Ген­на­дій ЗУБКО:

«Укра­їн­ські ва­го­но­бу­дів­ни­ки ві­зьмуть участь в онов­лен­ні ру­хо­мо­го скла­ду «Азер­бай­джан­ських за­лі­зниць»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Укра­ї­на та Азер­бай­джан ма­ють по­тен­ці­ал для по­гли­бле­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва в га­лу­зі ва­го­но­бу­ду­ва­н­ня. Про це за­явив віце-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дій Зубко в ме­жах п’ято­го засідання Ра­ди Пре­зи­ден­тів Азер­бай­джа­ну та Укра­ї­ни.

За йо­го сло­ва­ми, укра­їн­ські ва­го­но­бу­дів­ні під­при­єм­ства го­то­ві взя­ти участь в онов­лен­ні та мо­дер­ні­за­ції ру­хо­мо­го скла­ду «Азер­бай­джан­ських за­лі­зниць». «Це пер­спе­ктив­ний на­прям у кон­текс­ті ін­тен­си­фі­ка­ції за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень пі­сля за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва 2016 ро­ку за­лі­зни­чної ко­лії «Ба­ку — Тбі­лі­сі — Карс» і з огля­ду на пер­спе­кти­ви за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня з Іра­ном.

«Від­кри­т­тя цьо­го но­во­го за­лі­зни­чно­го мар­шру­ту і йо­го подаль­ше про­дов­же­н­ня до Іра­ну від­криє Укра­ї­ні до­ступ до іран­сько­го рин­ку, а Азер­бай­джа­ну — до єв­ро­пей­сько­го», — за­зна­чив Зубко.

За йо­го сло­ва­ми, Укра­ї­на го­то­ва за­без­пе­чи­ти по­тре­би но­во­го ко­ри­до­ру в які­сно­му ру­хо­мо­му скла­ді. «У нас є по­зи­тив­ний до­свід та­кої спів­пра­ці з Тур­кме­ні­ста­ном. Пів­ро­ку то­му ми до­мо­ви­ли­ся з турк­мен­ською сто­ро­ною що­до по­ста­вок 750 ва­го­нів ви­ро­бни­цтва Крю­ків­сько­го за­во­ду. Дня­ми кон­тракт був успі­шно за­вер­ше­ний. Всі ва­го­ни по­став­ле­ні за­мов­ни­ко­ві», — по­ві­до­мив Зубко.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.