Вря­ту­ва­ти ае­ро­порт «Бо­ри­спіль»

Пе­ре­йме­ну­ва­н­ня сто­ли­чних ле­то­вищ ви­кли­кає по­див, адже їхні на­зви не мі­стять про­па­ган­ди­ко­му­ні­сти чної сим­во­лі­ки

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Га­ли­на АЛЕКСАНДРОВА Ма­рі­у­поль

Убре­жнєв­ські ча­си гу­ляв анек­дот про го­ло­го, який фран­ту­вав при кра­ва­тці. Цей пер­со­наж уосо­блю­вав Ра­дян­ський Со­юз із ко­смі­чни­ми ра­ке­та­ми, але без еле­мен­тар­них ре­чей, не­об­хі­дних лю­дям у пов­сяк­ден­но­му по­бу­ті. У на­шо­го го­ло­го на шиї не кра­ва­тка, а за­шморг та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги, скла­де­них із ко­смі­чних ве­ли­чин. З якої сте­лі бе­ру­ться ці­ни, ні­хто по­ясни­ти не мо­же, на­то­мість є аж п’ ять про­по­зи­цій про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль». Для цьо­го про­же­кту зна­йшли­ся об­ґрун­ту­ва­н­ня і по­ясне­н­ня. Най­більш убив­чий ар­гу­мент по­ля­гає в то­му, що нам тре­ба йти в Єв­ро­пу та в ду­сі єв­ро­пей­ських тра­ди­цій на­зи­ва­ти ае­ро­пор­ти іме­на­ми ве­ли­ких укра­їн­ців.

По- пер­ше, з таким про­жи­тко­вим мі­ні­му­мом мо­жна хі­ба що пі­шки шкан­ди­ба­ти в Єв­ро­пу, а не лі­та­ти. Сьо­го­дні в очах лю­дей акту­аль­ність пе­ре­йме­ну­ва­н­ня «Бо­ри­спо­ля» є ду­же сум­нів­ною і особливо дра­жли­вою на тлі не­гла­сно­го крі­по­сно­го права, ко­ли ба­га­тьох гро­ма­дян зро­би­ли не­ви­їзни­ми за ме­жі сво­го мі­ста, се­ла, се­ли­ща.

По- дру­ге, на­зви ае­ро­пор­тів із прі­зви­ща­ми є не тіль­ки в Єв­ро­пі, а і в Азії, Афри­ці й Аме­ри­ці. Про­те най­біль­ша кіль­кість ае­ро­пор­тів в усьо­му сві­ті має на­зви міст, остро­вів, мі­сце­во­сті, на якій роз­та­шо­ва­но ле­то­ви­ще. От­же, «Бо­ри­спіль» — це кла­си­чна на­зва ае­ро­пор­ту, і її тре­ба збе­рі­га­ти, а не зни­щу­ва­ти. На жаль, «Жу­ля­ни» вже всти­гли пе­ре­йме­ну­ва­ти, вря­ту­ва­ти ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» ще є мо­жли­вість.

Чи вар­то ко­пі­ю­ва­ти чи­їсь тра­ди­ції на­да­ва­ти ае­ро­пор­там прі­зви­ща лю­дей і від­ки­да­ти свої тра­ди­цій­ні на­зви ае­ро­пор­тів за мі­сцем їхньо­го роз­та­шу­ва­н­ня? «Бо­ри­спіль» — до­бра на­зва, кра- си­ва, ла­ко­ні­чна, до якої всі зви­кли. Во­на лег­ко ви­мов­ля­є­ться і по­хо­дить від на­зви одно­го з най­дав­ні­ших міст Ки­їв­щи­ни. А чим дав­ні­ша на­зва, тим ви­ща її куль­тур­но-істо­ри­чна цін­ність.

Як відомо, до «Єв­ро-2012» До­не­цький ае­ро­порт пе­ре­йме­ну­ва­ли у Між­на­ро­дний ае­ро­порт « До­нецьк » іме­ні Сер­гія Про­коф’ єва. За­дум був без­до­ган­ний, ви­да­тний ком­по­зи­тор на­ро­див­ся в ма­є­тку Сон­ців­ка в До­не­цькій обла­сті, й ціл­ком ло­гі­чно, що до­неч­ча­ни вне­сли прі­зви­ще зем­ля­ка в на­зву ае­ро­пор­ту. Але на­зва з прі­зви­щем не при­жи­ла­ся ні у спілкуванні, ні в за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Во­но й не див­но, бо щоб ви­мо­ви­ти таку дов­гу на­зву, тре­ба ма­ти гар­ну ди­кцію. Як роз­по­ві­ла ме­ні зна­йо­ма, яка ме­шкає в До­не­цьку, пі­сля пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ае­ро­пор­ту всі на­зи­ва­ли йо­го, як і раніше, — До­не­цький ае­ро­порт.

Під час за­пе­клих бо­їв укра­їн­ських во­ї­нів із ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми ЗМІ ско­ро­ти­ли на­зву до мі­ні­му­му: Ае­ро­порт — з ве­ли­кої лі­те­ри як сим­вол ге­ро­ї­чної обо­ро­ни.

Тим ча­сом у на­зві «Бо­ри­спіль» є ім’я Бо­рис (князь Бо­рис, син кня­зя Во­ло­ди­ми­ра, один із пер­ших свя­тих Ки­їв­ської Ру­сі. — Авт.), і по­стає це ім’ я при­ро­дно і не­нав’язли­во. Чо­му ж то­ді у вла­дних ко­лах ви­ни­кла ідея пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ае­ро­пор­ту « Бо­ри­спіль » ? Мо­жли­во, то­му що Бо­ри­спіль — не­ве­ли­ке мі­сто, а ае­ро­порт — сто­ли­чний. При­га­ду­є­ться, як у ЗМІ роз­по­від­а­ли про обу­ре­н­ня ме­шкан­ців Ком­со­моль­ська но­вою на­звою Го­рі­шні Плав­ні: «Ми не се­ло, щоб нас се­лом обзи­ва­ти » . Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що іні­ці­а­то­ри пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ае­ро­пор­ту « Бо­ри­спіль » теж хо­чуть ска­за­ти щось по­ді­бне: « Не обзи­вай­те се­лом сто­ли­чний ае­ро­порт». Так це чи не так, але бу­ло б до­бре вря­ту­ва­ти істо­ри­чну на­зву ае­ро­пор­ту — «Бо­ри­спіль».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.