Від Джа­ма­ли до Ка­ра­вай­чу­ка

В Оде­сі роз­по­чав­ся VII Мі­жна­ро­дний кінофестиваль

Den (Ukrainian) - - День України - Дмитро ДЕСЯТЕРИК, «День» Оде­са — Київ

Пер­шою на­го­ро­дою ОМКФ став по­че­сний приз «Зо­ло­тий Дюк», яким від­зна­чи­ли го­ло­ву між­на­ро­дно­го жу­рі — дра­ма­тур­га, сце­на­ри­ста, по­е­та, ла­у­ре­а­та «Оска­ра», пре­мій «То­ні», пре­мій Ло­у­рен­са Олів’є, ко­ман­до­ра Ор­де­на Бри­тан­ської ім­пе­рії Крі­сто­фе­ра Гем­пто­на. При­йма­ю­чи приз, сер Гем­птон за­зна­чив: «За­зви­чай на­го­ро­ду за за­слу­ги вру­ча­ють з на­го­ди за­вер­ше­н­ня кар’єри, але на­віть 50 років по тому, від­то­ді як бу­ло по­став­ле­но мою першу п’єсу, я хочу спри­йма­ти цю на­го­ро­ду як за­охо­че­н­ня тво­ри­ти да­лі».

Справ­жньо­го бли­ску всій це­ре­мо­нії від­кри­т­тя до­да­ла Джамала. Во­на ви­ко­на­ла вла­сну вер­сію «Summertime» Джор­джа Гер­шві­на, по­єд­нав­ши зна­ме­ни­ту арію з укра­їн­ською ко­ли­ско­вою пі­снею «Ой ходить сон ко­ло ві­кон», що стало від­нов­ле­н­ням істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті, адже Гер­швін, чиї ба­тьки емі­гру­ва­ли з України, почув «Ой ходить сон ко­ло ві­кон» у Нью-Йор­ку у ви­ко­нан­ні Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го хо­ру під ору­дою Оле­ксан­дра Ко­ши­ця і саме її взяв за осно­ву для «Summertime».

На­ре­шті, фільм від­кри­т­тя — ме­ло­дра­му «Мар­га­ри­та» фран­цузь­ко­го режисера Ксав’є Джан­но­лі — пред­ста­вив ви­ко­на­вець го­лов­ної чо­ло­ві­чої ролі Ан­дре Мар­кон.

Най­ви­зна­чні­ша по­дія перших днів фе­сти­ва­лю — су­бо­тній се­анс ні­мо­го філь­му «Шерлок Холмс» (США, 1916) у супроводі жи­во­го оркестру на Потьомкінських сходах у су­бо­ту. Тисячі гля­да­чів зі­йшли­ся на цей се­анс і, мо­жли­во, справ­ді встановили анон­со­ва­ний ре­корд у кни­гу Гін­нес­са.

Вла­сне по­ка­зи конкурсних кар­тин роз­по­ча­ли­ся в не­ді­лю. По­ки що най­ці­ка­ві­ши­ми ро­бо­та­ми ви­да­ю­ться фран­цузь­ка драма про ман­дрів­ний театр «Лю­до­же­ри» (ре­жи­сер­ка — Леа Фе­нер) та бра­зиль­сько-пор­ту­галь­ський ро­ман ви­хо­ва­н­ня «Місто, де я до­ро­слі­шаю» (Ма­рі­лія Ро­ша).

Во­дно­час до­во­лі ефе­ктно стар­ту­вав кон­курс єв­ро­пей­ських документальних фільмів. Іспан­ська стрічка «Олег і рідкісні види мистецтва» (Андрес Дуке) присвячена уні­каль­но­му ми­тце­ві, ви­да­тно­му композитору, пі­а­ні­сту, екс­цен­три­ку, ав­то­ру музики до фільмів Па­ра­джа­но­ва і Му­ра­то­вої, уро­джен­цю Ки­є­ва Олегу Каравайчуку (28 гру­дня 1927 р., Київ — 13 червня 2016 р., Санкт-Пе­тер­бург). Ма­ю­чи спра­ву з та­кою уні­каль­ною лю­ди­ною — адже все жи­т­тя Ка­ра­вай­чу­ка бу­ло, по су­ті, су­ціль­ним спе­кта­клем: Дуке вчи­нив єди­но пра­виль­ним чи­ном — зняв не біо­гра­фі­чний фільм, а сво­го ро­ду ві­зу­аль­ну по­е­му, в який спро­бу­вав пе­ре­да­ти осо­би­стість ге­роя у всіх мо­жли­вих, ін­ко­ли до­во­лі не­спо­ді­ва­них ам­плуа.

За­га­лом же, в між­на­ро­дно­му кон­кур­сі ОМКФ-2016 пред­став­ле­но 12 кар­тин, до кон­кур­су єв­ро­пей­ських документальних фільмів уві­йшли шість ро­біт, а на­ціо­наль­на про­гра­ма по­би­ла ре­корд фе­сти­ва­лю — понад 300 ро­біт по­да­ли заявки на участь, з яких до кон­кур­су по­тра­пи­ли п’ять пов­но­ме­тра­жних і 21 ко­ро­тко­ме­тра­жна картина.

Во­ло­дар го­лов­но­го при­зу буде ви­зна­че­ний го­ло­су­ва­н­ням гля­да­чів.

ФО­ТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ОМКФ

КРІСТОФЕР ГЕМ­ПТОН — ВІДОМИЙ КІНООРЕЖИСЕР, СЦЕНАРИСТ, ПИСЬМЕННИК І ПОЕТ — ОДЕРЖАВ В ОДЕ­СІ ПОЧЕСНУ НА­ГО­РО­ДУ — «ЗО­ЛО­ТИЙ ДЮК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.