«День» близь­кий до нас»

«Спе­цві­дря­дже­н­ня» жур­на­лі­стів на Львів­щи­ну за­свід­чи­ло: по­трі­бен пов­но­цін­ний вну­трі­шньо­укра­їн­ський діа­лог

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дмитро ПЛАХТА, Львів Фо­то Руслана КАНЮКИ, «День»

Ме­та «Дня» — до­не­сти свої сми­сли та осві­тню про­гра­му до ко­жно­го мі­ста, мі­сте­чка, се­ла, ху­то­ра та за­га­лом — ко­жно­го укра­їн­ця. Тому ко­ман­да «хол­дин­гу ін­те­ле­кту­аль­них іні­ці­а­тив» як на­зи­ва­ють га­зе­ту, охо­че від­гу­ку­є­ться на за­про­ше­н­ня пред­ста­ви­ти свої про­е­кти не тіль­ки в ме­га­по­лі­сах, ай у не­ве­ли­ких мі­сте­чках. От­же, не дивно, що Дні «Дня» у Льво­ві про­дов­жи­ли­ся акці­я­ми на Львів­щи­ні, а саме — в Мор­ши­ні та Стрию.

15 липня на за­про­ше­н­ня Мор­шин­ської мі­ської ра­ди та са­на­тор­но-ку­рор­тно­го ком­пле­ксу «Мор­шин­ку­рорт» га­зе­та з фо­то­ви­став­кою при­їха­ла до Мор­ши­на — не­ве­ли­ко­го мі­сте­чка-ку­рор­ту, що від­те­пер мо­же за­про­по­ну­ва­ти сво­їм го­стям не ли­ше ту­ри­сти­чні й оздо­ров­чі атра­кції, а й ін­те­ле­кту­аль­ну по­жи­ву. Ва­жли­во, що під час від­кри­т­тя екс­по­зи­ції від­бу­ла­ся й вже тра­ди­цій­на акція «По­да­руй Бі­блі­о­те­ку «Дня» рі­дній шко­лі», до якої до­лу­чи­ли­ся чи­ма­ло не­бай­ду­жих. Зокрема Мор­шин­ська мі­ська ра­да при­дба­ла ком­пле­кти кни­жок з Бі­блі­о­те­ки «Дня» («Україна Incognita» та пу­блі­ци­сти­чний три­птих про но­ві­тню істо­рію) для та­ла­но­ви­тих дітей краю; го­ло­ва фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «До­бра ко­рів­ка» Ми­ко­ла Кміть при­дбав пов­ний ком­плект ви­дань для бі­блі­о­те­ки се­ла По­до­ро­жнє; де­пу­тат Львівської обласної ра­ди Все­во­лод Бі­лас — для мі­ської бі­блі­о­те­ки Мор­ши­на; ке­рів­ник під­при­єм­ства «Укр­гео­дор» Ми­ко­ла Зе­лін­ський та де­пу­та­ти Мор­шин­ської мі­ськра­ди Олег Мель­ник і Ро­ман Ко­сін­ський — для бі­блі­о­те­ки Мор­шин­сько­го па­ла­цу куль­ту­ри. Ро­ман Ко­сін­ський також офор­мив пе­ред­пла­ту на га­зе­ту «День» для від­нов­лю­валь­но-ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру «Го­вер­ла» і при­дбав книж­ки для про­сві­тни­цько­го цен­тру «Со­фія».

