Рен­та по­лі­ських «ко­па­чів»

Ек­спер­ти: «Че­рез сти­хій­ний ви­до­бу­ток бур­шти­ну дер­жа­ва що­ро­ку втра­ча­є­близь­ко ше­сти мі­льяр­дів гри­вень»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Вій­на з бур­шти­но­вою ма­фі­єю три­ває. Слі­дом за Рів­нен­ською обла­стю гу­чні роз­слі­ду­ва­н­ня бу­дуть про­ве­де­ні в Жи­то­мир­ській та Во­лин­ській обла­стях, анон­су­вав мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков.

Ек­спер­ти ка­жуть: де- фа­кто дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня в цій про­бле­мі не­має. Пра­во­охо­рон­ці по­чи­на­ють якісь дії ли­ше то­ді, ко­ли жур­на­лі­сти під­ні­ма­ють скан­дал в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. Ра­зом із тим, за оцін­ка­ми « Пу­блі­чно­го ау­ди­ту » , держ­ка­зна на­шої кра­ї­ни що­рі­чно не­до­о­три­мує шість мі­льяр­дів гри­вень че­рез сти­хій­ний ри­нок ви­до­бу­тку бур­шти­ну.

Так, у бю­дже­ті на цей рік пе­ред­ба­че­но до­хо­ди зі справ­ле­н­ня рен­ти за ви­до­бу­ток бур­шти­ну (30%) на рів­ні 1,5 млрд грн. У се­ре­дньо­му дер­жа­ва що­рі­чно ви­до­бу­ває 3— 5 тонн до­ро­го­цін­но­го ка­мі­н­ня, то­ді як при­ва­тні ком­па­нії та не­ле­галь­ні ко­па­чі отри­му­ють зна­чно біль­ше — 20— 30 тонн на рік (де­які ана­лі­ти­ки на­во­дять цифру — 60 тонн). Ці­ка­во, що офі­цій­ну ста­ти­сти­ку кон­тра­бан­ди, як уже пи­сав не­що­дав­но «День», ми отри­му­є­мо не від укра­їн­ських служб, а з ві­домств су­сі­дніх дер­жав. Зокре­ма, за ін­фор­ма­ці­єю Мі­ні­стер­ства фі­нан- сів Поль­щі, в ми­ну­ло­му ро­ці бу­ло ви­лу­че­но при спро­бі не­за­кон­но­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну з Укра­ї­ною по­над 19 тонн бур­шти­ну.

«Не скла­дно при­пу­сти­ти: якщо в бю­дже­ті на по­то­чний рік пе­ред­ба­че­но до­хо­ди зі справ­ле­н­ня рен­ти за ви­до­бу­ток бур­шти­ну (30%) на рів­ні 1,5 млрд грн, об­ся­ги ле­галь­но­го та не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тків, ви­хо­дя­чи з на­ве­де­них да­них, спів­від­но­ся­ться — 1 до 4—5 (для роз­ра­хун­ків ви­ко­ри­ста­є­мо мен­ший по­ка­зник). То як­би зна­чний об­сяг сти­хій­но­го ви­до­бу­тку бу­ло при­пи­не­но та пе­ре­ве­де­но в ле­галь­ну пло­щи­ну, при збе­ре­жен­ні на­яв­ної став­ки, до­хід бю­дже­ту мав би ста­но­ви­ти при­найм­ні 6 млрд грн», — вка­зує за­сту­пник ке­рів­ни­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ан­дрій Ві­гі­рін­ський.

У мас­шта­бах дір­ки де­фі­ци­ту бю­дже­ту су­ма, мо­жли­во, й не над­то гран­діо­зна, але й не ма­ла. Вра­хо­ву­ю­чи кіль­кість та­ких зло­чин­них схем, не див­но, чо­му мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ре­ва на хви­лі гро­мад­ських акцій, пов’яза­них із ви­мо­га­ми що­до пе­ре­гля­ду мі­ні­маль­но­го про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, до­лив ма­сла у во­гонь до те­ми ді­яль­но­сті ДФС: «40% ВВП — ті­ньо­ва еко­но­мі­ка. Там 200 мі­льяр­дів гри­вень. То­му уряд та­кож при­ді­ляє ува­гу де­ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки, за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви вне­суть в парламент у ве­ре­сні, що до­зво­лить нам отри­ма­ти до­да­тко­ві ко­шти на ви­рі­ше­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів».

То­му по­ка­зо­вим у пи­тан­ні спіль­ної ре­а­лі­за­ції пра­во­охо­рон­ців є не стіль­ки факт при­тя­гне­н­ня осіб до від­по­від­аль­но­сті, скіль­ки де­мон­стра­ція тих мас­шта­бів та по­тен­ці­а­лу, які має Укра­ї­на й бю­джет, за умо­ви по­до­ла­н­ня ко­ру­пції.

Го­ло­ва ДФС Ро­ман На­сі­ров свою не­спро­мо­жність із виведення з ті­ні та пов­но­цін­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня рен­ти за ви­до­бу­ток цін­ної по­ро­ди хо­че ком­пен­су­ва­ти змен­ше­ною рен­тною став­кою на її ви­до­бу­ток. Так, за йо­го сло­ва­ми, єди­ни­ми ста­т­тя­ми до­хі­дної ча­сти­ни бю­дже­ту, які не де­мон­стру­ють пе­ре­ви­ко­на­н­ня та вза­га­лі важ­ко ви­ко­ну­ю­ться, є рен­тні пла­те­жі з ви­до­бу­тку бур­шти­ну та нафти. « Ви­гля­дає це так: план не ви­ко­ну­є­мо, то­му змен­ши­мо план, а на­то­мість шу­ка­ти­ме­мо ін­ші при­чи­ни йо­го не­ви­ко­на­н­ня», — за­ува­жує спе­ці­а­ліст Ві­гі­рін­ський.

За­га­лом же в « Пу­блі­чно­му ау­ди­ті» пе­ре­ко­на­ні, що дер­жа­ва має ство­рю­ва­ти умо­ви для виходу еко­но­мі­ки з ті­ні на­сам­пе­ред на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Як при­клад, у ле­га­лі­за­ції ви­до­бу­тку бур­шти­ну по­вин­ні бу­ти за­ці­кав­ле­ні те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди. Во­ни то­чно акти­ві­зу­ю­ться, якщо ро­зу­мі­ти­муть, що їхні на­се­ле­ні пун­кти, на те­ри­то­рії яких ви­до­бу­ва­є­ться бур­штин, втра­ча­ють не­ма­лі ко­шти, які мо­гли би бу­ти спря­мо­ва­ні на со­ці­аль­но- еко­но­мі­чний роз­ви­ток: від­кри­т­тя но­вих шкіл, по­кра­ща­н­ня ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня, про­е­кти з енер­го­ефе­ктив­но­сті та ін. На сьо­го­дні рен­тні пла­те­жі спря­мо­ву­ють у за­галь­ний котел бю­дже­ту, а на мі­сця да­ють тіль­ки бю­дже­тні су­бвен­ції, то­ді як в умо­вах роз­ви­тку про­це­сів де­цен­тра­лі­за­ції бу­ло б пра­виль­но, як­би пев­на ча­сти­на рен­ти осі­да­ла са­ме в мі­сце­вих бю­дже­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.