«Тут у ме­не ба­га­то є ро­бо­ти»

Ле­ся Укра­їн­ка: рік у Бол­га­рії

Den (Ukrainian) - - Iсторія Та «я» -

За­кін­че­н­ня. По­ча­ток чи­тай­те у «Дні» № 118-119

РЕЛІГІЯ, ЦЕР­КВА, СВО­БО­ДА

Серед го­лов­них за­ці­кав­лень Ле­сі ті­єї по ри — іс то рія ре лі гії. Ім­пуль­си йшли від праць Дра­го­ма­но­ва і роз­мов та ли­сту­ва­н­ня з ним. Ле ся уваж но чи та ла дядь ко ві до - слі­дже­н­ня «Рай і по­ступ», «За­здрі бо­ги», «Не­во­ля ве­ры в те­пе­ре­шней Рос­сии». 18 сер­пня 1894 ро­ку пи­са­ла з Вла­даю у Париж: «Рай і по­ступ» ме­ні ду­же спо­до­бав­ся — факти всі ві до мі, але зло же ні до ку пи зру­чно і сти­сло і осві­че­ні іде­єю, яка за пев не і мно гим « про сві ти те лям на ро ду » здасть ся но вою, тим про - сві ти те лям, що хо тять жи ті я ми свя­тих пі­ді­йма­ти іде­а­лізм. Я з ни­ми на Укра­ї­ні по­про­бую по­го­во­ри­ти ще про цар­ство не­бе­сне і про­грес, хоч, пев­не, тол­ку ви­йде ма­ло».

Пе­ре­кла­да­ла, як уже ска­за­но, Мо­рі­са Вер­на (по­ча­ла бу­ла пра­цю­ва­ти та­кож над йо­го «Свя­щен­ною істо­рі­єю», про­те від­кла­ла — роз­ра­див Ми­хай­ло Пе­тро­вич, який мав на­мір сам пи­са­ти на ту ж те­му, що й Верн). Ре­фле­ксу­ва­ла над сто­рін­ка­ми Ре­на­на, зокре­ма йо­го «Істо­рі­єю Хри­ста». Ча­сом по­дум­ки спе­ре­ча­ла­ся з ним («Ре­нан при всій йо­го істо­рії, кри­ти­ці і пр. і пр. все-та­ки піп, і се йо­му шко­дить»). Ча­сом — із ці­ка­ві­стю вби­ра­ла но­ву ін­фор­ма­цію, що сто­су­ва­ла­ся ре­лі­гій­ної ми­нув­ши­ни («Оста­тні дні я зав­зя­то чи­таю Ре­на­на і все од­кри­ваю Америки для се­бе»; «Оце про­чи­та­ла «Les Evangiles» і ста­ла на один сан­ти­метр ро­зум­ні­ша. Тіль­ки, зда­є­ться ме­ні, Ре­нан да­рем­не так не­хтує не­ка­но­ні­чни­ми єван­ге­лі­я­ми і вся­ки­ми апо­кри­фа­ми, се, пев­не, йо­го ка­то­ли­цьке виховання сьо­му ви­ною»...).

Вра­же­н­ня від про­чи­та­но­го не­спо­ді­ва­но на­кла­да­ли­ся на звіс­тки з Пол­тав­щи­ни про ви­пад­ки ре­лі­гій­но­го фа­на­ти­зму. Во­на й Пав­ли­ку пи­са­ла про по­ши­ре­н­ня у там­те­шніх се­лах див­ної «mania religiosa», зокре­ма — про стра­шну істо­рію з «по­шу­ка­ми сві­тла» се­ктан­та­ми: «Один чо­ло­вік, на­чи­тав­шись за­рі­зав сво­го бра­та, аби «уве­сти йо­го в цар­ство не­бе­сне», а по­тім хо­тів і всю свою ро­ди­ну по­рі­за­ти, та люди не да­ли»... Ле­ся ба­чи­ла, що ви­пад­ків «ре­ли­ги­о­зных по­ме­ша­тельств», ди­ких ви­явів «спо­тво­ре­ної ві­ри», «ма­льо­ван­щи­ни» стає все біль­ше. То­му й пи­са­ла в ли­сті до то­ва­ри­шів про го­стру по­тре­бу в «кни­же­чках про ре­лі­гій­ні спра­ви, бо се ж, ли­бонь, чи не са­ма пе­ку­ча по­тре­ба на­шо­го лю­ду, за­мо­ро­че­но­го по­пів­ською опі­кою і блу­ка­ю­чо­го нав­ма­н­ня че­рез уся­кі ма­льо­ван­щи­ни і т.п.».