«ЖО­ДЕН НЕ ВИЙДЕ ЗВІД­СИ З БАЙДУЖИМ СЕРЦЕМ»

«Дя­кую за фо­то­ви­став­ку, чу­до­ву за фор­мою та змі­стом. Без сліз, без емоцій тут не обі­йти­ся», — таким бу­ли одні з перших слів, на­пи­са­них у Кни­зі від­гу­ків фо­то­ви­став­ки, які по­вто­рю­ва­ли­ся ре­фре­ном з вуст усіх відвідувачів екс­по­зи­ції. «На­віть не знаю, яким сло­вом опи­са­ти вра­же­н­ня від фо­то­ви­став­ки... Майже по­ло­ви­на ро­біт зму­си­ла усі очі ви­пла­ка­ти, тому важ­ко зараз щось ска­за­ти. Ду­же дя­кую за те, що «День» при­їхав із на­стіль­ки силь­ною екс­по­зи­ці­єю ро­біт до Мор­ши­на. Зі­зна­ю­ся, що в ме­не вчо­ра зять де­мо­бі­лі­зу­вав­ся з АТО, тому бі­ля сві­тлин ме­ні до­ве­ло­ся пе­ре­жи­ти ще силь­ні­ші емо­ції, адже ще да­є­ться взна­ки цей не­стер­пний останній рік хви­лю­вань. На фо­то­гра­фії «Дня» неможливо просто ди­ви­ти­ся — ви від­чу­ва­є­те й пе­ре­жи­ва­є­те ко­жен зо­бра­же­ний мо­мент, ко­жен по­дих. Утім, зав­жди має бу­ти на­дія на кра­ще. Осо­бли­во во­на від­чу­ва­є­ться бі­ля тих сві­тлин із ма­ли­ми ді­тьми... Це все, що ми пе­ре­жи­ва­є­мо сьо­го­дні, одно­зна­чно, не дар­ма», — за­зна­чи­ла стри­ян­ка Іри­на, очі якої ще на­віть не всти­гли ви­со­хну­ти від сліз.

«У Мор­ши­ні над­зви­чай­но при­єм­на по­дія, уні­каль­на тим, що ви­па­ла чу­до­ва на­го­да лю­дям із рі­зних ку­то­чків України та по­за її ме­жа­ми відвідати фо­то­ви­став­ку, яка на­справ­ді вра­жає акту­аль­ні­стю, прав­ди­ві­стю, а також сво­їм ми­сте­цьким і су­спіль­ним зна­че­н­ням. Пе­вен, що жо­ден не вийде звід­си з байдужим серцем. За­хо­дя­чи сю­ди, по­ба­чив на­ших жі­но­чок, які сто­я­ли й пла­ка­ли. Яще сві­тлин на той мо­мент не ба­чив. Пер­ша дум­ка бу­ла — щось зле ста­ло­ся, оскіль­ки сльо­зи на їхніх очах. Пи­та­ю­ся: « Що тра­пи­ло­ся? » Во­ни від­по­від­а­ють: «Ви­став­ка вра­жає». Згодом, пе­ре­гля­нув- ши екс­по­зи­цію, зро­зу­мів, чо­му сльо­зи з’яв­ля­ю­ться на люд­ських очах. Справ­ді неможливо ди­ви­ти­ся спо­кій­но, без емоцій, на ті події, які зараз від­бу­ва­ю­ться в Україні. Але му­си­мо як хри­сти­я­ни прийня­ти той тя­гар бо­лі, що ле­жить на пле­чах ко­жно­го з нас, про­си­ти в Го­спо­да ла­ски, щоб той час три­во­ги, втрат і тра­ге­дій ми­нув. І що­би Бог да­ру­вав Україні пе­ре­мо­гу над су­по­ста­та­ми, утвер­див­ши в Україні мир і бла­го­че­стя», — за­ува­жив отець Іван Пе­цюх.

«СУМ, БІЛЬ, ТРИВОГА, АЛЕ І ГОРДІСТЬ, І НА­ДІЯ...»

