День ве­се­лих кар­ти­нок

Den (Ukrainian) - - 25 -

липня від­зна­ча­ють ці­ка­ве не­о­фі­цій­не свя­то — Все­сві­тній день емо­дзі. Це гра­фі­чна мо­ва, яка яв­ляє со­бою пі­кто­гра­ми та ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­мість слів. Сло­во «емо­дзі» по­хо­дить від япон­ських слів «сим­вол» і «кар­тин­ка». І впер­ше емо­дзі з’яви­ли­ся са­ме в Япо­нії. Вла­сне во­ни є «ро­ди­ча­ми» смай­лів — емо­ті­ко­нів.

Пер­ші емо­ті­ко­ни скла­да­ли­ся з текс­то­вих еле­мен­тів і сим­во­лів. У актив­но­му ко­ри­сту­ван­ні во­ни вже по­над 30 ро­ків, але, за де­яки­ми да­ни- ми, смайл ;) був по­мі­че­ний ще у ли­сті Ав­ра­а­ма Лін­коль­на. Він ви­ко­ри­став йо­го пі­сля слів «сміх та апло­ди­смен­ти».

Та­кі текс­то­ві емо­ті­ко­ни по­сту­по­во транс­фор­му­ва­ли­ся в гра­фі­чні й ста­ли зо­бра­жу­ва­ти не ли­ше емо­ції, а й пре­дме­ти та дії. Так во­ни мі­цно за­крі­пи­ли­ся в нашому пов­сяк­ден­ні. Во­ни уві­йшли в со­ці­аль­ні ме­ре­жі, ми­сте­цтво, ме­діа та на­віть лі­те­ра­ту­ру. На­при­клад, ро­ман «Мо­бі дік» пов­ні­стю пе­ре­ве­ли на мо­ву емо­ті­ко­нів. У Великобританії ство­ри­ли емо­дзі-по­лі­ти­ків для пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції, а Все­сві­тній фонд за­хи­сту тва­рин за до­по­мо­гою емо­дзі роз­по­від­ає про рід­кі­сні ви­ди та зби­рає по­жер­тви.

Пев­но, ні­хто з ко­ри­сту­ва­чів со­цме­реж вже не уяв­ляє пов­но­цін­ної ко­му­ні­ка­ції без цих ве­се­лих кар­ти­нок.

За мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, іно­зем­ці ча­сті­ше й віль­ні­ше ко­ри­сту­ю­ться ар­се­на­лом емо­дзі та смай­лів. Там, де я став­лю ли­ше дуж­ку «)», до­бро­зи­чли­ві іно­зем­ні спів­бе­сі­дни­ки ще­дро си­плять сер­де­чка­ми та кві­то­чка­ми.

До ре­чі, за ста­ти­сти­кою, най­ча­сті­ше емо­дзі-сер­це ви­ко­ри­сто­ву­ють фран­цу­зи. Ав­стра­лій­ці від­да­ють пе­ре­ва­гу емо­дзі з ал­ко­го­лем, ан­глій­ці — ба­кла­жа­ну. Про­сті кар­тин­ки ста­ють но­вою мо­вою й по­де­ку­ди важ­ко у всьо­му ро­зі­бра­ти­ся. Тож 17 липня — при­від ді­зна­ти­ся щось но­вень­ке, адже в Ме­ре­жі є ці­лі ен­ци­кло­пе­дії із роз­ши­фров­ки емо­дзі.

Ан­на ГАВРИЛЮК

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.