Засідання Ра­ди НАТО – Росія – без про­ри­ву

Екс­перт: По­ки що ми не ба­чи­ли жо­дних ознак, що Мо­сква по­чи­нає ви­ко­ну­ва­ти свої зобов’язання по Мін­ську-2

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пред­став­ни­ки дер­жав­член Альян­су та Росії обго­во­ри­ли кон­флікт на Дон­ба­сі й не­об­хі­дність ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей на за­сі­дан­ні Ра­ди НАТО — Росія, яке від­бу­ло­ся в се­ре­ду. «Со­ю­зни­ки по НАТО да­ли чі­тко зро­зу­мі­ти, що во­ни єди­ні у сво­їй під­трим­ці укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту і територіальної цілісності», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні на сай­ті Альян­су.

« Укра­ї­на бу­ла пер­шим пи­та­н­ням на­шо­го по­ряд­ку ден­но­го. Це — ва­жли­во, то­му що дії Росії в Укра­ї­ні під­ри­ва­ють єв­ро­а­тлан­ти­чну без­пе­ку. Со­ю­зни­ки та Росія ма­ють гли­бо­кі та стій­кі роз­бі­жно­сті що­до кон­флі­кту. Але це бу­ла мо­жли­вість уто­чни­ти на­ші по­зи­ції й обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми що­до кри­зи в Укра­ї­ні», — ци­тує Стол­тен­бер­га Deutsche Welle. За сло­ва­ми Ген­се­ка, со­ю­зни­ки ви­сло­ви­ли по­зи­цію, яку бу­ло за­зна­че­но на са­мі­ті у Вар­ша­ві. «Со­ю­зни­ки по НАТО не ви­зна­ють і ні­ко­ли не ви­зна­ють не­ле­галь­ну ане­ксію Ро­сі­єю Кри­му. Ми всі по­вин­ні пра­цю­ва­ти на­дви­рі­ше­н­ням кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни ди­пло­ма­ти­чним і мир­ним шля­хом. Це до­зво­лить зро­би­ти вне­сок у по­кра­ща­н­ня від­но­син між НАТО і Ро­сі­єю», — за­зна­чив він.

За сло­ва­ми Стол­тен­бер­га, та­кож пред­став­ни­ки Росії та союзників обго­во­ри­ли вій­сько­ву ді­яль­ність, про­зо­рість і зни­же­н­ня ри­зи­ків. «Про­зо­рість і змен­ше­н­ня ри­зи­ків особливо ва­жли­ві, щоб за­по­біг­ти не­ща­сним ви­пад­кам. У ду­сі про­зо­ро­сті НАТО по- ін­фор­му­ва­ло Ро­сію що­до ва­жли­вих рі­шень, які бу­ло ухва­ле­но у Вар­ша­ві. Росія по­ін­фор­му­ва­ла про свої кро­ки » , — по­ві­до­мив Столтенберг.

«День» звер­нув­ся до го­ло­ви Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській раді, екс­по­сла США в Укра­ї­ні Джо­на ГЕРБСТА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти цьо­го засідання:

— На Вар­шав­сько­му са­мі­ті НАТО чі­тко ви­зна­ло не­без­пе­ку, яку ста­но­вить ре­ві­зіо­ніст­ська по­лі­ти­ка Мо­скви в Єв­ро­пі, й схва­ли­ло рі­шу­чі за­хо­ди для стри­му­ва­н­ня про­во­ка­цій­них дій Росії про­ти країн Балтії та ін­ших схі­дних чле­нів Альян­су. У той же час у НАТО зро­зумі­ли, що не­об­хі­дно підтримувати діа­лог з Мо­сквою й до­мо­ви­ли­ся про зу­стріч Ра­ди Росія — НАТО. Це бу­ло втре­тє , ко­ли Ра­да скли­ка­ла­ся пі­сля агре­сії Мо­скви про­ти Укра­ї­ни.

Хо­ча ми зна­є­мо, що Кремль від­чу­ває еко­но­мі­чний і по­лі­ти­чний тиск че­рез йо­го вій­ну про­ти Укра­ї­ни, але по­ки що ми не ба­чи­ли жо­дних ознак, що Росія на­справ­ді по­чи­нає ви­ко­ну­ва­ти свої зобов’язання по Мін­ську-2, і при­пи­нить агре­сію на Дон­ба­сі. На­віть за­раз, ко­ли Мо­сква про­дов­жує свою агре­сив­ну вій­ну, є ва­жли­ві пи­та­н­ня для обго­во­ре­н­ня — на­при­клад, вжи­ва­н­ня за­хо­дів що­до зни­же­н­ня ри­зи­ку ви­пад­ко­вих зі­ткнень між ро­сій­ськи­ми та НАТОв­ськи­ми зброй­ни­ми си­ла­ми, при­мі­ром, ко­ли вій­сько­ві ко­ра­блі одні­єї зі сто­рін на­бли­жа­ю­ться до те­ри­то­рії ін­шої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.