Адам КІНЗІНГЕР,

кон­гре­смен, член Ре­спу­блі­кан­ської партії США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Ми по­вин­ні ро­би­ти все мо­жли­ве для від нов лен ня су ве ре ні те ту України, роз­ши­рю­ва­ти сан­кції, при­тя га ти лю дей до від по ві даль нос ті. Тож це зу­си­л­ля Кон­гре­су на­ді­сла­ти пев­ний си­гнал і ма­ти пев­ний вплив на обго­во­ре­н­ня ці­єї про­бле­ми, щоб да­ти чі­тко зро­зу­мі­ти українцям, що ми з ни­ми, а Ро­сії — що ми не до­зво­ли­мо себе зне­ва­жа­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.