Тан­ці на хма­ро­чо­сі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Тан­цю­валь­ний ко лек тив Project Bandaloop «ви­сту­пив» на сті­ні одно­го з хма­ро чо сів Ка лі фор нії, по ві - дом­ляє CNN. «Ми не смі­лив­ці, ми прос то хо ті ли під крес ли ти, на що зда­тний люд­ський дух. Особ ли во у су час но му сві ті, де від­бу­ва­є­ться так ба­га­то сум­них ре чей, га­даю, ду же важ ли во зро­би­ти щось, що по­ро­джує по­чут тя ши ро ких мож ли вос - тей » , — за зна чає за снов ни ця і ху дож ній ке рів ник гур ту Аме - лія Ру дольф. Ка лі фор нійсь ка гру па по єд нує у сво їх ви сту пах еле мен ти ак ро ба ти ки, ске ле ла - зін ня і хо ре ог ра фії. За зви чай ви сту пає на бу дів лях, які са мі по со­бі є ви­тво­ром ми­сте­цтва. В гру­пі шість уча­сни­ків і ще кіль­ка лю­дей, які за­без­пе­чу­ють те­хніч ну під трим ку ви сту пів. Під час ви­став про без­пе­ку до­во­ди­ться дба­ти в пер­шу чер­гу. Тан­ців­ни ки ви ко рис то ву ють спо ряд - жен ня аль пі ніс тів. По ви са ю чи на мо туз ках, роз гой ду ють ся на них, ков­за­ють вго­ру-вниз і ро­блять під му зи ку ак ро ба тич ні трю ки. Учас ни ки Project Ban - daloop ви сту па ють і на зви чай - них під мос т ках, але най біль ше лю­блять тан­цю­ва­ти на сті­нах бу- ді­вель. За 15 ро­ків во­ни під­ко­ри­ли не один хма ро чос. У різ них міс тах і кра ї нах за би ра ли ся на бі­блі­о­те­ки і во­до­на­пір­ні ба­шти, офі­си і ра­ту­ші. Ці ви­сту­пи зав­жди отри­му­ють ре­зо­нанс у ме­діа. Ко­ли ви­сту­пи від­бу­ва­ю­ться у ве­ли ких міс тах, по ди ви ти ся на них зби­ра­є­ться ве­ли­че­зна кіль­кість лю дей. Тіль ки ви ступ на хма­ро­чо­сі в Х’юсто­ні 1997 ро­ку, на прик лад, за два дні зі брав близько 130 тисяч гля­да­чів.

Пі­дго­ту­ва­ла Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

ФОТО З САЙТА WWW.BANDALOOP.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.