­дДей­віс, а ще один при­бі­чник виходу з ЄС Лі­ем Фокс став мі­ні­стром між­на­ро­дної тор­гів­лі. Але най­біль­ший ре­зо­нанс се­ре­ді­но- зем­них екс­пер­тів ви­кли­ка­ло при­зна­че­н­ня мі­ні­стром за­кор­дон­них справ одно­го з най­актив­ні­ших агі­та­то­рів кам­па­нії Leave («Вихід») Бориса Джон­со­на. Для ба­га­тьох рі­ше­н­ня Мей ста­ло шо­ком. Адже ко­ли­шній мер Лон­до­на ві­до­мий тим, що ча­сто обра­жав іно­зем­них лі­де­рів і до­пу­скав ля­пи під час ві­зи­тів за кор­дон. Daily Mirror уза­га­лі ви­йшла з фото Джон­со­на на пер­шій шпаль­ті та за­го­лов­ком стат­ті «До­ро­гий сві­те... ви­ба­чте». Ре­чник дер­жде­пар­та­мен­ту Марк То­нер, ви­сту­па­ю­чи на бри­фін­гу, зу­стрів це по­ві­дом­ле­н­ня по­смі­шкою, яка де­мон­стру­ва­ла що­най­мен­ше зди­ву­ва­н­ня.

Едвард ЛУ­КАС, стар­ший віце-президент Цен­тру­ана­лі­зу­єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, Лондон:

«Це ри­зи­ко­ва­ний уряд, який мо­же до­бре спра­цю­ва­тись. Якщо при­хиль­ни­ки Brexit зі­ткну­ться з про­ти­річ­чя­ми сво­єї по­зи­ції, а та­кож не­об­хі­дни­ми ком­про­мі­са­ми, то їм до­ве­де­ться зро­би­ти важ­ку по­лі­ти­чну до­ро­гу ро­бо­ту, щоб про­да­ва­ти та­кий уряд­сво­їм при­хиль­ни­кам. Але це мо­же ви­яви­тись ка­та­стро­фою. Бо­рис Джон­сон за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе як не­на­дій­ний і го­ре­зві­сний ди­ле­тант: це не іде­ал для мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ. Ми мо­же­мо за­кін­чи­ти пла­чев­но з обо­ма сві­та­ми, роз­лю­ти­ти на­ших єв­ро­пей­ських пар­тне­рів, во­дно­час не до­ся­гнув­ши жо­дно­го про­гре­су у від­но­си­нах з ре­штою сві­ту».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.