У бе­ре­зні 1895 р. Ле­ся у ли­сті до Пав­ли­ка зга­да­ла «дядь­ко­ву бро­шу­ру для штун­да­рів» («Не­во­ля ве­ры в те­пе­ре­шней Рос­сии»), яку во­на пе­ре­пи­су­ва­ла для друку. І до­да­ла: «На­пи­са­ла й са­ма де­що про штун­до­вий рух». Річ у тім, що «штун­да­рі» — то про­те­стант­ська те­чія у хри­сти­ян­стві, а до про­те­стант­ських ру­хів Ле­ся Укра­їн­ка ви­яв­ля­ла не­аби­який ін­те­рес. Уже зго­дом, в 1898 р., во­на ві­зьме­ться за ро­бо­ту над драматичною по­е­мою «У пу­щі» (за­вер­шить її аж у 1907-му, в Кри­му). Іти­ме­ться в ній про Пів­ні­чну Аме­ри­ку ХVІІ ст., про скуль­пто­ра Рі­чар­да Ай­ро­на та йо­го кон­флікт із хри­сти­ян­ською гро­ма­дою. Рі­чард бун­тує про­ти не­сво­бо­ди, яку нав’язує йо­му гро­ма­да; зре­штою, у по­шу­ках свободи він «емі­грує» в ін­ший штат... Про­те в цій сво­їй на­пру­же­ній бо­роть­бі за сво­бо­ду скуль­птор Рі­чард Ай­рон ба­га­то чо­го і втра­чає, в осо­би­сто­му жит­ті — пе­ред­усім. А най­стра­шні­ше, що й та­лант йо­го ви­чер­пу­є­ться, мар­ну­є­ться, оскіль­ки пло­ди йо­го хи­сту ви­яв­ля­ю­ться не по­трі­бни­ми юр­бі...

Так-от, істо­рія Рі­чар­да Ай­ро­на зна­чною мі­рою бу­ла на­ві­я­на Ле­сі біо­гра­фі­єю ан­глій­сько­го по­е­та ХVІІ ст. Джо­на Міль­то­на, а Міль­то­ном її за­ці­ка­вив не хто ін­ший, як Ми­хай­ло Дра­го­ма­нов! То­ді ж та­ки, в Бол­га­рії. І звід­ки йо­му, Дра­го­ма­но­ву, бу­ло зна­ти, що в скуль­пто­ро­ві з дра­ма­ти­чної по­е­ми «У пу­щі» вга­ду- ва­ти­му­ться й ри­си йо­го са­мо­го? Тяж­ка ці­на, спла­че­на за сво­бо­ду, гір­ко­та ви­гнан­ства, са­мо­тно­сті на чу­жи­ні — це те, що, жи­ву­чи в до­мів­ці дядь­ка, Ле­ся ба­чи­ла на­віч...

Усе пе­ре­плі­та­ло­ся: й істо­рія Міль­то­на, й до­ля дядь­ка, й лі­те­ра­тур­ні від­го­мо­ни, на­пру­же­ні Ле­си­ні діа­ло­ги з Ні­цше й Іб­се­ном, і вла­сні скру­хи та бо­лі (хто-хто, а во­на до­бре зна­ла, що та­ке «про­по­від­у­ва­ти в пу­сте­лі», бу­ти не­по­чу­тою, не­про­чи­та­ною, не зба­гнен­ною ти­ми, для ко­го пи­шеш!)...

А про Джо­на Міль­то­на Ле­ся Укра­їн­ка в Бол­га­рії пи­са­ла по­пу­ляр­ну бро­шу­ру для народу. Пре­ці­ка­ва річ, та її не­за­вер­ше­на кни­же­чка, «за­хо­ва­на» у во­сьмо­му то­мі Ле­си­но­го 12-том­ни­ка 1970-х ро­ків! При­зна­че­на, зда­ва­ло­ся б, для то­го, щоб озна­йо­ми­ти чи­та­чів з ви­кла­дом біо­гра­фії по­е­та, во­на уві­бра­ла й Ле­си­ну пу­блі­ци­сти­ку. Адже Міль­тон ці­ка­вив на­шу ав­тор­ку пе­ред­усім як «зав­зя­тий бо­рець за віль­ність ві­ри, дум­ки і сло­ва у сво­їй кра­ї­ні». Тож, пи­шу­чи про йо­го бо­роть­бу, во­на раз у раз по­вер­та­ла­ся до ду­мок про «рі­дну» не­во­лю у всіх її ви­явах!

