СIМ ОКРУГIВ: ким по­пов­ни­ться Ра­да?

«Пе­ре­мо­гли кан­ди­да­ти, які ма­ють до­ступ до ве­ли­ких ре­сур­сів, і політичні си­ли, які працюють ком­пле­ксно і «в дов­гу», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дмитро КРИВЦУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ми­ну­лої не­ді­лі у семи ма­жо­ри­тар­них окру­гах по всій Україні про­йшли про­мі­жні до­ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди. На тлі ре­зо­нан­сних між­на­ро­дних по­дій, які від­бу­ли­ся на­пе­ре­до­дні — те­ракт у Ніц­ці, не­вда­лий пе­ре­во­рот у Туреччині, за­хо­пле­н­ня за­ру­чни­ків у Вір­ме­нії, стрі­ля­ни­на у Ка­зах­ста­ні, — українські електоральні події зов­сім за­тер­ли­ся в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. Однак при­чи­на не тіль­ки в сві­то­вих по­ді­ях. Вну­трі­шній кон­текст має свої про­бле­ми — роз­ча­ру­ва­н­ня людей у ви­бо­рах і по­лі­ти­ках, лі­тній пе­рі­од, бру­дні ви­бор­чі кам­па­нії... Біль­ше то­го, на­вряд чи від цих ви­бо­рів очі­ку­ва­ли яки­хось ве­ли­ких змін, бо знов на ма­жо­ри­тар­них окру­гах, які залишилися як ре­лікт режиму Яну­ко­ви­ча, — ку­па «па­ра­шу­ти­стів», те­хні­чних кан­ди­да­тів, чор­них те­хно­ло­гій, під­куп, вки­да­н­ня, «мер­тві ду­ші» й ін­ша «кла­си­ка» укра­їн­ських еле­кто­раль­них пе­ре­го­нів. А біль­шість кан­ди­да­тів-лі­де­рів так чи іна­кше ма­ють сто­су­нок до олі­гар­хі­чно­го ка­пі­та­лу.

От­же, яв­ка на ви­бо­рах бу­ла та­кою: на окру­зі №23 у Во­лин­ській області (ва­кан­тним цей округ став після за­ги­бе­лі на­ро­дно­го де­пу­та­та і олі­гар­ха Іго­ря Єре­ме­є­ва) во­на скла­дає 48,4%. За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми пе­ре­ма­гає там кан­ди­дат від «УКРОПу» Іри­на Кон­стан­ке­вич (57,09%). До ре­чі, це (чи не єди­ний) по­зи­тив­ний при­клад цих ви­бо­рів, оскіль­ки Кон­стан­тке­вич є про­фе­со­ром, до­кто­ром фі­ло­ло­гі­чних на­ук, за­ві­ду­ва­чем ка­фе­дри укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ле­сі Українки.

На окру­зі №27 у Дні­про­пе­тров­ській області яв­ка — 26,03%, за підтримки «БПП» пе­ре­ма­гає са­мо­ви­су­ва­нець, во­лон­тер, ра­дник мі­ні­стра оборони, близь­ка до ра­дни­ка Пе­тра По­ро­шен­ка Юрія Бі­рю­ко­ва — Те­тя­на Ри­чко­ва (44,83%), її кон­ку­рент За­гід Кра­снов отри­мав 36,43%.

На окру­зі №85 в Івано-Фран­ків­ській області із яв­кою 37,83% у би­тві «двох бра­тів» лі­ди­рує кан­ди­дат від « УКРОПу » Вік тор Шев чен ко (21,37%) — брат спів­вла­сни­ка «Бу­ко­ве­лі», на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ксан­дра Шев­чен­ка, який 2 роки тому нок­ау­ту­вав лі­де­ра «Ра­ди­каль­ної партії». Основ­ний кон­ку­рент Шев­чен­ка — брат мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Іго­ря На­са­ли­ка, мі­ський го­ло­ва Ро­га­ти­на Сер­гій На­са­лик за підтримки «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» отри­мав 18,99%.

