«Ні дня без «Дня»

«Що біль­ше лю­дей ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть цю ін­ди­ві­ду­аль­ну про­гра­му, то силь­ні­шою бу­де лі­нія обо­ро­ни Укра­ї­ни в ін­фор­ма­цій­ній та сві­то­гля­дній вій­ні з агре­со­ром», — Во­ло­ди­мир ЧУ­БАЙ

Den (Ukrainian) - - 25 - Дми­тро ПЛА­ХТА, Львів

і дня без «Дня» — це дов­го­стро­ко­ва ін­ди­ві­ду­аль­на про­гра­ма, яку під час фо­то­ви­став­ки «Дня» у Льво­ві іні­ці­ю­вав го­лов­ний ре­да­ктор на­у­ко­во-ана­лі­ти­чно­го жур­на­лу «На­ша пер­спе­кти­ва» Во­ло­ди­мир Чу­бай. «У не­за­ле­жній Укра­ї­ні го­стро по­ста­ла по­тре­ба в знан­ні істо­ри­чної прав­ди, яку, вва­жаю, від­чу­ва­ли всі сві­до­мі й ми­сля­чі лю­ди, адже ці зна­н­ня ба­га­то хто не зміг отри­ма­ти в шко­лі чи уні­вер­си­те­ті. От­же, від­чу­ва­ю­чи по­тре­бу в до­да­тко­вій кон­цен­тро­ва­ній і до­сто­вір­ній ін­фор­ма­ції, щоб ар­гу­мен­то­ва­но роз­ві­ю­ва­ти мі­фи укра­ї­но­фо­бів, від­крив для се­бе (май­же п’ятнад­цять ро­ків то­му) «День» — че­рез книж­ки йо­го Бі­блі­о­те­ки, зокре­ма «Укра­ї­на Incognita», «Си­ла м’яко­го зна­ка, або По­вер­не­н­ня Ру­ської прав­ди», се­рії «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра» та «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка» та ін­ші. Книж­ки Бі­блі­о­те­ки «Дня» — це на­дій­ний бро­не­жи­лет для за­хи­сту ро­зу­му та сер­ця від про­па­ган­дист­ської отру­ти Крем­ля і во­дно­час ле­таль­на зброя про­ти бре­хні та пе­ре­кру­чень істо­рії Укра­ї­ни, про­ти при­вла­сне­н­ня її більш ніж ти­ся­чо­лі­тньо­го куль­тур­но­го спад­ку, про­ти су­ча­сних на­ма­гань агре­со­ра стер­ти істо­ри­чну пам’ять та зни­щи­ти на­ціо­наль­ну іден­ти­чність укра­їн­ської на­ції. Від­то­ді най­ча­сті­ше да­рую дру­зям та ко­ле­гам книж­ки «Дня», по­ши­рюю ін­фор­ма­цію про них на сто­рін­ках на­у­ко­во-ана­лі­ти­чно­го ви­да­н­ня «На­ша пер­спе­кти­ва» та на ін­тер­нет-ре­сур­сі для на­у­ков­ців «На­у­ко­ва пер­спе­кти­ва». Упро­довж цих ро­ків дав­нє зна­йом­ство з «Днем» пе­ре­тво­ри­ло­ся на мі­цну дру­жбу!» — зга­дує Во­ло­ди­мир Чу­бай, із чо­го роз­по­ча­ла­ся йо­го істо­рія з «хол­дин­гом ін­те­ле­кту­аль­них іні­ці­а­тив». «День» по­спіл­ку­вав­ся з іні­ці­а­то­ром про­гра­ми про акту­аль­ні про­бле­ми су­ча­сно­го укра­їн­сько­го су­спіль­ства.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІ­ПА­ЧУ­КА / «День»

ВО­ЛО­ДИ­МИР ЧУ­БАЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.