ТРАГЕДIЯ MH-17: два ро­ки без­кар­но­сті...

«Пря­ма від­по­від­аль­ність за зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» ле­жить на тих, хто при­ймав клю­чо­ві рі­ше­н­ня — це вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗС РФ», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, Ми­ко­ла СІРУК, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

«Пря­ма від­по­від­аль­ність за зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» ле­жить на тих, хто при­ймав клю­чо­ві рі­ше­н­ня — це вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗС РФ», — на­ро­дний де­пу­тат

Уне­ді­лю, 17 липня, ми­нає два ро­ки з дня тра­ге­дії Бо­їн­га Ма­лай­зій­ських авіа­лі­нії MH-17 на­дТо­ре­зом. То­ді ро­сій­ські ЗМІ, які до то­го ши­ро­ко вжи­ва­ли що­до оку­по­ва­ної те­ри­то­рії тер­мі­ни «ЛНР» та «ДНР», різ­ко за­го­во­ри­ли про «зби­т­тя лі­та­ка на­дУкра­ї­ною». Пер­ші по­ві­дом­ле­н­ня про MH-17 на­га­ду­ва­ли грім, і бу­ло по­мі­тно, що РФ, вклю­ча­ю­чи ша­блон­ні фор­му­ли про­па­ган­ди, на­справ­ді не зна­ла, як до­сте­мен­но ре­а­гу­ва­ти на цю по­дію.

В той кри­ти­чний мо­мент на фрон­ті, ко­ли про­ро­сій­ські бан­ди­ти яв­но по­сту­па­лись укра­їн­ській ар­мії, втра­ча­ю­чи те­ри­то­рії, Пу­ті­ну потрібен був casusbelli. Але так ста­лось, що са­ме в той час над ці­єю ж те­ри­то­рі­єю на від­по­від­ній ви­со­ті про­лі­тав Ма­лай­зій­ський авіа­лай­нер з 283 па­са­жи­ра­ми і 15 чле­на­ми екі­па­жу, який і по­тра­пив під­во­гонь ро­сій­сько­го « БУКа » , що був за­ве­зе­ний з РФ че­рез Лу­ганськ. Пе­ре­мо­ви­ни бан­ди­тів і ро­сій­ських вій­сько­вих, фото і ві­део са­мо­го «БУКу» з йо­го пе­ре­су­ва­н­ням і « від­пра­цьо­ва­ним » боє­ком­пле­ктом, де­таль­ні су­пу­тни­ко­ві та ін­ші знім­ки, ма­пи, свід­че­н­ня то­що ви­кла­де­ні як в офі­цій­них до­ку­мен­тах, так і в ме­ре­жі Ін­тер­нет. Всі ці дан­ні зво­дя­ться до одно­го — РФ, яка оку­пу­ва­ла ча­сти­ну Дон­ба­су, зби­ла MH-17.

В той же час не зв’ яза­ні фор­маль­но­стя­ми во­лон­тер­ські до­слі­дни­ки і бло­ге­ри із ві­до­мо­го Bellingcat ре­гу­ляр­но отри­му­ють до­ка­зи при­че­тно­сті РФ до зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го « Бо­їн­гу » . Не­що­дав­но за­снов­ник Bellingcat Елі­от Хіг­гінс за­явив укра­їн­ським ЗМІ, що не­вда­лі спро­би РФ обду­ри­ти весь світ вка­зу­ють на її про­ви­ну в за­ги­бе­лі лі­та­ка МН-17.

