Тра­ге­дії мо­жна бу­ло уни­кну­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Ко­мі­сія для роз­слі­ду­ва­н­ня при­чин по­ча­тку вій­ни в Іра­ку бу­ла ство­ре­на в 2003 ро­ці. Во­на діє не­за­ле­жно від уря­ду кра­ї­ни, слід­ство що­до дій вла­ди в про­це­сі під­го­тов­ки і прийня­т­тя гео­по­лі­ти­чних рі­шень три­ва­ло сім ро­ків і активно ви­сві­тлю­ва­ло­ся в ме­діа.

До­по­відь її очіль­ни­ка Джо­на Чил­ко­та у п’ять ра­зів біль­ша за «Вій­ни і ми­ру» Льва Тол­сто­го: во­на за­ймає 12 то­мів і мі­стить 2,6 млн слів. До­ку­мен­ти пу­блі­ку­ю­ться без цен­зу­ри і ско­ро­чень. На­го­ло­шу­є­ться, що по­лі­ти­ка що­до Іра­ку бу­ду- ва­ла­ся на не­пе­ре­ві­ре­них ві­до­мо­стей і оцін­ках. Ірак зов­сім не уяв­ляв, як ствер­джу­ва­ло­ся то­ді, за­гро­зи, а ві­до­мо­сті про ні­би­то зброю ма­со­во­го ура­же­н­ня, що бу­ла у Сад­да­ма Ху­сей­на, бу­ли не­пе­ре­ві­ре­ни­ми.

У до­по­віді ко­мі­сії йде­ться, що британський уряд не­до­оці­нив на­слід­ки втор­гне­н­ня в Ірак і від­пра­вив свої вій­ська в кра­ї­ну без під­трим­ки біль­шо­сті чле­нів Ра­ди Без­пе­ки ООН. У до­по­віді та­кож на­го­ло­шу­є­ться, що рі­ше­н­ня прем’єр-мі­ні­стра То­ні Бле­ра на­ді­сла­ти вій­ська для уча­сті в цій опе­ра­ції бу­ло одним з най­більш спір­них мо­мен­тів у зов­ні­шній по­лі­ти­ці кра­ї­ни за остан­ні 50 ро­ків.

За шість ро­ків вій­ни в Іра­ку бу­ло вби­то 179 бри­тан­ських сол­да­тів і де­ся­тки тисяч ци­віль­них осіб (да­ні про втра­ти серед мир­но­го на­се­ле­н­ня істо­тно від­рі­зня­ю­ться). У рам­ках роз­слі­ду­ва­н­ня об­ста­вин уча­сті кра­ї­ни у вій­ні в Іра­ку депутати ма­ють на­мір іні­ці­ю­ва­ти су­до­ве пе­ре­слі­ду­ва­н­ня що­до Бле­ра.

ФОТО РЕЙТЕР

НА ФОТО — ЖУР­НА­ЛІ­СТИ ВИ­ВЧА­ЮТЬ КОПІЇ ОПРИЛЮДНЕНОГО СЕРОМ ДЖОНОМ ЧИЛКОТОМ РОЗ­СЛІ­ДУ­ВА­Н­НЯ ПРО УЧАСТЬ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В ІРАКСЬКІЙ КАМ­ПА­НІЇ 2003—2009 РО­КІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.