В Пол­тав­ській області на окру­зі №151 яв­ка скла­ла 34,19%, а лі­де­ром пе­ре­го­нів є пред­став­ник «Ба­тьків­щи­ни» Ру­слан Бо­г­дан (20,93%), на дру­го­му мі­сці — са­мо­ви­су­ва­нець, де­пу­тат обл­ра­ди із «Ві­дро­дже­н­ня» Ми­ко­ла Бон­дар (15,56%). Ре­кор­дно низь­ка яв­ка бу­ла у Хер­сон­ській області на 183-у окру­зі і скла­ла 16,38%, де лі­де­ром є пред­став­ник «Ба­тьків­щи­ни» Юрій Одар­чен­ко із 25,4%, який ви­пе­ре­джає най­ближ­чих кон­ку­рен­тів у 2 рази.

На окру­зі №206 на Чер­ні­гів­щи­ні яв­ка скла­ла 34,64%, лі­ди­рує екс-де­пу­тат Ки­їв­ра­ди від «УДАРу», пре­зи­дент кор­по­ра­ції «Укр­буд», близь­кий до скан­даль­но ві­до­мо­го Ва­ди­ма Сто­ла­ра — Ма­ксим Ми­ки­тась (32,38%), за ним — Юрій Вла­сен­ко із «Ба­тьків­щи­ни» (25,31%).

А от ре­кор­дно і пі­до­зрі­ло ви­со­ку яв­ку по­ка­за­ла Лу­ган­ська область, округ №114, де лі­де­ром є пред­став­ник « На шо го краю » Сер гій Ша хов із 40,49%. Во­на скла­ла 63,07%. Та, як за­зна­чи­ли в гро­ма­дян­ській ме­ре­жі ОПОРА, да­ні що­до ви­со­кої яв­ки на окру­зі мо­гли з’яви­ти­ся через те­хні­чну по­мил­ку під час вве­де­н­ня да­них в си­сте­му «Вибори», а на мо­мент зда­чі но­ме­ру ОВК змо­гла обро­би­ти ли­ше 8,27% го­ло­сів. Най­ближ­чий кон­ку­рент Ша­хо­ва, са­мо­ви­су­ва­нець Ва­ле­рій Мо­шенськй на­брав 21,13%.

За­га­лом же в ОПОРІ кри­ти­чно оці­ни­ли про­ве­де­н­ня про­мі­жних ви­бо- рів: кан­ди­да­ти до­ста­тньо ма­со­во вда­ва­ли­ся до дій із озна­ка­ми під­ку­пу ви­бор­ців, за­лу­ча­ли ор­га­ни вла­ди в осо­би­стих ін­те­ре­сах. З ін­шо­го бо­ку, пра­во­охо­рон­ці не за­без­пе­чи­ли до­ста­тню про­ти­дію не­за­кон­ним те­хно­ло­гі­ям кан­ди­да­тів. В день го­ло­су­ва­н­ня ОПОРА також за­фі­ксу­ва­ла низ­ку по­ру­шень, в тому чи­слі гру­бих. В той же час чле­ни ко­мі­сій де­мон­стру­ва­ли за- по­лі­ти­зо­ва­ність, в їх скла­ді від­бу­ва­ли­ся зна­чні ро­та­ції. В ор­га­ні­за­ції під­кре­слю­ють, що фа­кти­чно те­хні­чні кан­ди­да­ти ско­ри­ста­ли­ся пра­вом по­да­ва­ти кан­ди­да­ту­ри до скла­ду ко­мі­сій, чим по­сла­би­ли ме­ха­ні­зми вза­є­мо­кон­тро­лю.

Та слід під­кре­сли­ти й про три­во­жні для Пре­зи­ден­та і його по­лі­ти­чної си­ли тен­ден­ції. На про­мі­жних ви­бо­рах партія «Ба­тьків­щи­ни» отри­мує 2 мі­сця в Ра­ді — не­по­га­не під­крі­пле­н­ня для Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни; «УКРОП» — 2 мі­сця. І ли­ше 2 лю­ди­ни, які бу­ли не­пря­мо під­три­ма­ні «БПП» пе­ре­мо­гли на ви­бо­рах — слаб­кий ре­зуль­тат для прав­ля­чої по­лі­тси­ли. До чо­го ж мо­жуть при­ве­сти та­кі тен­ден­ції, якщо характер ді­яль­но­сті вла­ди не змі­ни­ться, а за­ці­кав­ле­ні си­ли не по­сла­блять ри­то­ри­ку що­до пе­ре­ви­бо­рів?

