Три сце­на­рії зри­ву за­ку­пі­вель лі­ків

Ек­спер­ти очі­ку­ють на спро­тив чи­нов­ни­ків успів­пра­ці з між­на­ро­дни­ка­ми че­рез... ко­ло­саль­ну­еко­но­мію дер­жав­них ко­штів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До 20 липня між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції ма­ють укла­сти до­го­во­ри з Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’ я про по­ча­ток за­ку­пів­лі лі­ків на 2016 рік. Так обі­цяє в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’ я Ві­ктор Ша­фран­ський. Хай як па­ра­до­ксаль­но, весь цей час між­на­ро­дни­ки ку­пу­ва­ли ме­ди­ка­мен­ти за то­рі­шні­ми про­гра­ма­ми, адже ре­аль­но вклю­чи­ти­ся в про­цес змо­гли ли­ше на по­ча­тку цьо­го ро­ку. То бра­ку­ва­ло за­ко­нів та підза­кон­них актів, то не під­пи­су­ва­лись уго­ди, то до­лу­чи­ли­ся до гри укра­їн­ські фарм­ви­ро­бни­ки і дистриб’юто­ри, які упо­віль­ню­ва­ли про­ве­де­н­ня тен­де­рів. То­му за­яву, що бу­кваль­но за ти­ждень між­на­ро­дни­ки ма­ти­муть на ру­ках го­то­ві до­го­во­ри, гро­мад­ськість сприйня­ла стри­ма­но- опти­мі­сти­чно. Ри­зи­ки, що все пі­де за ста­рим сце­на­рі­єм, за­над­то ви­со­кі.

ЧО­МУ СБУ ЦІКАВИТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА?

Ва­рі­ан­тів, як мо­жуть зі­рва­ти­ся між­на­ро­дні за­ку­пів­лі, на думку гро­мад­сько­сті, є де­кіль­ка. Пер­ша схе­ма — нор­ма­тив­на, ко­ли пар­ла­мен­та­рії за­хо­чуть вне­сти змі­ни до за­ко­нів і зму­си­ти між­на­ро­дни­ків про­во­ди­ти про­це­ду­ру за­ку­пів­лі за укра­їн­ськи­ми нор­ма­ми. На це остан­ні не по­го­дя­ться, бо ма­ють свої пра­ви­ла гри. От­же, пі­дуть з Укра­ї­ни вза­га­лі.

Дру­гий ва­рі­ант: цен­траль­ні про­гра­ми за­ку­пі­вель пе­ре­йдуть на ре­гіо­наль­ний рі­вень. Цьо­го ро­ку ре­гіо­ни отри­ма­ли 44 мі­льяр­ди гри­вень су­бвен­ції, але не­ві­до­мо, які са­ме ку­пу­ва­ли­ся лі­ки та обла­дна­н­ня, на­скіль­ки че­сно про­во­ди­лись тен­де­ри. У ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я з’ясу­ва­ли, що один і той же пре­па­рат у рі­зних обла­стях за­ку­по­ву­вав­ся з рі­зни­цею в ці­ні від 30 до 80%. На­при­клад, ва­кци­ну для про­фі­ла­кти­ки ге­па­ти­ту В че­рез між­на­ро­дни­ків при­дба­ли у 4,7 ра­зу де­шев­ше, ніж це зро­би­ли в ре­гіо­нах.

Є й тре­тій сце­на­рій зри­ву за­ку­пі­вель, який тур­бує акти­ві­стів най­біль­ше. Це — спро­ба Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни втру­ти­тись у про­цес. Са­ме лист СБУ дав під­ста­ви но­мен­кла­тур­ній ко­мі­сії зву­зи­ти спи­сок най­ме­ну­вань лі­кар­ських пре­па­ра­тів, за­яв­ля­ють у гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Центр про­ти­дії ко­ру­пції». То­му ак- ти­ві­сти про­сять го­ло­ву СБУ Ва­си­ля Гри­ца­ка по­ясни­ти, чо­му йо­го слу­жба втру­ча­є­ться у за­ку­пів­лі, та опри­лю­дни­ти аргументи для зву­же­н­ня ці­єї но­мен­кла­ту­ри.

«ЗЕЛЕНЕ СВІ­ТЛО РЕФОРМІ МОЗ ТАК І НЕ ДА­ЛО»

Зеко­ном­ле­ні на за­ку­пів­лях ко­шти — ось го­лов­на при­чи­на, чо­му вся ре­фор­ма мо­же пі­ти на­ні­вець. А за­оща­дже­но 790 міль­йо­нів гри­вень. Це — рі­зни­ця в ці­нах на пре­па­ра­ти по­рів­ня­но із за­ку­пі­вель­ни­ми став­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку. За да­ни­ми «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції», 67% ста­но­вить еко­но­мія на про­гра­мі он­ко­ло­гії, тоб­то за ту са­му су­му мо­жна ку­пи­ти втри­чі біль­ше лі­ків. 200 зеко­ном­ле­них міль­йо­нів гри­вень вже ле­жать на ра­хун­ках між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій.