2014 ро­ку 7 сер­пня бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на слід­ча гру­па Joint Investigation Team, до якої уві­йшли Ні­дер­лан­ди, Бель­гія, Ав­стра­лія, Укра­ї­на, Ма­лай­зія і Eurojust з метою роз­слі­ду­ва­н­ня тра­ге­дії. Ще влі­тку 2014- го про­ро­сій­ські бан­ди­ти ро­би­ли всі­ля­кі пе­ре­шко­ди для отри­ма­н­ня ре­шток лі­та­ка і за­ги­блих. Оче­ви­дним бу­ло те, що ро­сій­ські спе­ці­а­лі­сти ла­ма­ли го­ло­ву над­тим, що мо­жна по­ка­за­ти сві­ту, а що ні. З са­мо­го по­ча­тку до укра­їн­ської сто­ро­ни бу­ла одна пре­тен­зія — чо­му не бу­ли за­бо­ро­не­ні по­льо­ти над­те­ри­то­рі­єю про­ве­де­н­ня АТО? Ско­рі­ше за все, на­вряд­чи ко­му б спа­ло на думку, що на­дДон­ба­сом бу­дуть лі­та­ти в не­бо ра­ке­ти до 10 тисяч ме­трів.

Ва­жли­вим аспе­ктом ці­єї тра­ге­дії є те, що весь світ мав мо­жли­вість від­чу­ти на­слід­ки ро­сій­ської агре­сії. 298 не­вин­них за­гу­бле­них душ ля­гли на вів­тар ро­зу­мі­н­ня то­го, що хо­че світ чи ні, а ікли вій­ни ра­но чи пі­зно тор­кну­ться всіх. По­ки що Укра­ї­на, стри­му­ю­чи Кремль, по­кла­ла 10 тисяч вби­тих та за­ка­то­ва­них укра­їн­ців. Кат і агре­сор — Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція — має бу­ти по­ка­ра­ний, і світ не має права від­гор­ну­тись від цьо­го. Для при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті вин­них у за­ги­бе­лі лі­та­ка MH- 17 низ­кою країн бу­ло за­про­по­но­ва­но ство­ри­ти між­на­ро­дний три­бу­нал ООН. Але ( що ще раз до­во­дить, на ко­му «го­рить ша­пка » ) при го­ло­су­ван­ні за цей про­ект в ли­пні 2015 ро­ку РФ за­бло­ку­ва­ла прийня­т­тя да­но­го рі­ше­н­ня. Остан­ній мо­мент до­во­дить, що на­зрі­ла ізо­ля­ція РФ — це не прим­ха, а на­галь­на не­об­хі­дність, якої по­тре­бує світ для при­бор­ка­н­ня агре­со­ра.

«БУК» МАВ СТВО­РИ­ТИ ПЕРЕДУМОВУ ДЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОР­ГНЕ­Н­НЯ РФ В УКРА­Ї­НУ»

Ва­лен­тин НАЛИВАЙЧЕНКО,

екс-го­ло­ва СБУ:

— Ро­сій­ський вій­сько­вий екі­паж «Бук-М1» мав зав­да­н­ня ство­ри­ти сasusbelli — при­відд ля повномасштабного втор­гне­н­ня ро­сій­ських військ в Укра­ї­ну. Ці­л­лю те­ро­ри­стів був ро­сій­ський па­са­жир­ський лі­так, зни­ще­н­ня яко­го ма­ло спро­во­ку­ва­ти в Росії гро­мад­ське обу­ре­н­ня й сплеск не­на­ви­сті до Укра­ї­ни. Еска­ла­ція агре­сії го­ту­ва­ла­ся ро­сій­ським ке­рів­ни­цтвом на се­ре­ди­ну липня. Сьо­го­дні мо­же­мо го­во­ри­ти, що па­са­жи­ри ро­сій­сько­го рей­су ди­вом уни­кли жа­хли­вої до­лі, що для них го­ту­ва­ли вій­сько­ві ке­рів­ни­ки їхньої ж кра­ї­ни. На від­мі­ну від 298 па­са­жи­рів та чле­нів екі­па­жу ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка, які ста­ли жер­тва­ми те­ро­ри­сти­чно­го акту в нашому не­бі.

