Війна і гро­ші

Den (Ukrainian) - - 25 - Сер­гій ГРА­БОВ­СЬКИЙ

На мою дум­ку, на­ра­зі не ви­пад­ко­ви­ми є ані вчин­ки жур­на­лі­стів « Гро­мад­сько­го ТБ», які ра­зом із жур­на­ліс­ткою мо­сков­ської «Но­вой га­зе­ты» відзня­ли по­зи­ції укра­їн­ських де­сан­тни­ків на пром­зо­ні Ав­ді­їв­ки й ви­кла­ли ві­део в Ін­тер­нет (що ви­кли­ка­ло обу­ре­н­ня з бо­ку вій­сько­ви­ків і ба­га­тьох жур­на­лі­стів, бо йшло­ся про де­ма­ску­ва­н­ня цих по­зи­цій), ані ар­гу­мен­ти за­хи­сни­ків цих учин­ків із чи­сла ін­шої ча­сти­ни жур­на­лі­стів — мов­ляв, іде­ться про пра­во су­спіль­ства на ін­фор­ма­цію, яке не мо­жна ні­чим обме­жу­ва­ти. Все це є скла­до­вою за­галь­ної си­ту­а­ції в кра- їні («вран­ці во­ю­є­мо, вве­че­рі тор­гу­є­мо»), зу­мов­ле­ної не­ба­жа­н­ням чин­ної вла­ди на­зи­ва­ти речі сво­ї­ми іме­на­ми й ді­я­ти від­по­від­но до ре­аль­них ви­кли­ків вій­ни на те­ре­нах Дон­ба­су.

І справ­ді: по­над два ро­ки то­ча­ться мас­шта­бні во­єн­ні дії з уча­стю всіх ви­дів на­зем­них сил; на пер­шо­му ета­пі, до­ки Ро­сія не пе­ре­ки­ну­ла на Дон­бас су­ча­сні за­со­би про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни, укра­їн­ські вій­ська ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ще й авіа­цію, за­раз оби­дві сто­ро­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють без­пі­ло­тни­ки, в то­му чи­слі при­сто­со­ва­ні для то­чко­вих бом­бо­вих уда­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.