«Зна­че­н­ня фо­то­ви­став­ки «Дня» фун­да­мен­таль­не не тіль­ки для са­мо­го Мор­ши­на — не тре­ба за­бу­ва­ти, що сю­ди зві­ду­сіль при­їжджа­ють ба­га­то ту­ри­стів. Тому ви­став­ка справ­ляє вра­же­н­ня да­ле­ко не на один Мор­шин. Фо­то­гра­фії, зві­сно, вра­жа­ю­чі. Їхні те­ми — ці­ка­ві та акту­аль­ні. Ко­жен сприймає ці сві­тли­ни по-сво­є­му, пе­ре­жи­ва­ю­чи по-рі­зно­му вда­ло пе­ре­да­ні фо­то­гра­фа­ми істо­рії», — на­го­ло­сив Ігор Борщ, сіль­ський го­ло­ва се­ла По­до­ро­жнє Стрий­сько­го ра­йо­ну.

«Нам ду­же при­єм­но, що га­зе­та «День» обра­ла саме на­ше місто, при­їхав­ши сю­ди з фо­то­ви­став­кою. Те­пер і жи­те­лі, й го­сті Мор­ши­на ма­ють мо­жли­вість на вла­сні очі по­ба­чи­ти ці уні­каль­ні, кра­си­ві, професійні ро­бо­ти. Га­зе­ту «День» чи­та­ють в усій Україні та по­за її ме­жа­ми. Зві­сно, Мор­шин не є ви­ня­тком. Про­сві­тни­цький ма­те­рі­ал «Дня» ці­ка­вий, пі­зна­валь­ний, до­ле­но­сний. Стат­ті та про­е­кти ці­єї па­трі­о­ти­чної га­зе­ти ма­ють гли­бо­ку ме­ту та ідею. «День» близь­кий до нас, до на­шо­го жи­т­тя, до на­ших про­блем. Хо­че­ться по­дя­ку­ва­ти всім ор­га­ні­за­то­рам за­хо­ду, про­те окре­му по­дя­ку від іме­ні Мор­шин­ської

«Спе­цві­дря­дже­н­ня» жур­на­лі­стів на Львів­щи­ну за­свід­чи­ло: по­трі­бен пов­но­цін­ний вну­трі­шньо­укра­їн­ський діа­лог

мі­ської ра­ди хо­че­ться ви­сло­ви­ти го­лов­но­му ре­да­кто­ру га­зе­ти Ла­ри­сі Ів­ши­ній та пре­зи­ден­то­ві Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» Ми­ко­лі Гри­цен­ку. Дя­кую за те, що при­ве­зли до на­шо­го мі­ста та­ке свято. На­сна­ги, твор­чих вам успі­хів, вдя­чних чи­та­чів і гля­да­чів, яких, впев­не­на, буде ду­же ба­га­то протягом на­сту­пно­го мі­ся­ця. Тут на фо­то­ви­став­ці па­ну­ють рі­зні по­чу­т­тя: і сум, і біль, і тривога, але й гордість, і на­дія, і радість. Бай­ду­жи­ми сві­тли­ни фо­то­ви­став­ки ні­ко­го не за­ли­шать», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми на­чаль­ник Управ­лі­н­ня со­ці­аль­но-гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки Мор­шин­ської мі­ської ра­ди Те­тя­на Лев­ко­вич.

«ЖУРНАЛІСТИ ДОДАЮТЬ СУТТЄВУ ЧАСТИНКУ ДО КРУГОЗОРУ»

