Хід у від­по­відь

«08–14.07.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

По­над ти­ждень кіль­ка­сот ма­ла­холь­них ба­бусь і уся­кої тва­рі по па­рі ін­ших про­чан із ко­ро­гва­ми та порт­ре­та­ми без­не­вин­но убі­єн­но­го ім­пе­ра­то­ра під наглядом рід­ко­го лан­цюж­ка охо­рон­ців під пе­ку­чим про­мі­н­ням ли­пне­во­го сон­ця пря­му­ють на Ки­їв. Йти їм ще два ти­жні, але сто­ли­цю по­сту­по­во охо­плює па­ні­ка. У па­ла­ю­чо­му ма­ре­ві плюс трид­ця­ти з га­ком ки­я­нам з ви­со­ти дні­пров­ських круч вви­жа­ю­ться — ко­му ар­мії мер­ців, що ожи­ли, під про­во­дом Бі­лих Хо­да­ків, ко­му — на­бі­га­ю­чі хви­лі цу­на­мі зом­бі з «Вій­ни сві­тів Z».

■ Ря­туй­ся хто мо­же! Одні за­кли­ка­ють до Ки­є­ва до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни, дру­гі вко­тре ви­ма­га­ють за­бо­ро­ни­ти Мо­сков­ський па­трі­ар­хат, тре­ті без­си­ло опу­сти­ли ру­ки і го­то­ві зу­стрі­ти хоч дру­ге при­ше­стя, хоч стра­шний суд. Зро­зу­мій­те їх пра­виль­но, не ква­пте­ся за­су­джу­ва­ти. Як­би тан­ко­ві ко­ло­ни Пу­ті­на пе­ре­йшли кор­дон на Чер­ні­гів­сько­му і Хар­ків­сько­му на­прям­ках, цим наш на­род вже дав­но не за­ля­ка­ти. А ось хре­сна хо­да — за­гро­за не­зро­зумі­ла, біс йо­го знає, як на неї ре­а­гу­ва­ти. Ко­те­ня, що ледь на­вчи­ло­ся хо­ди­ти, в то­по­во­му ро­ли­ку на Youtube зда­тне зму­си­ти ті­ка­ти у кіль­ка ра­зів біль­шо­го йо­го за роз­мі­ром пса.

■ То в чо­му ж при­чи­на та­кої го­строї ре­а­кції укра­їн­сько­го су­спіль­ства на, зда­ва­ло­ся б, без­не­вин­ний ре­лі­гій­ний за­хід? Адже, на від­мі­ну від все­укра­їн­ських пра­во­слав­них хо­дів про­ти НАТО, ві­зи­ту Па­пи і біс їх зга­дає ще чо­го, цьо­го ра­зу ор­га­ні­за­то­ри за­яви­ли те­му, одна­ко­во близь­ку всім: « Мир, лю­бов і мо­ли­тва за Укра­ї­ну» (прав­да ж, на­га­дує па­ра­фра­зу без­смер­тно­го ра­дян­сько­го « Мир, дру­жба, жва­чка/ фе­сти­валь! » ? ). По­за сум­ні­вом, го­лов­на при­чи­на, як би ви­сло­ви­ти­ся пом’ якше, у низь­ко­му рів­ні до­ві­ри до Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, чиє ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво при, як мі­ні­мум, ціл­ко­ви­то­му не­с­про­ти­ві ке­рів­ни­цтва укра­їн­ської фі­лії є одним з го­лов­них стов­пів пу­тін­ської агре­сії в Укра­ї­ні.

■ Але є ще один мо­мент, низь­кий рі­вень до­ві­ри на­шо­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства до са­мо­го се­бе. Біль­шість го­лів, що го­во­рять і пи­шуть, пе­ре­ко­на­ні, що метою ор­га­ні­за­то­рів є без­ла­ди. Про­сті­ше ка­жу­чи, во­ни спо­ді­ва­ю­ться, що уча­сни­ків хре­сної хо­ди поб’ ють і цим ско­ри­ста­є­ться Кремль для дис­кре­ди­та­ції Укра­ї­ни перед її за­хі­дни­ми со­ю­зни­ка­ми. Ось тіль­ки хто поб’є, на­йма­ні « ті­ту­шки » чи на­ші з ва­ми учо­ра­шні ко­ле­ги по Май­да­ну? Хто вже за­раз сто­їть уздовж до­ріг і обра­жає уча­сни­ків хре­сної хо­ди — бо­йо­ви­ки-ра­ди­ка­ли чи вчо­ра ще, зда­ва­ло­ся б, аде­ква­тні акти­ві­сти? То хто ж на­справ­ді, пе­ре­про­шую за за­пи­та­н­ня, в цій істо­рії про­во­ка­тор? То­чні­сінь­ко таку ж кар­ту, на­га­даю, ро­зі­гру­ва­ли і су­про­тив­ни­ки Мар­шу рів­но­сті, на­зи­ва­ю­чи йо­го спро­бою Крем­ля дис­кре­ди­ту­ва­ти Укра­ї­ну в очах Єв­ро­пи на­пе­ре­до­дні ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про безвізовий режим з ЄС. Ло­гі­ка та ж са­ма — як би чо­го не ста­ло­ся, ми са­мі за се­бе не від­по­від­а­є­мо, то чо­му б уча­сни­кам са­мим не ро­зійти­ся чи вла­ді їх не за­бо­ро­ни­ти. А вже якщо кіль­ка тисяч осіб збе­ру­ться в Ки­є­ві і перед ка­ме­ра­ми по­го­во­рять про бу­цім­то гро­ма­дян­ську вій­ну і мир на Дон­ба­сі, то це вза­га­лі ґвалт. А то ж у нас на «Ін­те­рі» та­ке не що­дня в ефі­рі.

