«Оле­шків­ські пі­ски» — від­во­ю­ва­ли

Уря­дов­ці шу­ка­ти­муть аль­тер­на­тив­не мі­сце для по­лі­го­на, щоб не зни­щи­ти єди­нув Укра­ї­ні пі­ща­ну­пу сте­лю

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Стріль­ба ар­ти­ле­рій­ськи­ми сна­ря­да­ми, вклю­чно із за­сто­су­ва­н­ням си­сте­ми зал­по­во­го во­гню «Град», бом­бо­ме­та­н­ня авіа­ці­єю... Для та­ких вій­сько­вих на­вчань Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни про­си­ло в Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів ви­ді­ли­ти майже 20 тисяч ге­кта­рів зем­лі, що є те­ри­то­рі­єю На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Оле­шків­ські пі­ски». Так зва­на укра­їн­ська Са­ха­ра яв­ляє со­бою уні­каль­ну пі­ща­ну пу­сте­лю на Хер­сон­щи­ні. 15 ро­ків то­му обо­рон­не ві­дом­ство орен­ду­ва­ло ці зем­лі під­по­лі­гон і вій­сько­ву ча­сти­ну. Однак тер­мін орен­ди за­вер­шив­ся, вій­сько­ву ча­сти­ну зго­дом роз­фор­му­ва­ли, а за указом пре­зи­ден­та 2010 ро­ку 19500 ге­кта­рів єди­ної в Укра­ї­ні пу­сте­лі ста­ли На­ціо­наль­ним при­ро­дним пар­ком « Оле­шків­ські пі­ски». За­для йо­го по­ря­тун­ку еко­ло­гі­чні ор­га­ні­за­ції під­го­ту­ва­ли лист до Мі­н­обо­ро­ни та Мі­н­еко­ло­гії, щоб ство­ри­ли ро­бо­чу гру­пу чи зі­бра­ли спе­ці­аль­ну між­ві­дом­чу на­ра­ду й під­шу­ка­ли альтернативні те­ри­то­рії для по­лі­го­на. Та­ка на­ра­да не­що­дав­но від­бу­ла­ся.

АПЕ­ТИ­ТИ МІ­Н­ОБО­РО­НИ ЗМЕНШИЛИСЬ

Еко­лог Між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на » Оле­ксій Ва­си­люк, ко­трий був ав­то­ром біль­шо­сті листів і звер­нень до обох ві­домств, вва­жає таку зу­стріч пе­ре­мо­гою. Адже до­не­дав­на вій­сько­ві на­вча­н­ня та­ки від­бу­ва­ли­ся на те­ри­то­рії на­цпар­ку, по­при від­су­тність не­об­хі­дних до­зво­лів. Акти­ві­сти на свій страх та ри­зик здій­сни­ли та­єм­ну ви­лаз­ку до « Оле­шків­ських пі­сків » і по­ба­чи­ли, які по­шко­дже­н­ня залишають та­кі на­вча­н­ня.

У Мі­н­обо­ро­ни на по­шу­ки аль­тер­на­ти­ви по­го­ди­ли­ся не одра­зу. На між­ві­дом­чій на­ра­ді пред­став­ни­ки мі­ні­стер­ства озву­чу­ва­ли по­зи­цію, що для вій­сько­вих на­вчань по­трі­бні са­ме ці зе­мель­ні ді­лян­ки, бо йде­ться про за­хист Ба­тьків­щи­ни на пів­дні. Ві­дом­ство на­віть хо­ті­ло ви­не­сти це пи­та­н­ня на роз­гля­дВи­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду. Ві­ді­ме­ні мі­ні­стра обо­ро­ни Сте­па­на Пол­то­ра­ка на­ді­сла­ли ли­ста до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, щоб го­ло­ва дер­жа­ви пе­ре­гля­нув указ про при­сво­є­н­ня « Оле­шків­ським пі­скам » ста­ту­су на­цпар­ку та пе­ре­дав зе­мель­ні ді­лян­ки в ко­ри­сту­ва­н­ня вій­сько­вим. Остан­ні місяці все йшло до то­го, що за­мість унікальної пу­сте­лі бу­де по­лі­гон.