Уро­чи­стим від­кри­т­тям фо­то­ви­став­ки той день для Мор­ши­на не за­вер­шив­ся. Згодом від­бу­ло­ся пред­став­ле­н­ня й обго­во­ре­н­ня кни­жок із Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День» за уча­стю упо­ря­дни­ка та ав­то­ра ви­дань із се­рії «Но­ві­тня історія для чай­ни­ків» Іва­на Ка­пса­му­на та Ва­лен­ти­на Тор­би, яких у місто від­ря­ди­ла го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня Лариса Ів­ши­на. А на­сту­пно­го дня ана­ло­гі­чна пре­зен­та­ція від­бу­ла­ся в Стрию, ку­ди ко­ман­да «Дня» за­ві­та­ла на за­про­ше­н­ня мі­сце­вої ін­те­лі­ген­ції. До ре­чі, стрияни не залишилися й без ін­те­ле­кту­аль­них подарунків: Благодійний фонд підтримки іні­ці­а­тив «Дня» пе­ре­дав ком­ле­кти кни­жок мі­ській та районній бібліотекам Стрия, а також з до­по­мо­гою пред­став­ни­ці «Май­да­ну Стрий­щи­ни» Га­ли­ни Ан­дре­є­вої — «Ха­ті-чи­таль­ні» м. Ма­рі­у­поль. Зу­стрі­чі в Мор­ши­ні та Стрию ба­га­то в чо­му пе­ре­гу­ку­ва­ли­ся, про­те й де­що від­рі­зня­ли­ся, оскіль­ки ру­сло ін­те­ле­кту­аль­ної бе­сі­ди ча­сто ви­зна­ча­ла саме ау­ди­то­рія, яка актив­но до­лу­ча­ла­ся до дис­ку­сії. У цен­трі обго­во­ре­н­ня був книжковий три­птих, який у свою чер­гу спо­ну­кав при­су­тніх до си­стем­но­го аналізу новітньої істо­рії України. Зокрема йшло­ся про те, що Україна до сьо­го­дні пе­ре­бу­ває в су­спіль­но-по­лі­ти­чно­му «ко­тлі» вна­слі­док лан­цюж­ка хи­бних кро­ків вла­ди ще в 90-х ро­ках; де­таль­но ана­лі­зу­ва­ло­ся зна­че­н­ня ре­зо­нан­сної «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», а також йшло­ся про са­мо­і­ден­ти­фі­ка­цію укра­їн­ців і чо­му не­має рі­зни­ці між Стри­єм, Сва­то­вим і Лу­ган­ськом.

«Ці­ка­во та пі­зна­валь­но слу­ха­ти ро­зум­них людей, жур­на­лі­стів, пи­сьмен­ни­ків, які працюють над осми­сле­н­ням су­ча­сно­го по­лі­ти­ку­му. Ці­ка­во, зокрема, по­чу­ти ту дум­ку, яка в чо­мусь, мо­жли­во, від­мін­на від вла­сної, — при­слу­ха­тись вре­шті-решт, пе­ре­гля­ну­ти свої по­гля­ди. Йду­чи впе­ред і роз­ви­ва­ю­чись, людина схиль­на до то­го, щоб ко­ри­гу­ва­ти пев­ні свої по­гля­ди. У чо­мусь ми сум­ні­ва­є­мо­ся, в чо­мусь впев­не­ні... А журналісти «Дня» додають до ва­шо­го кругозору но­ву частинку сут­тє­во­го. Якщо су­спіль­ство по­рів­ня­ти з кіс­ткою, яка обро­стає м’ясом, то роль ці­єї осно­ви, цього ін­те­ле­кту­аль­но­го кі­стя­ка, що ру­хає кра­ї­ну впе­ред, ви­ко­нує саме «День». Завдяки тому, що до сен­сів га­зе­ти при­слу­ха­ю­ться ін­ші лю­ди, ця кіс­тка з ча­сом усе біль­ше обро­ста­ти­ме м’ясом, ста­ю­чи силь­ні­шою», — по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від пре­зен­та­ції де­пу­тат Мор­шин­ської ра­ди Ро­ман Ко­сін­ський.