Роз­слі­ду­ва­н­ня теракту має про­ве­сти та за­вер­ши­ти Укра­ї­на. Ма­є­мо ор­га­ні­зу­ва­ти та про­ве­сти суд. Гір­ки­ну і йо­го по­плі­чни­кам має бу­ти ого­ло­ше­но про пі­до­зру укра­їн­ськи­ми слід­чи­ми. Суд в Укра­ї­ні має взя­ти в ро­бо­ту всі ма­те­рі­а­ли, на­пра­цьо­ва­ні між­на­ро­дною гру­пою з роз­слі­ду­ва­н­ня теракту. На­сам­пе­ред Укра­ї­ною, Ні­дер­лан­да­ми, Ма­лай­зі­єю. Укра­ї­на має іні­ці­ю­ва­ти від­кри­те су­до­ве засідання у цій спра­ві, ши­ро­ко за­лу­чи­ти між­на­ро­дних слід­чих та прокурорів, свід­ків ро­ди­чів жертв те­ро­ри­сти­чно­го акту. Та­кий під­хід дасть змо­гу в укра­їн­сько­му су­ді за між­на­ро­дної під­трим­ки до­ве­сти і ви­ну без­по­се­ре­дніх ви­ко­нав­ців — вій­сько­вих РФ і їхніх по­плі­чни­ків — Гір­кі­на та йо­го бан­ду, а та­кож ке­рів­ни­цтво РФ. Слі­дро­зу­мі­ти, що це зобов’язання дер­жа­ви в рам­ках Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про бо­роть­бу з те­ро­ри­змом (ETS N 90).

Роз­слі­ду­ва­н­ня МН 17 — це на­ша, укра­їн­ська спра­ва че­сті, яку не мо­жна спу­сти­ти на галь­мах.

«ОЧІ­КУ­Є­ТЬСЯ ЩО РОЗ­СЛІ­ДУ­ВА­Н­НЯ ЗБИ­Т­ТЯ МН-17 БУ­ДЕ ЗА­ВЕР­ШЕ­НО ВОСЕНИ»

Оле­ксандр ГОРIН,

по­сол Укра­ї­ни в Ні­дер­лан­дах, Ам­стер­дам:

— Роз­слі­ду­ва­н­ня зби­т­тя МН17 про­су­ва­є­ться, йо­го ре­зуль­та­ти не роз­го­ло­шу­ю­ться. Ді­зна­ти­ся про те, що від­бу­ва­є­ться, пра­кти­чно не­мо­жли­во. І це сто­су­є­ться не ли­ше нас, а будь-яко­го дер­жав­но­го слу­жбов­ця чи ін­шої лю­ди­ни, яка б хо­ті­ла щось ді­зна­тись. Під­хід ду­же про­стий: по­ки не бу­де за­кін­че­но слід­ство, не бу­де роз­го­ло­су то­го, що від­бу­ва­є­ться. Гол­ланд­ці, які очо­лю­ють між­на­ро­дну спіль­ну слід­чу гру­пу, до скла­ду якої вхо­дять та­кож пред­став­ни­ки Ав­стра­лії, Бель­гії, Ма­лай­зії, Укра­ї­ни, вва­жа­ють, що не­об­хі­дно все до­ку­мен­ту­ва­ти, а ко­ли все бу­де за­до­ку­мен­то­ва­но, бу­де вихід до яко­їсь су­до­вої ін­стан­ції, яка бу­де до цьо­го спе­ці­аль­но ство­ре­на.

Яку фор­му мо­же на­бу­ти ця ін­стан­ція, по­ки що не­ві­до­мо. Окре­мі по­лі­ти­ки не від­ки­да­ють мо­жли­вість ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу на­віть в ООН. Але, на мою думку, та­ке бу­де ду­же скла­дно зро­би­ти. Що біль­ше да­них за­раз опри­лю­дню­є­ться рі­зни­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми ти­пу Bellingcat, то більш стає зро­зумі­лим, чим усе це має за­вер­ши­ти­ся. То­му я не ду­маю, що Росія пі­де на ство­ре­н­ня для се­бе три­бу­на­лу.

Ін­ша про­по­зи­ція — ство­ри­ти між­на­ро­дний три­бу­нал на осно­ві між­на­ро­дно­го до­го­во­ру. Та­кий три­бу­нал мо­жуть ство­ри­ти три кра­ї­ни. Але зви­чай­но йо­го ле­гі­тим­ність одра­зу бу­де по­став­ле­но під пи­та­н­ня Ро­сі­єю.