Не­роз­ді­ле­ний між грав­ця­ми фарм­рин­ку пи­ріг не дає ко­мусь спо­кою. Па­ці­єнт­ські об’єд­на­н­ня ви­ма­га­ють від­уряд у вре­шті ви­зна­чи­ти­ся з ко­ман­дою в МОЗ, ко­тра від­сто­ю­ва­ти­ме ідею між­на­ро­дних за­ку­пок. Адже ві­дом­ство до­сі без ке­рів­ни­ка, а ни­ні­шня ко­ман­да не над­то за­ці­кав­ле­на в про­дов­жен­ні спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ка­ми.

«Зелене сві­тло цій реформі мі­ні­стер­ство так і не да­ло, — ко­мен­тує Оль­га Сте­фа­ни­ши­на, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни». — Є про­бле­ми з по­став­ка­ми, ве­ли­ка кіль­кість лі­ків до­сі не в лі­кар­нях, у чо­му вин­на не­до­лу­га си­сте­ма МОЗ. Між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції зеко­но­ми­ли ве­ли­че­зні ко­шти, які до­сі не ви­тра­че­но, бо мі­ні­стер­ство не до­зво­ляє до­за­ку­пи­ти лі­ки. У нас не­має ва­кцин, бо МОЗ при­ду­ма­ло зби­ра­ти від фар­ма­цев­ти­чних ком­па­ній до­ку­мен­ти на під­твер­дже­н­ня то­го, що справ­ді ці ва­кци­ни ква­лі­фі­ко­ва­ні Все­сві­тньою ор­га­ні­за- ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я. Але ж ЮНІСЕФ за­ку­по­вує ва­кци­ни, котрі вже ма­ють цю сер­ти­фі­ка­цію. Дер­жав­ний екс­пер­тний центр все одно ще раз зби­рає сто­си до­ку­мен­тів, бо так про­пи­са­но підза­кон­ні акти».

«ПА­НЕ ША­ФРАН­СЬКИЙ, НЕ НАСТУПІТЬ НА ГРАБЛІ ПОПЕРЕДНИКІВ!»

Пи­та­н­ня ва­кцин в остан­ні місяці по­ста­ло до­сить го­стро, в по­лі­клі­ні­ках їх про­сто не­має. І не мо­гло бу­ти, зва­жа­ю­чи на бю­ро­кра­ти­чні пе­ре­по­ни. Пре­па­ра­ти для ще­пле­н­ня слід бу­ло за­мов­ля­ти ще в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, адже ви­ро­бни­ки по­тре­бу­ють ча­су на їхнє ви­го­тов­ле­н­ня. «Ми на­пи­са­ли звер­не­н­ня до ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки мі­ні­стра, де по­ясни­ли, що тре­ба змі­ни­ти в си­сте­мі за­ку­пі­вель, щоб во­на за­пра­цю­ва­ла на­сту­пно­го ро­ку без пе­ре­шкод, — до­дає Оль­га Сте­фа­ни­ши­на. — Але ми зна­є­мо, що в про­е­кті по­ста­но­ви про за­ку­пів­лі на 2016 рік ці змі­ни не вра­хо­ва­но. Пан Ша­фран­ський мо­же на­сту­пи­ти на ті ж граблі, що і йо­го по­пе­ре­дни­ки, лі­ки за­їдуть до нас 2018 ро­ку!»

Пе­ре­ва­ги між­на­ро­дних тор­гів від­чу­ли на со­бі па­ці­єн­ти з рід­кі­сни­ми хво­ро­ба­ми. Те­тя­на Ку­ле­ша, го­ло­ва гро­мад­ської спіл­ки «Ор­фан­ні за­хво­рю­ва­н­ня Укра­ї­ни», за­ува­жує, що цьо­го ро­ку че­рез між­на­ро­дни­ків лі­ки отри­ма­ли хво­рі по чо­ти­рьох по­зи­ці­ях, і з 20 міль­йо­нів гри­вень зеко­ном­ле­но шість міль­йо­нів — на них до­да­тко­во взя­ли на лі­ку­ва­н­ня п’ять осіб. Ті са­мі пре­па­ра­ти, що за­ку­по­ву­ва­ли че­рез МОЗ, до­сі не ді­йшли до па­ці­єн­тів. Тож акти­ві­сти че­ка­ють 20 липня як ча­су «Ч»: якщо мі­ні­стер­ство ви­ко­нає обі­цян­ку, ре­фор­ма три­ва­ти­ме. Якщо ні — ви­ма­га­ти­муть її про­дов­же­н­ня ти­ском і про­те­ста­ми.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.