« Ясам сві­док тих по­дій, про які де­таль­но та прав­ди­во написав Ва­лен­тин Торба у сво­їй книж­ці. Мо­жу під­пи­са­ти­ся під ко­жним сло­вом, яке тут на­пи­са­но. Це во­і­сти­ну спра­ве­дли­ві та щи­рі сло­ва укра­їн­сько­го па­трі­о­та, які пе­ре­да­ють суть тра­ге­дії, суть зло­чи­ну, який має мі­сце в Лу­ган­ську. Що­до са­мої бе­сі­ди з ав­то­ра­ми «Дня», то тут слід за­ува­жи­ти, що про­йшла во­на в над­зви­чай­но щи­рій атмо­сфе­рі вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня та вза­є­мо­по­ва­ги, коли ко­жен мав мо­жли­вість ви­сло­ви­ти свою то­чку зо­ру. Як істо­рик, мо­жу ска­за­ти, що де­ко­ли в нас пре­ва­лю­вав де­що спро­ще­ний під­хід до про­ана­лі­зо­ва­них по­дій, які ма­ють не ли­ше зов­ні­шні ко­ре­ні, а й вну­трі­шні ко­ди. Для ме­не те, що ни­ні від­бу­ва­є­ться на Донбасі, — це пов­ста­н­ня «сов­ка», пов­ста­н­ня людей, ви­хо­ва­них на ра­дян­сько­му ін­тер­на­ціо­на­лі­змі, який зараз під­мі­ню­є­ться тра­ди­ці­єю російського ім­пе­рі­а­лі­зму. Зві­сно, нам бра­ку­ва­ло ча­су, щоб за­гли­би­ти­ся в на­стіль­ки де­таль­ний ана­ліз. Без сум­ні­ву, всі ми вдя­чні жур­на­лі­стам «Дня», які по­сі­я­ли сьо­го­дні сло­ва прав­ди, ко­трі ми по­чу­ли», — за­ува­жив тим­ча­со­вий пе­ре­се­ле­нець із Лу­ган­ська Олександр Сі­кі­лін­да, який на­ра­зі за­йма­є­ться гро­мад­ською ді­яль­ні­стю в «Май­да­ні Стрий­щи­ни».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

У ЦЕН­ТРІ ОБГО­ВО­РЕ­Н­НЯ В МОР­ШИ­НІ ТА СТРИЮ БУВ КНИЖКОВИЙ ТРИ­ПТИХ, ЯКИЙ СПО­НУ­КАВ ПРИ­СУ­ТНІХ ДО СИ­СТЕМ­НО­ГО АНАЛІЗУ НОВІТНЬОЇ ІСТО­РІЇ УКРАЇНИ

СТРИЯНИ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ІН­ТЕ­ЛЕ­КТУ­АЛЬ­НИХ ПОДАРУНКІВ: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНІ­ЦІ­А­ТИВ «Дня» ПЕ­РЕ­ДАВ КОМ­ПЛЕ­КТИ КНИ­ЖОК «Дня» МІ­СЬКІЙ ТА РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕКАМ

ФОТОВИСТАВКА «Дня» В МОР­ШИ­НІ ВІДКРИТА З 10.00 ДО 22.00 ЩО­ДНЯ ДО 14 СЕР­ПНЯ. ВХІД — ВІЛЬ­НИЙ!

«ПРО­СВІ­ТНИ­ЦЬКИЙ МА­ТЕ­РІ­АЛ «Дня» ЦІ­КА­ВИЙ, ПІ­ЗНА­ВАЛЬ­НИЙ, ДО­ЛЕ­НО­СНИЙ. СТАТ­ТІ ТА ПРО­Е­КТИ ЦІ­ЄЇ ПА­ТРІ­О­ТИ­ЧНОЇ ГА­ЗЕ­ТИ МА­ЮТЬ ГЛИ­БО­КУ МЕ­ТУ ТА ІДЕЮ», — КАЖУТЬ У МОР­ШИ­НІ

ЗА АКТИВНЕ СПРИ­Я­Н­НЯ ПРОВЕДЕННЮ ЧИТАЦЬКОЇ ДИС­КУ­СІЇ В СТРИЙСЬКОМУ АНТИКАФЕ «ГОРИЩЕ» АДМІНІСТРАТОР ПОЛІНА СЕМЬОНОВА ОТРИМАЛА ФІРМОВУ ФУТБОЛКУ «Дня». ДО РЕ­ЧІ, ВСІ ОХОЧІ МО­ЖУТЬ ЗАМОВИТИ ЇЇ У МАГАЗИНІ НА САЙ­ТІ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.