■ Тим ча­сом ме­та ор­га­ні­за­то­рів хре­сної хо­ди на­справ­ді де­що в ін­шо­му. Так, во­ни роз­ра­хо­ву­ють на зрив хре­сної хо­ди. Пе­ред­усім як до­каз на­яв­но­сті гро­ма­дян­сько­го про­ти­сто­я­н­ня в Укра­ї­ні. Бу­де це на­пад «Азо­ва» або «Свободи» чи ста­не­ться ди­во, і Президент і суд до­слу­ха­ю­ться до ме­ре­же­вих істе­ри­чок і за­бо­ро­нять хре­сну хо­ду — їм бай­ду­же. Ми го­во­ри­мо про по­вер­не­н­ня Кри­му і Дон­ба­су? Чи мо­же­мо ми на це роз­ра­хо­ву­ва­ти, якщо в сьо­го­дні­шній Укра­ї­ні по­збав­ле­ні права сло­ва на­віть ті, хто на сво­їх ко­ро­гвах на­пи­сав сло­ва ми­ру і лю­бо­ві, а не про­кли­нає Укра­ї­ну з про­ти­ле­жно­го бо­ку до­не­цько­го чи чон­гар­сько­го по­ре­бри­ка? Що, ро­сі­я­ни пі­дуть звід­ти ра­зом із майже всім на­се­ле­н­ням чи нам за­ли­ши­ться у спа­док гро­ма­дян­ська вій­на, яку ми го­ту­є­мо сьо­го­дні сво­ї­ми вла­сни­ми ру­ка­ми?

■ Адже, крім не­ба­га­тьох ор­га­ні­за­то­рів і охо­рон­ців, у хре­сній хо­ді бе­руть участь не на­йма­ні «ті­ту­шки», не аген­ти Крем­ля, а про­сті люди, не­хай і від­рі­зня­ю­ться во­ни від нас із ва­ми цін­но­стя­ми, які спо­від­у­ють; не­хай де­які з них і не та­кі осві­че­ні чи іна­кше вдя­гне­ні, не­хай во­ни не­суть порт­ре­ти свя­тих, а не Бан­де­ри, а де­хто з них від­мов­ля­є­ться роз­мов­ля­ти укра­їн­ською мо­вою. Не сум­ні­ва­ю­ся, у ко­жно­го з вас є та­кі са­мі ро­ди­чі, су­сі­ди — не та­кі, як ми, не­хай не сер­цем, а ли­ше де-юре, але гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, з то­чні­сінь­ко та­ки­ми ж пра­ва­ми, як і в нас. По­ки во­ни не по­ру­шу­ють за­кон, по­ки в їхніх ру­ках ко­ро­гви, а не ав­то­ма­ти, у них є пра­во на мир­ні зі­бра­н­ня, їм теж, як ін­шим мен­ши­нам, потрібен свій марш рів­но­сті/кар­на­вал/гей-па­рад.

■ То­му я про­по­ную ди­ви­ти­ся на цю хо­ду не як на про­во­ка­цію, а як на іспит. Для нас із ва­ми іспит на гро­ма­дян­ську зрі­лість, на вір­ність цін­но­стям, які ми на­пи­са­ли на сво­їх єв­ро­пей­ських стя­гах. Справ­ді, якщо ор­га­ні­за­то­ри хре­сної хо­ди про­во­ка­то­ри, то чо­му ж ми сво­єю істе­ри­кою, як «ко­ри­сні ідіо­ти » , спри­я­є­мо їм?! Не­хай 27 липня — на­га­даю, це бу­день, се­ре­ди­на ти­жня, кіль­ка тисяч ві­рян РПЦ, як за­пла­но­ва­но, прой­дуть хре­сною хо­дою від Во­ло­ди­мир­ської гір­ки до Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, від­прав­лять мо­ле­бні, ска­жуть усе, що їм за­ма­не­ться, і спо­кій­но роз’ їду­ться по сво­їх до­мів­ках. Цьо­го ро­ку під час Мар­шу рів­но­сті по­лі­ція ціл­ком до­ве­ла, що зда­тна га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку та­ких за­хо­дів. Дра­ту­ють їхні по­гля­ди і ви­гляд? То хто вам за­ва­жає на­сту­пно­го дня ор­га­ні­зу­ва­ти кон­церт « Оке­а­ну Ель­зи » і зі­бра­ти в цен­трі Ки­є­ва па­ру со­тень тисяч осіб, за чи­ї­ми го­ло­са­ми цер­ков­ні гім­ни хре­сної хо­ди не бу­дуть чу­тні на­віть у Крем­лі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.