Укра­їн­ське кі­но у Кар­ло­вих Ва­рах

Den (Ukrainian) - - Культура - ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ПРИ­ЙО­МУ РА­ЗОМ ІЗ РЕ­ЖИ­СЕ­РОМ ВІТАЛІЄМ МАНСЬКИМ ТА ЙО­ГО МА­МОЮ ВІ­КТО­РІ­ЄЮ — ГЕРОЇНЕЮ ФІЛЬ­МУ «РІ­ДНІ»

Урам­ках 51-го Між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю го­ло­ва Держ­кі­но Укра­ї­ни Пи­лип Іл­лєн­ко спіль­но з ме­це­на­том Іго­рем Ян­ков­ським, за­снов­ни­ком Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ініціатива за­ра­ди май­бу­тньо­го » , впер­ше пред­ста­ви­ли укра­їн­ський кі­не­ма­то­граф.

В укра­їн­сько­му при­йо­мі взя­ли участь ві­тчи­зня­ні та іно­зем­ні про­дю­се­ри та ре­жи­се­ри, жур­на­лі­сти і чле­ни від­бір­ко­вих ко­мі­сій між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лів.

Не­фор­маль­на об­ста­нов­ка за­хо­ду, який від­був­ся в цен­трі SPA HOTEL THERMAL, спри­я­ла на­ла­го­джен­ню вза­є­мо­ви­гі­дних зв’язків між укра­їн­ськи­ми та за­кор­дон­ни­ми кі­не­ма­то­гра­фі­ста­ми.

— Для укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа ду­же ва­жли­вою є спів­пра­ця з на­ши­ми най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми, — під­кре­слив Пи­лип ІЛЛЄН- КО. — То­му участь пред­став­ни­ків на­шої кра­ї­ни у ро­бо­ті най­біль­шо­го в Схі­дній Єв­ро­пі кі­но­фе­сти­ва­лю в Кар­ло­вих Ва­рах є прин­ци­по­вою. І ми вдя­чні Іго­ре­ві Ян­ков­сько­му за під­трим­ку на­ших іні­ці­а­тив.

Під час дис­ку­сій лу­на­ла дум­ка, що спів­пра­ця укра­їн­ських ре­жи­се­рів і про­дю­се­рів з єв­ро­пей­ськи­ми ко­ле­га­ми моє ста­ти ва­го­мим по­штов­хом для подаль­шо­го роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної кі­но­ін­ду­стрії. Укра­їн­ська кі­но- про­ду­кція отри­має мо­жли­во­сті для виходу на но­ві між­на­ро­дні рин­ки, а кі­не­ма­то­гра­фі­сти змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти свої май­бу­тні про­е­кти.

— Ми по­слі­дов­но під­три­му­є­мо ві­тчи­зня­ний кі­не­ма­то­граф і пла­ну­є­мо по­си­лю­ва­ти цю ро­бо­ту. У спів­пра­ці з Держ­кі­но Укра­ї­ни ми вже цьо­го ро­ку успі­шно про­ве­ли ді­ло­ву зу­стріч MEET UKRAINIAN PRODUCERS у Кан­нах. За­раз ор­га­ні­зу­ва­ли пре­зен­та­цію укра­їн­сько­го кі­но в Кар­ло­вих Ва­рах. Упев­не­ний, що че­рез де­який час усі ці зу­си­л­ля пе­ре­тво­ря­ться в но­ві яскра­ві філь­ми, — за­зна­чив Ігор ЯНКОВСЬКИЙ.

Пі­сля офі­цій­ної ча­сти­ни від­бу­ла­ся прем’єра до­ку­мен­таль­но­го філь­му Ві­та­лія Ман­сько­го «Рі­дні» (кар­ти­на пред­став­ля­ла Укра­ї­ну в офі­цій­ній кон­кур­сній про­гра­мі кі­но­фе­сти­ва­лю). Ця стрі­чка є ко­про­ду­кці­єю: Укра­ї­ни, Німеччини, Есто­нії та Ла­твії й бу­ла під­три­ма­на те­ле­ка­на­ла­ми ше­сти країн.

В осно­ві кар­ти­ни «Рі­дні» ле­жать факти з жи­т­тя ро­ди­ни ре­жи­се­ра. Гро­ма­дя­нин Росії, укра­ї­нець, що на­ро­див­ся у Льво­ві, Ві­та­лій Ман­ський по­до­ро­жує Укра­ї­ною, до­слі­джу­ю­чи су­спіль­ство пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Так ста­ло­ся, що чле­ни йо­го сім’ї про­жи­ва­ють у Льво­ві, Оде­сі, на Дон­ба­сі та в Кри­му. Режисер до­слі­джує при­чи­ни кон­флі­кту, пі­сля яко­го гро­ма­дя­ни одні­єї кра­ї­ни опи­ни­ли­ся по рі­зні бо­ки ба­ри­кад...

На­та­лія МАЗУР

ФОТО СЮЗАННА МІНАЧОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.