Ось ха­ра­ктер­ний фрагмент по­лум’яно­го Ле­си­но­го мо­но­ло­гу про во­лю й не­во­лю: «Бу­ва­ють та­кі ли­хі ча­си, ко­ли ли­хі люди мо­жуть за­бо­ро­ня­ти по­е­там і пи­сьмов­цям спи­су­ва­ти свої дум­ки по во­лі. Та­кі ли­хі люди для сво­єї ко­ри­сті (во­ни-то ча­сом ка­жуть, що то ро­би­ться для до­бра всіх лю­дей!) не пу­ска­ють на світ не тіль­ки пі­сень та опо­відань, а й жо­дних та­ких зві­сток в га­зе­тах, що не­ми­лі або не­без­пе­чні для них, не да­ють дру­ку­ва­ти ні­чо­го та­ко­го, що їм не до ми­слі. Для то­го во­ни на­ста­нов­ля­ють осі­бних уря­дни­ків, щоб гля­ді­ли, пе­ре­чи­ту­ва­ли все, що тіль­ки де люди хо­тять дру­ку­ва­ти, і щоб за­бо­ро­ня­ли все, що, на їх думку, зда­сться не до ла­ду, а по­тім би пиль­ну­ва­ли, щоб хто не на­дру­ку­вав за­бо­ро­не­но­го. Ко­ли ж хто на­дру­кує, то та­кі книжки спа­ли­ти чи як-не­будь зни­щи­ти, а то­го, хто їх на­пи­сав чи на­дру­ку­вав, ка­ра­ти. Де па­ну­ють та­кі зви­чаї, то там, зви­чай­но, не тіль­ки пи­са­ти, але й го­во­ри­ти при­лю­дно про не­до­зво­ле­ні ре­чі за­бо­ро­ня­є­ться. Ко­ли в якій кра­ї­ні ро­би­ться так, то ка­жуть, що в та­кій кра­ї­ні па­нує

Так ро­би­ло­ся в Ан­глії за ча­сів Міль­то­на, так ро­би­ться те­пер у нас, в Росії».

І да­лі в цій див­ній бро­шу­рі про Міль­то­на — про все те ж: про не­во­лю на­у­ки, про не­во­лю ві­ри, про за­ду­ху, що ви­ни­кає у кра­ї­ні, де не­має во­лі зі­брань, во­лі спі­лок, осо­би­стої во­лі... Про­ни­кли­во­му чи­та­че­ві за­ли­ша­ло­ся хі­ба що про­кла­сти міс­тки між Ан­глі­єю ХVІІ сто­лі­т­тя і Ро­сі­єю ча­сів Оле­ксан­дра ІІІ. Зре­штою, Ле­ся і не ма­ску­ва­ла сво­їх па­ра­ле­лей: «В ча­си Міль­то­на в Ан­глії бу­ла осо­би­ста не­во­ля, але й на де­ся­ту до­лю не та­ка лю­та, як те­пер у нас...»

«Бол­гар­ські» сту­дії Ле­сі Укра­їн­ки над істо­рі­єю ре­лі­гії вар­ті ува­ги: во­ни свід­чать, що вже в се­ре­ди­ні 1890-х її не за­ли­ша­ла бай­ду­жою мо­дер­на кри­ти­ка хри­сти­ян­ства. Сло­во «раб» не по­до­ба­ло­ся їй на­віть то­ді, ко­ли йшло­ся про «ра­ба Бо­жо­го». Не тер­пі­ла всьо­го, що ско­вує осо­би­стість, від­би­рає в неї во­лю. Не­на­ви­ді­ла слі­пу юр­бу. Зре­штою, во­ля, сво­бо­да — го­лов­ний ім­пе­ра­тив Ле­сі Укра­їн­ки. Це ста­ва­ло оче­ви­дним уже то­ді, в 1894—1895 рр.

«МЕ­НІ ЩОНОЧІ СНИТЬСЯ ДЯДЬ­КО...»

Ще ко­ли Ле­ся тіль­ки зби­ра­ла­ся в Бол­га­рію, Ко­са­чі зна­ли, що в Ми­хай­ла Пе­тро­ви­ча по­ча­ли­ся про­бле­ми зі здо­ров’ям. Він ще чи­тав ле­кції в уні­вер­си­те­ті, ще про­вів три лі­тні місяці 1894 ро­ку в Па­ри­жі, ще Ле­ся в ли­стах із Со­фії в Ки­їв та Львів ви­слов­лю­ва­ла спо­ді­ва­н­ня, що спра­ви на­чеб­то йдуть на кра­ще... Про­те все ж му­жнє зма­га­н­ня Ми­хай­ла Пе­тро­ви­ча з хво­ро­бою аор­ти за­вер­ши­ло­ся не на

Пі­сля Бол­га­рії, пі­сля втра­ти дядь­ка по­чу­ва­ла­ся мов­би на краю: по­за­ду біль­ше не­має ні­ко­го; на­став час від­по­від­аль­но­сті мо­ло­дих «бій­ців»...

Дядь­ко їй те­пер щоночі снив­ся. Груд­ку зем­лі з дядь­ко­вої мо­ги­ли во­на по­кла­ла до ко­ши­ка і взяла з со­бою, їду­чи до­до­му...

Але пам’ять про ве­ли­ко­го Дра­го­ма­но­ва все ж не за­крі­па­чить Ле­сю Укра­їн­ку. Її віль­на дум­ка ве­сти­ме її да­лі, ту­ди, де їй від­кри­ва­ти­му­ться но­ві істи­ни й но­ві го­ри­зон­ти...

Во­ло­ди­мир ПАН­ЧЕН­КО

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ КАР­ТИ­НИ ЛА­РИ­СИ ІВАНОВОЇ «ЛЕ­СЯ УКРА­ЇН­КА», 1961 р

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.