Осо­бли­вість цих до­ви­бо­рів ко­мен­ту­ють екс­пер­ти.

«ГРО­МАД­СЬКІ ЛІ­ДЕ­РИ НЕ КОНСОЛІДУВАЛИСЯ МІЖ СОБОЮ, ТОМУ НЕ ДИВНО, ЩО ОТРИ­МА­ЛИ НИЗЬКІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ»

Олександр СОЛОНТАЙ, екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти:

— Лю­ди ма­ло ві­ри­ли, що ці до­ви­бо­ри мо­жуть щось змі­ни­ти, тому по­ка­за­ли та­ку низь­ку яв­ку, яка є тра­ди­цій­ною і в ме­жах нор­ми для та­кої си­ту­а­ції. В ра­зі ж пов­но­цін­них ви­бо­рів яв­ка буде зна­чно біль­шою, а ми пра­цю­є­мо над тим, щоб не­за­ле­жно від по­лі­ти­чних пра­по­рів суб’єкти ви­бо­рів єв­ро­пе­ї­зу­ва­ли­ся і пе­ре­хо­ди­ли на ме­то­ди ро­бо­ти з гро­ма­да­ми, а не з гро­ши­ма.

За ра­ху­нок па­сив­но­сті по­лі­ти­чних сил не бу­ло мобілізації еле­кто­ра­ту, а за низь­кої яв­ки пе­ре­ма­га­ють ті по­лі- ти­чні си­ли, які ма­ють ста­лий рей­тинг і еле­кто­рат. Ра­зом з тим, про­сте­жу­є­ться за­галь­но­по­лі­ти­чна тен­ден­ція: та­кий швид­кий рівень па­ді­н­ня рей­тин­гу «БПП», не­зва­жа­ю­чи на адмін­ре­сурс, під­куп та ін­ші по­ді­бні яви­ща, що про­сте­жу­є­ться тен­ден­ція за­не­па­ду по­лі­ти­чно­го брен­ду По­ро­шен­ка.

Що ж до ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, то, з одно­го бо­ку, пе­ре­ма­га­ють кан­ди­да- ти, які ма­ють до­ступ до ве­ли­ких ре­сур­сів. З ін­шо­го, ми бачимо, що політичні си­ли, які працюють ком­пле­ксно і «в дов­гу», як «Ба­тьків­щи­на», теж про­яв­ля­ють себе на окру­гах. Крім то­го, як по­ка­зав до­свід, гро­мад­ські лі­де­ри не консолідувалися між собою, тому не дивно, що пред­став­ни­ки но­во­го покоління по­лі­ти­ків отри­ма­ли низькі ре­зуль­та­ти. Історія ж з во­лон­те­ром Те­тя­ною Ри­чко­вою по­ка­за­ла, що гро­мад­ські лі­де­ри про­дов­жу­ють іти на по­во­ду у ве­ли­ких по­лі­ти­чних сил, тож за­мість то­го, щоб об’єд­ну­ва­ти­ся між собою, во­ни «на­да­ють» свої облич­чя для ле­гі­ти­ма­ції по­лі­ти­чних сил, які зараз пе­ре­бу­ва­ють при вла­ді. Як на­слі­док, Ри­чко­ва, хоч і «са­мо­ви­су­ван­ка», — фа­кти­чно ста­ла кан­ди­да­том від «БПП» і пе­ре­мо­гла у Дні­прі — влада на­віть до­мо­ви­ла­ся про зня­т­тя кан­ди­да­та від «УКРОПу» на її ко­ристь. Так са­мо в свій час ро­бив Яну­ко­вич: кан­ди­да­ти ба­ло­ту­ва­ли­ся під ви­гля­дом са­мо­ви­су­ван­ців, щоб не брати на себе не­га­ти­ву Партії регіонів, а після ви­гра­шу при­єд­ну­ва­ли­ся до ці­єї фра­кції.