Пе­ре­лам­ним мо­мен­том ста­ла за­ява Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів сто­сов­но то­го, що для по­лі­го­на го­то­ві під­шу­ка­ти ін­ші те­ри­то­рії, тіль­ки б не за­чі­па­ти « Оле­шків­ські пі­ски » . До ре­чі, агент­ство до­сі не пе­ре­да­ло всі зем­лі в ко­ри­сту­ва­н­ня пар­ку: із 20 тисяч ге­кта­рів при­ро­дно­за­по­від­но­му об’ єкту на­ле­жать ли­ше п’ять. Звід­си й ри­зи­ки, що уні­каль­на пу­сте­ля мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на вій­сько­вий по­лі­гон. До­бре, що по­мил­ки ви­зна­но. Пред­став­ник Дер­жлі­са­ген­ства Во­ло­ди­мир Ро­ма­нов­ський за­зна­чив, що шу­ка­ти­муть ін­шу ді­лян­ку для по­лі­го­на за ра­ху­нок так зва­них не­лі­со­вих зе­мель. Пі­сля по­ча­тку діа­ло­гу апе­ти­ти Мі­н­обо­ро­ни зменшились, ви­яви­лось, що їм до­ста­тньо не 20 тисяч ге­кта­рів, а всьо­го п’ять з по­ло­ви­ною тисяч.

ЕКОЛОГІВ ПУ­СТЯТЬ НА ПО­ЛІ­ГОН

Ку­ди пе­ре­дис­ло­ку­ю­ться вій­сько­ві з « Оле­шків­ських пі­сків » , ви­рі­шать під­час ви­їзної на­ра­ди 20 — 21 липня. Її ор­га­ні­за­то­ром ста­не Хер­сон­ська обла­сна дер­жав­на адмі­ні­стра­ція, участь ві­зьмуть пред­став­ни­ки Мі­н­обо­ро­ни, Мі­н­еко­ло­гії та еко­ло­гі­чної спіль­но­ти. Са­ме на ви­мо­гу остан­ньої ме­жі на­цпар­ку мо­жуть не про­сто збе­рег­ти, а й роз­ши­ри­ти. Тоб­то лі­сів­ни­ки ма­ють від­да­ти «Оле­шків­ським пі­скам » усю пло­щу, пе­ред­ба­че­ну підза­по­від ан­ня.

« Хер­сон­ська область, як і ре­шта ре­гіо­нів, отримала дер­жав­не зав­да­н­ня — до 2021 ро­ку збіль­ши­ти пло­щу при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, — по­яснює Оле­ксій Ва­си­люк. — Укра­ї­на має збіль­ши­ти втри­чі кіль­кість об’єктів ПЗФ, яких за­раз близько во­сьми тисяч. « Оле­шків­ські пі­ски » то­чно по­вин­ні під­па­сти під­ви­ко­на­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. Цей на­ціо­наль­ний парк з’явив­ся не­ви­пад­ко­во, це — один із пер­ших п’яти за­по­від­них об’єктів, ство­ре­них на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в 1930-х ро­ках. Те, що лю­дей, при­че­тних до йо­го ство­ре­н­ня, роз­стрі­ля­ли у 1932 — 1937 ро­ках, а зго­дом тут ство­ри­ли по­лі­гон, бу­ло по­тім, це — вже істо­рія. За­раз ва­жли­во збе­рег­ти парк таким, як він є, бо від­но­ви­ти йо­го бу­де не­мо­жли­во».

Ще один по­зи­тив між­ві­дом­чої на­ра­ди що­до «Оле­шків­ських пі­сків » — у стру­кту­рі май­бу­тньо­го по­лі­го­на, хоч де б він роз­та­шо­ву­вав­ся на Хер­сон­щи­ні, ді­я­ти­ме еко­ло­гі­чний під­роз­діл. Еко­ло­гам не до­ве­де­ться про­ни­ка­ти до вій­сько­вих та­єм­но, бу­де змо­га сте­жи­ти за ста­ном дов­кі­л­ля та да­ва­ти ре­ко­мен­да­ції на ціл­ком за­кон­них під­ста­вах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.