Існує ва­рі­ант ство­ре­н­ня одні­єю із країн на­ціо­наль­ної юрис­ди­кції, яка ве­сти­ме про­цес сто­сов­но зви­ну­ва­че­ної осо­би чи гру­пи осіб, яких спіль­на слід­ча гру­па зви­ну­ва­тить у ско­є­ні цьо­го зло­чи­ну.

На­ра­зі не має кон­кре­тної да­ти, ко­ли бу­де за­вер­ше­но роз­слі­ду­ва­н­ня зби­т­тя МН-17, але очі­ку­є­ться, що це ста­не­ться восени.

І нам не тре­ба го­во­ри­ти про кон­кре­тну да­ту, а про те, що гол­ланд­ці на­ма­га­ю­ться за­до­ку­мен­ту­ва­ти все на­стіль­ки, щоб при пе­ре­да­чі в суд у ні­ко­го не ви­ни­ка­ло сум­ні­ву в сер­йо­зно­сті зви­ну­ва­че­н­ня.

«УКРА­Ї­НА РОЗРАХОВУЄ НЕ ЛИ­ШЕ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПО­КА­РА­Н­НЯ ОСІБ, ЯКІ БРА­ЛИ УЧАСТЬ У ЗБИТТІ ЛІ­ТА­КА, А Й ТА­КОЖ КРАЇН...»

Ган­на ГОПКО,

го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах :

— Оста­то­чне рі­ше­н­ня що­до мо­де­лі при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті ухва­лю­ва­ти­ме­ться і при­йма­ти­ме­ться під­час засідання Ге­на­сам­блеї ООН у ве­ре­сні, ку­ди при­їдуть пред­став­ни­ки Між­на­ро­дної роз­слі­ду­валь­ної гру­пи. Укра­ї­на розраховує не ли­ше на індивідуальне по­ка­ра­н­ня осіб, які бра­ли участь у збитті лі­та­ка, а й та­кож країн, зва­жа­ю­чи на між­на­ро­дну кон­вен- цію що­до фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму. Най­ближ­чи­ми дня­ми в Брюс­се­лі та­кож має бу­ти засідання по обго­во­рен­ню цих пи­тань.

Тре­ба, щоб всі ма­те­рі­а­ли спра­ви бу­ли пе­ре­да­ні до на­ціо­наль­ної юрис­ди­кції Ні­дер­лан­дів, щоб їх по­ча­ли ве­сти там, окрім за­галь­но­го рів­ня ООН і там ви­но­си­ти ви­рок су­ду. Про­йшло два ро­ки, укра­їн­ці, гол­ланд­ці і ма­ла­зій­ці ма­ють бу­ти за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб на­зва­ти ви­ну­ва­тців.

Все це мо­же бу­ти один із ар­гу­мен­тів для про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти РФ. Нам по­трі­бно ду­ма­ти, що бу­де че­рез шість мі­ся­ців, ко­ли сан­кції за­вер­ша­ться, ко­ли в США бу­де но­вий президент. Це роз­слі­ду­ва­н­ня є до­ка­зом, чо­му по­трі­бно до­ти­ска­ти Ро­сію, аби во­на за­бра­ла сво­їх те­ро­ри­стів з Дон­ба­су. До то­го ж, це роз­слі­ду­ва­н­ня мо­же на­ве­сти на слідд о ін­ших те­ро­ри­сти­чних актів, які здій­сню­ва­ли­ся чи в Стам­бу­лі чи у Фран­ції, і ко­лись мо­жна бу­де зро­би­ти ви­сно­вок, що зв’яз­ки ве­дуть в Ро­сію.

