Єнс СТОЛТЕНБЕРГ,

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.nato.int)

Со­ю­зни­ки по НАТО не ви­зна­ють і не ви­зна­ва­ти­муть не­за­кон­ної ане­ксії Ро­сі­єю Кри­му. Ми всі по­вин­ні пра­цю­ва­ти над уре­гу­лю­ва­н­ням кон­флі­кту на Схі­дній Укра­ї­ні ди­пло­ма­ти­чни­ми та мир­ни­ми ме­то­да­ми. Це до­зво­лить Укра­ї­ні роз­ви­ва­ти­ся без на­силь­ни­цько­го зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.