«Я — кро­пив­ни­ча­нин!»

Кі­ро­во­град на­ре­шті де­ко­му­ні­зу­ва­ли

Den (Ukrainian) - - Культура -

липня Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла рі­ше­н­ня що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня мі­ста Кі­ро­во­град. 230 на­ро­дних обран­ців про­го­ло­су­ва­ли за те, щоб во­но від­те­пер на­зи­ва­ло­ся Кро­пив­ни­цький. Одра­зу ж пі­сля го­ло­су­ва­н­ня го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій під­пи­сав по­ста­но­ву про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня й за­явив про « кра­пку в про­це­сі гео­гра­фі­чної де­ко­му­ні­за­ції Укра­ї­ни » .

Не під­три­ма­ли по­ста­но­ву ли­ше депутати фра­кції Опо­зи­цій­но­го бло­ку у пов­но­му скла­ді, дав­ши на­віть п’ ять го­ло­сів « про­ти » . Ко­ли­шній го­ло­ва Кі­ро­во­град­ської ОДА, екс- ре­гіо­нал, а ни­ні пред­став­ник « Опо­зи­цій­но­го бло­ку » , нар­деп Сер­гій Ла­рін за­явив, що оскар­жу­ва­ти­ме рі­ше­н­ня про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня Кі­ро­во­гра­да на Кро­пив­ни­цький у су­ді. Обу­ри­ло рі­ше­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди і кі­ро­во­град­сько­го мі­сько­го го­ло­ву Ан­дрія Рай­ко­ви­ча, який на­звав йо­го «по­лі­ти­чним».

Свій коментар що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на­дав один із спів­ав­то­рів по­ста­но­ви про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня, кро­пив­ни­ча­нин, де­пу­тат фра­кції «На­ро­дний Фронт» Оле­ксандр Гор­бу­нов: «Сьо­го­дні моє рі­дне мі­сто отри­ма­ло укра­їн­ську на­зву — Кро­пив­ни­цький. На честь ви­да­тно­го зем­ля­ка, дра­ма­тур­га, гро­мад­сько­го ді­я­ча, па­трі­о­та Мар­ка Лу­ки­ча Кро­пив­ни­цько­го. У мі­сті ду­же дов­го то­чи­ла­ся го­стра дис­ку­сія з цьо­го при­во­ду. Так, у про­па­ган­ду ва­рі­ан­ту «Єли­са­вет­град» бу­ло вкла­де­но чи­ма­ло ко­штів, зокре­ма — ро­сій­ських. Де­хто за­раз го­во­рить, ні­би гро­ма­ду не пи­та­ли... Це не так. Гро­ма­ду пи­та­ли. Ця на­зва бу­ла ви­не­се­на на гро­мад­ські слу­ха­н­ня і рі­ше­н­ням мі­ської ра­ди — за­про­по­но­ва­на де­пу­та­там Вер­хов­ної Ра­ди. Все від­бу­лось згідно з За­ко­ном. Те­пер мі­сто вже но­сить но­ву на­зву, то­му давайте зро­би­мо йо­го ком­фор­тним!»

Одра­зу ж пі­сля пе­ре­йме­ну­ва­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах роз­по­чав­ся фле­шмоб «Я — кро­пив­ни­ча­нин!»

На­га­да­є­мо, про­цес пе­ре­йме­ну­ва­н­ня обла­сно­го цен­тру в зв’ яз­ку із за­ко­ном про де­ко­му­ні­за­цію три­вав близько ро­ку. При­хиль­ни­ки рі­зних ва­рі­ан­тів про­во­ди­ли чи­ма­ло гро­мад­ських опи­ту­вань та пі­ар- кам­па­ній. Дум­ки як нар­де­пів, так і мі­сце­вих де­пу­та­тів та­кож роз­ді­ли­ли­ся. У Кі­ро­во­гра­ді і в сто­ли­ці від­бу­ва­ли­ся мі­тин­ги акти­ві­стів, які під­три­му­ва­ли рі­зні ва­рі­ан­ти.

Дми­тро СІНЧЕНКО, Кі­ро­во­град

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.