«РА­ДА БЛОКУЄ ВИ­ЗНА­Н­НЯ ФА­КТУ ОКУПАЦІЇ ДОН­БА­СУ, А СПРА­ВА ПО МН-17 ЯКРАЗ Є ВАГОМОЮ СКЛАДОВОЮ ЦЬО­ГО» Дми­тро ТИМЧУК,

на­ро­дний де­пу­тат, ко­ор­ди­на­тор гру­пи «Iн­фор­ма­цій­ний спро­тив»:

— Пря­ма від­по­від­аль­ність за зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го « Бо­їн­га » ле­жить на тих, хто при­ймав клю­чо­ві рі­ше­н­ня — вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗС РФ. Але Вер­хов­на Ра­да фа­кти­чно блокує ви­зна­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні фа­кту окупації Дон­ба­су. Ми, ви­знав­ши Ро­сію агре­со­ром, ма­є­мо апе­лю­ва­ти до між­на­ро­дної спіль­но­ти. І са­ме спра­ва по МН- 17 є вагомою складовою цьо­го. Звід­си ви­ни­кне пи­та­н­ня уча­сті ро­сі­ян в мі­сі­ях ОБСЄ, де во­ни гра­ють роль «не­за­ле­жних спо­сте­рі­га­чів», а фа­кти­чно пред­став­ля­ють агре­со­ра на Дон­ба­сі. По- дру­ге, це ви­клю­чить їхній вплив в ОБСЄ хо­ча б у пи­та­н­нях Укра­ї­ни. По- тре­тє, ви­ни­кає пи­та­н­ня пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня Ра­дбе­зу ООН, оскіль­ки це істо­ри­чний пре­це­дент, ко­ли країна-член Ра­дбе­зу, під­пи­сант Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му здій­снює зброй­ний на­па­дна дер­жа­ву, якій во­на да­ва­ла га­ран­тії.

Ба­га­то спе­ку­ля­цій та фей­ко­вих до­ка­зів ро­сій­ської про­па­ган­ди що­до за­ги­бе­лі «Бо­їн­гу» по­тро­ху при­ту­пи­ли го­стро­ту про­бле­ми. Сьо­го­дні Єв­ро­па не по­спі­шає за­хи­ща­ти Укра­ї­ну, хо­ча є си­ли й по­лі­ти­ки, які під­три­му­ють на­шу дер­жа­ву. Ко­ли ж бу­де кон­кре­тне су­до­ве рі­ше­н­ня по спра­ві МН-17, яка сто­су­є­ться єв­ро­пей­ців, во­ни по-ін­шо­му по­див­ля­ться на по­ве­дін­ку Росії. Вза­га­лі в 2014 ро­ці пі­сля зби­т­тя лі­та­ка ро­сі­я­на­ми на Дон­ба­сі, єв­ро­пей­ці зро­зумі­ли, що це не «вір­ту­аль­на вій­на», в який ги­не не­ві­до­мо хто і де, а що агре­сія Росії сто­су­є­ться їх без­по­се­ре­дньо.

Ви­ни­кає про­бле­ма, яка ви­хо­дить да­ле­ко за рам­ки « Бо­їн­га » і сто­су­є­ться на­сам­пе­ре­дУкра­ї­ни. Всі гру­пи, як « Ін­форм­на­палм » , Вellingcat та ін­ші, які за­йма­ю­ться роз­від­кою із від­кри­тих дже­рел ( OSINT), ма­ють ду­же ба­га­то ін­фор­ма­ції, в пер­шу чер­гу що­до зло­чи­нів ро­сій­ських ка­дро­вих вій­сько­вих на Дон­ба­сі. На жаль, ці да­ні не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в кри­мі­наль­них роз­слі­ду­ва­н­нях. Перед на­ми сто­їть зав­да­н­ня про­сти­му­лю­ва­ти укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців по­ру­ши­ти за ци­ми фа­кта­ми кри­мі­наль­ні спра­ви, до­ве­сти до су­ду і ство­ри­ти пре­це­дент су­до­во­го рі­ше­н­ня по них. Як­би це від­бу­ло­ся в Укра­ї­ні, це був би пре­це­дент і для єв­ро­пей­ців, то­му нам по­трі­бно бу­ло б при­ско­ри­тись.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

КИ­ЇВ. ЛИПЕНЬ 2014 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.