Що ж до ма­жо­ри­тар­ної си­сте­ми, то хоч як це дивно, во­на ви­сту­пає со­ці­аль­ним лі­фтом і є по­зи­тив­ним яви­щем в істо­рії укра­їн­ської ви­бор­чої си­сте­ми. Чин­на спи­ско­во-ма­жо­ри­тар­на си­сте­ма бу­ла за­про­ва­дже­на за­мість закритих пар­тій­них спи­сків, на осно­ві яких оби­ра­ла­ся ВРУ 2006 і 2007 рр. По­при те, що є ба­га­то кри­ти­ків ма­жо­ри­тар­ки, які на­зи­ва­ють її пря­мим під­ку­пом ви­бор­ців, на­справ­ді ми бачимо цей під­куп за ра­ху­нок близь­ко­сті кан­ди­да­та до ви­бор­ців. Але при закритих спи­сках гро­ші да­ють не ви­бор­цям, а партії, яка потім спу­скає їх по си­сте­мі шта­бів. Тож якщо змі­ню­ва­ти ма­жо­ри­тар­ку, то ли­ше на від­кри­ті пар­тій­ні спи­ски, які ство­рю­ють кон­ку­рен­цію не ли­ше між пар­ті­я­ми, а й все­ре­ди­ні ви­бор­чо­го спи­ску.

«ПЕРЕМОГА ІРИНИ КОН­СТАН­КЕ­ВИЧ БУ­ЛА ПРОГНОЗОВАНОЮ»

Ан­тон БУГАЙЧУК, по­лі­то­лог, жур­на­ліст (Луцьк):

— За­га­лом день ви­бо­рів у окру­зі № 23 ми­нув спо­кій­но, якщо по­рів­ню­ва­ти з ін­ши­ми окру­га­ми. Я ду- маю, що всі основ­ні кан­ди­да­ти ро­зумі­ли очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат, тому ро­би­ти гу­чні за­явив про фаль­си­фі­ка­ції не бу­ло сен­су. Як по­ві­дом­ля­ли предс тав ни ки Гро ма дянсь кої ме ре жі ОПОРА, го­лов­ною про­бле­мою в день ви­бо­рів бу­ла не­ком­пе­тен­тність чле­нів ДВК.

Хо­ча окре­мі кан­ди­да­ти за­яв­ля­ли про не­ві­до­мих людей зі спи­ска­ми бі­ля діль­ниць, за­фі­ксу­ва­ти фа­кти під­ку­пу на окру­зі не вда­ло­ся. Це озна­чає, що або ма­те­рі­аль­не за­охо­че­н­ня від­бу­ва­ло­ся ду­же обе­ре­жно, або його не бу­ло.

Пе ре мо га кан ди дат ки від «УКРОПу» Ірини Кон­стан­ке­вич за­га­лом бу­ла прогнозованою, адже її штаб вклав у кам­па­нію най­біль­ше ре­сур­сів, за­ді­яв най­біль­ше людей і зу­мів да­ти по­трі­бні для жи­те­лів окру­гу ме­си­джі. Таким чи­ном ко­ман­да Іго­ря Па­ли­ці те­пер ма­ти­ме ще й нар­де­па на Во­ли­ні.

«ОСОБЛИВІСТЮ ЦІ­ЄЇ КАМ­ПА­НІЇ Є НИЗЬ­КА ЯВ­КА ВИ­БОР­ЦІВ»

Пав­ло ПУЩЕНКО, го­ло­ва Чер­ні­гів­сько­го осві­тньо­го цен­тру «Іні­ці­а­ти­ва»:

— У день го­ло­су­ва­н­ня ма­со­вих по­ру­шень, які впли­ну­ли б на ви­крив­ле­н­ня ре­зуль­та­тів во­ле­ви­яв­ле­н­ня, не бу­ло за­фі­ксо­ва­но. Вар­то за­ува­жи­ти, що на про­мі­жних ви­бо­рах по 206 окру­гу зма­га­ли­ся кіль­ка силь­них ко­манд, які кон­ку­ру­ва­ли між собою: «Ба­тьків­щи­на», Ра­ди­каль­на партія Ля­шка та ко­ман­да са­мо­ви­су­ван­ця, а по су­ті, кан­ди­да­та від вла­ди Ма­кси­ма Ми­ки­та­ся. Гра­дус ви­бо­рів по­стій­но на­гні­тав­ся спо­сте­рі­га­ча­ми, мо­біль­ни­ми гру­па­ми кан­ди­да­тів із чи­сла народних де­пу­та­тів, кан­ди­да­тів то­що. В окру­жній ко­мі­сії пе­ре- ва­гу мав про­вла­дний кан­ди­дат. Особливістю ці­єї кам­па­нії є низь­ка яв­ка ви­бор­ців. Во­на при­бли­зно та­ка ж, як і на ми­ну­лих до­ви­бо­рах по су­сі­дньо­му 205 окру­гу.

