«Яр­ма­рок – це не ба­зар»

На те­ри­то­рії Ак­кер­ман­ської фор­те­ці від­бу­де­ться се­ре­дньо­ві­чний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

15— 17 липня у Біл­го­ро­ді­Дні­стров­сько­му на Оде­щи­ні три­ва­ти­ме фе­сти­валь се­ре­дньо­ві­чної куль­ту­ри « Grand MonCastro » . Дій­ство від­бу­ва­ти­ме­ться у фор­те­ці ХІІІ—ХV сто­літь на бе­ре­зі Дні­стров­сько­го ли­ма­ну.

Ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють за­ну­ри­ти всіх від­ві­ду­ва­чів Ак­кер­ман­ської фор­те­ці в атмо­сфе­ру се­ре­дньо­ві­чно­го яр­мар­ку. «За­раз для нас яр­ма­рок — це те ж са­ме, що й ба­зар. На­справ­ді яр­ма­рок — це те дій­ство, яке раніше при­ва­блю­ва­ло ве­ли­че­зну кіль­кість лю­дей. Во­ни з’їжджа­ли­ся у пев­не мі­сце, де вла­што­ву­ва­ли­ся ба­ла­га­ни, спе­ці­аль­ні ку­хні, роз­ва­ги. Перед тим як по­чи­на­ли­ся ли­цар­ські тур­ні­ри, спе­ці­аль­на лю­ди­на — ге­рольд — ви­вча­ла гер­би ли­ца­рів, їхні пра­по­ри, ро­до­слов­ні гра­мо­ти, для то­го, щоб мо­жна бу­ло пе­ре­ко­на­ти­ся, що це справ­жній ли­цар. Усе це дій­ство за­лу­ча­ло не ли­ше ли­ца­рів, але й ме­шкан­ців су­сі­дніх сіл і на­віть су­сі­дніх дер­жав», — за­зна­чив ко­ор­ди­на­тор кон­цер­тної про­гра­ми фе­сти­ва­лю Оле­ксандр Ко­ле­сні­чен­ко.

Фе­сти­валь роз­по­чне­ться у п’ятни­цю вве­че­рі, ко­ли ли­ца­рі зій­ду­ться у ма­со­вих бо­ях при сві­тлі смо­ло­ски­пів. Ор­га­ні­за­то­ри за­зна­ча­ють, що ні­чні зма­га­н­ня — одна з ро­дзи­нок цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю. На тур­нір до фор­те­ці з’ ї ду­ться орі­єн­тов­но 30 ли­ца­рів з Оде­си, Хар­ко­ва, Сум та Кри­во­го Ро­га. Та­кож очі­ку­ють на го­стей з Бі­ло­ру­сі й Мол­до­ви. Уча­сник оде­сько­го клу­бу істо­ри­чно­го фе­хту­ва­н­ня і ре­кон­стру­кції «Тан­гар» Ро­сти­слав Мі­ро­шни­чен­ко спро­бує по­би­ти вла­сний ре­корд — про­ве­сти по­спіль біль­ше 26 по­єдин­ків з рі­зни­ми су­про­тив­ни­ка­ми. При цьо­му ва­га йо­го обла­дун­ків бу­де пе­ре­ви­щу­ва­ти 30 кі­ло­гра­мів.

На фе­сти­ва­лі ви­сту­па­ти­муть фолк-гур­ти, а та­кож від­бу­де­ться му­зи­чний по­єди­нок між дво­ма во­лин­щи­ка­ми. На­вчи­ти­ся гра­ти на во­лин­ці змо­жуть усі охо­чі. Крім то­го, про­хо­ди­ти­муть май­стер-кла­си з ко­валь­ства, рі­зьби по де­ре­ву, тка­цько­го ре­ме­сла і ви­го­тов­ле­н­ня ля­льок-мо­та­нок. За­зна­чи­мо, се­ре­дньо­ві­чні фе­сти­ва­лі про­хо­дять в Ак­кер­ман­ській фор­те­ці про­тя­гом усьо­го лі­та.

Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.