«НАС ПРИКРО ВРАЗИВ ФАКТ ТО­ГО, ЩО ОВК НА ЛУ­ГАН­ЩИ­НІ ЗРО­БИ­ЛА ПО­МИЛ­КУ НА 21%»

Оле­ксій КОРМІЛЕЦЬКИЙ, ко­ор­ди­на­тор ви­бор­чих програм Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА в Лу­ган­ській області:

— Нас ду­же прикро вразив факт то­го, що окру­жна ко­мі­сія в Лу­ган­ській області зро­би­ла по­мил­ку на 21%. По­стає за­пи­та­н­ня, чо­му не зре­а­гу­ва­ла ЦВК. Коли ж у ці­ло­му го­во­ри­ти про виборчий про­цес, то не­зро­зумі­ло, чо­му ми своє­ча­сно не мо­гли отри­ма­ти яв­ку ви­бор­ців. І потім уже нам да­ли яв­ку, яку бу­ло опри­лю­дне­но на сай­ті ЦВК — 63%. А зран­ку вже стало ві­до­мо, що це ци­фра із сут­тє­вою по­мил­кою. Крім то­го, спо­сте­рі­га­чі ви­яви­ли «чор­ний пі­ар» що­до трьох із кан­ди­да­тів — Ша­хо­ва, Ко­стан­чу­ка і Лє­бє­дє­ва. Йде­ться про ма­те­рі­а­ли, які чор­ни­ли цих кан­ди­да­тів, що є по­ру­ше­н­ням За­ко­ну про вибори. Бу­ли й ви­пад­ки, коли лю­ди вки­да­ли по кіль­ка бю­ле­те­нів до скринь­ки, хо­ча отримували один бю­ле­тень. За ци­ми фа­кта­ми вже від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Ду­же ба­га­то про­блем у ко­мі­сі­ях ви­ни­ка­ло вна­слі­док низь­ко­го рів­ня ком­пе­тен­тно­сті. Окре­мо вар­то від­зна­чи­ти ма­со­ву за­мі­ну чле­нів ви­бор­чих ко­мі­сій. У день го­ло­су­ва­н­ня о шо­стій го­ди­ні ран­ку бу­ло прийня­то рішення про за­мі­ну 200 чле­нів діль­ни­чних ко­мі­сій. Окру­жна ко­мі­сія не всти­га­ла на­да­ти по­ста­но­ви з мо­кри­ми пе­ча­тка­ми, як це пе­ред­ба­че­но про­це­ду­ра­ми. Вна­слі­док цього ча­сти­на людей приходила на своє ро­бо­че мі­сце, але при со­бі не ма­ли до­ку­мен­тів про те, що во­ни — чле­ни діль­ни­чної ко­мі­сії і просто че­ка­ли бі­ля діль­ни­ці, до­ки їм при­не­суть від­по­від­ні до­ку­мен­ти. Я осо­би­сто впер­ше зі­ткнув­ся з по­ді­бни­ми ко­лі­зі­я­ми. Вийшло так, що ті чле­ни ко­мі­сії, які о шо­стій ран­ку бу­ли ви­зна­ні не­ле­гі­тим­ни­ми, на­справ­ді ор­га­ні­зо­ву­ва­ли го­ло­су­ва­н­ня. Ті ж, хто при­йшов їм на змі­ну, вже під­ра­хо­ву­ва­ли го­ло­си. Те­о­ре­ти­чно де­хто з тих кан­ди­да­тів, хто про­грав, мо­же оспо­ри­ти ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня.

Остан­ні три дні до ви­бо­рів на­ші спо­сте­рі­га­чі фі­ксу­ва­ли під­куп ви­бор­ців. Це стосується Сер­гія Ша­хо­ва і Тараса Ко­стан­чу­ка. У нас є ві­део- та ау­діо­фі­кса­ція цих ви­пад­ків. Все це ми фі­ксу­ва­ли й по­да­ва­ли до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів для пе­ре­вір­ки. ду­же скла­дно оці­ни­ти мас­шта­би та­ко­го під­ку­пу, але вва­жа­є­мо, що та­кі фа­кти мо­гли впли­ну­ти на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів. Тому тут тре­ба ра­зом з пра­во­охо­рон­ця­ми про­во­ди­ти роз­слі­ду­ва­н­ня.

«ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ ЗАГАДОК ОКРУ­ГУ №114 — ЯВ­КА ВИ­БОР­ЦІВ»

Ма рія ТОМАК, пра во за хис ник, екс­перт ГО « Центр гро ма дянсь ких сво­бод»:

— Якщо вибори в Лу­ган­ській області все ж та­ки не буде зір­ва­но, то пе­ре­мож­ця на окру­зі 114 вже, по су­ті, ви­зна­че­но. Сер­гій Ша­хов пред­став­ляє по­лі­ти­чну партію «Наш край». За ін­фор­ма­ці­єю від мі­сце­вих активістів, ана­лі­ти­ків, пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди, яка, як це бу­ває, не під­твер­джу­є­ться офі­цій­но, але є за­галь­но­ві­до­мо на мі­сце­во­му рів­ні, Ша­хов був одним із тих кан­ди­да­тів, на яко­го зро­бив став­ку Київ, а саме — Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та. Вер­ти­каль на­чеб­то не­гла­сно під­три­му­ва­ла Ша­хо­ва, при цьо­му не на­да­ю­чи жо­дної підтримки офі­цій­но­му кан­ди­да­то­ві, яко­го ви­су­нув «БПП», — Де­ни­са Де­ни­щен­ка, ко­ли­шньо­го Упов­но­ва­же­но­го пред­став­ни­ка Шта­бу АТО в Ру­бі­жно­му Лу­ган­ської області.

Спе ци фі ка окру гу сут тє во ускла­дни­ла спо­сте­ре­же­н­ня за ви­бор­чим про­це­сом. Округ роз­тя­гнув­ся на п’ять ра­йо­нів Лу­ган­ської області, ма­ю­чи 133 діль­ни­ці. Від­ста­ні

між на­се­ле­ни­ми пун­кта­ми — до­во­лі зна­чні. Плюс фа­ктор при­фрон­то­вої території.

У Ста­ни­ці Лу­ган­ській, на­при­клад, не від­кри­ла­ся жодна діль­ни­ця, в дов­ко­ли­шніх се­лах (Ши­ро­кий, Ва­лу­єв­ське, Ко­за­че) вибори про­йшли впер­ше з 2012 року. У по­пе­ре­дні роки ні пре­зи­дент­ських, ні пар­ла­мент­ських, ні мі­сце­вих ви­бо­рів тут не бу­ло. Утім, зда­є­ться, лю­ди не над­то ску­чи­ли за во­ле­ви­яв­ле­н­ням. В осо­би­сто­му спіл­ку­ван­ні чле­ни ко­мі­сії кажуть, що яв­ка — до­во­лі низь­ка. Біль­шість людей зне­ві­ре­на, не бачить до­стой­них кан­ди­да­тур для го­ло­су­ва­н­ня, ба­га­то хто ви­їхав у зв’яз­ку з бо­йо­ви­ми ді­я­ми.

Саме тому дивно бу­ло ба­чи­ти за­яв­ле­ні ОВК ци­фри яв­ки. Що­прав­да, потім окруж­ком за­явив, що по­ми­лив­ся на 21% (спо­ча­тку бу­ло ого­ло­ше­но про 63%, а на­справ­ді — 42%). Чле­ни ко­мі­сії в не­о­фі­цій­них ко­мен­та­рях ка­за­ли, що це все — по­мил­ка си­стем­но­го адмі­ні­стра­то­ра, який на­чеб­то через вто­му не­пра­виль­но вніс да­ні до еле­ктрон­ної си­сте­ми.

За­га­лом, одна з найбільших загадок окру­гу 114 — це яв­ка ви­бор­ців. Саме на цьо­му окру­зі на­ра­зі під­ра­ху­нок го­ло­сів три­ває най­по­віль­ні­ше, про що свід­чить сайт ЦВК. Станом на 10 ран­ку в по­не­ді­лок бу­ло ого­ло­ше­но ре­зуль­та­ти тіль­ки на де­ся­тку діль­ниць. А потім про­цес ого­ло­ше­н­ня вза­га­лі зу­пи­нив­ся. Пред­став­ни­ки низ­ки пар­тій, вклю­чно із за­сту­пни­ком голови, за­ли­ши­ли при­мі­ще­н­ня ОВК. Під Бу­дин­ком куль­ту­ри тим ча­сом зі­брав­ся на­товп не­вдо­во­ле­них чле­нів ДВК з усього окру­гу, ви­ма­га­ю­чи прийня­ти в них бю­ле­те­ні. Станом на обід по­не­діл­ка тут на­зрі­ває бунт. Подаль­ші сце­на­рії пе­ред­ба­чи­ти скла­дно, й чи від­бу­ду­ться вибори в окру­зі вза­га­лі — спро­гно­зу­ва­ти неможливо.

Ши­ро­ка гео­гра­фія ускла­дни­ла від­сте­жу­ва­н­ня по­ру­шень, але спро­би де­ста­бі­лі­зу­ва­ти роботу діль­ни­чних ко­мі­сій бу­ли яв­ни­ми.

Най­більш оче­ви­дною спро­бою впли­ну­ти на виборчий про­цес бу­ли ма­со­ві по­да­н­ня на за­мі­ни чле­нів діль­ни­чних ви­бор­чих ко­мі­сій. Спе­ці­аль­но на за­мі­ну при­їзди­ли де­сан­ти з До­не­цької, За­по­різь­кої, Оде­ської та на­віть Він­ни­цької обла­стей. Де­ко­го з них голови діль­ни­чних ко­мі­сій до­пу­ска­ли до уча­сті в за­сі­да­н­нях після від­по­від­них ін­стру­кцій із ОВК. Хо­ча всі во­ни бу­ли без до­ку­мен­тів — по­свід­чень та рі­шень ОВК про за­мі­ну із мо­кри­ми пе­ча­тка­ми. Є при­пу­ще­н­ня, що по­да­н­ня про за­мі­ну від кан­ди­да­тів бу­ли сфаль­си­фі­ко­ва­ні. При­найм­ні двоє з них — Де­ни­щен­ко та Ве­рі­гі­на — ствер­джу­ють, що по­да­н­ня про за­мі­ну від них не бу­ло або що во­ни бу­ли іна­кши­ми. Усе це що­най­мен­ше ство­рю­ва­ло кон­флі­ктні си­ту­а­ції на мі­сцях. Чи впли­ну­ло на ре­зуль­тат у за­галь­но­му за­лі­ку — ска­за­ти скла­дно.

Серед 107 кан­ди­да­тів що­най­мен­ше 50 — так зва­ні те­хні­чні. І ме­тро­вий бю­ле­тень — це ще не найбільша не­зру­чність у цій си­ту­а­ції. Ве­ли­ка кіль­кість кан­ди­да­тів ство­рює ши­ро­ке по­ле для ма­ні­пу­ля­цій. На­при­клад, та­ких, які опи­са­ні ви­ще.

На окру­зі бу­ли також ін­ци­ден­ти з про­то­ко­ла­ми. Одна зі спо­сте­рі­га­чів по­ві­до­ми­ла нам те­ле­фо­ном про за­пов­не­н­ня про­то­ко­лу чле­на­ми ко­мі­сії ще до за­кри­т­тя діль­ни­ці. Після цього на дів­чи­ну спро­бу­ва­ли вчи­ни­ти на­пад. Ін­ци­дент за­вер­шив­ся дво­ма за­ява­ми до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів — про спро­бу фаль­си­фі­ка­ції ви­бо­рів, а також про на­пад на спо­сте­рі­га­ча, ско­є­ний чле­на­ми ко­мі­сії.

За­галь­не вра­же­н­ня від ви­бо­рів на окру­зі по­ля­гає в тому, що виборчий про­цес є ду­же від­да­ле­ним від стан­дар­тів про­зо­рих та че­сних ви­бо­рів. І що ма­ло хто з кан­ди­да­тів на­справ­ді за­ці­кав­ле­ний у зво­ро­тно­му.

ФО­ТО УНІАН

17 ЛИПНЯ, ПОЛ­ТАВ­СЬКА ОБЛАСТЬ, С. ЛОХВИЦЯ, ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №151

ФО­ТО УНIАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.